Nové info o iPhone 6C: Doč­káme sa lep­šej baté­rie a poznáme jeho cenu!

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 2. januára 2016 / Tech a inovácie

O pri­pra­vo­va­nom 4-pal­co­vom iPhone sme toho písali už cel­kom dosť. Na povrch sa ale stále vypla­vujú nové a nové infor­má­cie o tom, čo by tento zmen­šený variant vlaj­ko­vej lode od Apple mohol uká­zať.

Len pred pár dňami infor­mo­val por­tál App­le­In­si­der o novin­kách, ktoré zaujmú kaž­dého, komu pri­padá 4,7 palca pri­veľa.

Iphone 5S & 5C

Lep­šia baté­ria a A9 pro­ce­sor

iPhony 6C, alebo ako sa ich už Apple roz­hodne pome­no­vať, by mali obsa­ho­vať väč­šiu baté­riu oproti star­šiemu modelu 5C spred dvoch rokov. 1 642 mAh je o vyše 100 mAh viac, takže fanú­ši­kov 4-pal­co­vých disp­le­jov by mohla pote­šiť sluš­nej­šia výdrž baté­rie, než na akú boli zvyk­nutí.

Správa tiež potvr­dzuje infor­má­ciu o tom, že menší iPhone by mal obsa­ho­vať A9 pro­ce­sor, ktorý je momen­tálne pou­žitý v iPho­noch 6S. Pred­po­kladá sa teda, že ho bude dopĺňať 2 GB pamäť RAM, presne ako pri tomto modeli.

Iphone 6C

Akú cenu môžeme oča­ká­vať?

Zo správy sme sa tiež dozve­deli pred­bežnú cenu, za ktorú by sme si mohli iPhone 6C kúpiť. Podľa všet­kého by sa mohla začí­nať na hod­note 4 000 čín­skych juanov. V pre­počte by nás to teda vyšlo 562 €, čo je zhruba o stovku menej ako suma, na ktorú sme zvyk­nutí pri nových mode­loch Apple.

Pripravené v spolupráci s portálom Think Apple

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)