Novinky od Mic­ro­softu a Applu lákajú dizaj­nom či fun­kciami, no naopak odra­dzujú finanč­nou nároč­nos­ťou

Patrik Tarics / 6. november 2016 / Tech a inovácie

Osobné počí­tače zazna­me­nali za posled­ných dvad­sať rokov neuve­ri­teľný pokrok. Nefo­remné veľké kra­bice s tak­mer nulo­vou por­ciou výkonu či obrov­ské a nepekné CRT moni­tory nahra­dili tenučké mul­ti­funkčné prí­stroje, ktoré sa často dokážu vpra­tať aj do bež­ného ruk­saku. Veľké pokroky však so sebou pri­ná­šajú jeden neve­selý fak­tor, kto­rým je cena.

Tá sa pomaly pri­bli­žuje k závrat­ným výš­kam, čo sa nám doko­nale potvr­dilo minulý týž­deň. Spo­loč­nosti, ktoré defi­no­vali pojem osobný počí­tač, totižto pred­sta­vili svoj aktu­álny pohľad na to, ako by mala vyze­rať budúc­nosť tohto veľmi žia­da­ného a využí­va­ného druhu elek­tro­niky. Hoci nedávno pred­sta­vené novinky od naj­po­vo­la­nej­ších spo­loč­ností v odbore dokážu zau­jať novými zau­jí­ma­vými fun­kciami a poriad­nym výko­nom, ktorý sa ukrýva v nád­her­nej ten­kej kon­štruk­cii, tak sa záro­veň stá­vajú pre bež­ného smr­teľ­níka nedo­stup­nými. Tieto novinky sú jed­no­du­cho prí­liš finančne náročné, a tak si ich môže dovo­liť len veľmi malé per­cento popu­lá­cie.

surface-studio-pen

Skúsme tak na chvíľku odlo­žiť bokom nád­herné disp­leje s vyso­kým roz­lí­še­ním, per­fektne spra­co­vaný dizajn hli­ní­ko­vých kon­štruk­cií alebo už spo­mí­nané ino­va­tívne fun­kcie, kto­rými Sur­face Stu­dio PC a Mac­Book Pro nepo­chybne dis­po­nujú, a zame­rajme svoju pozor­nosť len a len na ich cenu. Naj­nov­šie ste­les­ne­nie ide­ál­neho osob­ného počí­tača od Red­mond­skej spo­loč­nosti, Sur­face Stu­dio PC, sa pre­dáva od astro­no­micky vyso­kej čias­tky 2700 €. Reč je samoz­rejme o základ­nej ver­zii, a ak by si mal záu­jem o ver­ziu naj­vý­kon­nej­šiu, tak by si si musel pri­pra­viť o ďal­ších 1080 € viac. Aktu­ali­zá­cie sa doč­kal aj výkonný lap­top Sur­face Book, kto­rého základná ver­zia stojí enorm­ných 2160 €, pri­čom ver­zia s lep­šími para­met­rami stojí pri­bližne 2980 €.

macbook-pro-touchbar

Kon­ku­ren­cia s logom nahryz­nu­tého jablka ťa rov­nako vyjde veľmi draho. Nový Mac­Book Pro je dostupný vo via­ce­rých kon­fi­gu­rá­ciách, pri­čom tá naj­me­nej vyba­vená ma cenovku 1350 €. Táto ver­zia však postráda ino­va­tívny touch bar s OLED disp­le­jom a v prí­pade, že by si túto novú fun­kciu chcel vo svo­jom Mac­Bo­oku využí­vať, tak si musíte našet­riť o 270 € viac, kon­krétne 1620 €. Ak sa vám navyše 13-pal­cový disp­lej máli a rad­šej by ste siahli po 15-pal­co­vej ver­zii, tak vedzte, že vo vašej peňa­ženke musíte mať pri­pra­ve­ných aspoň 2160 €. V prí­pade, že už ozaj nevieš, čo s peniazmi, tak ťa zaujme naj­vyš­šia kon­fi­gu­rá­cia 15-pal­co­vého Mac­Bo­oku Pro, ktorá stojí neuve­ri­teľ­ných 3870 €.

macbook-pro-13-verzia-bez-touchbaru

Čo však stojí za týmito extrémne vysoko nasta­ve­nými cenami? Tieto dve gigan­tické spo­loč­nosti si totižto uve­do­mili, že ľudia už nie sú viac nútení kupo­vať nové počí­tače tak často ako tomu bolo kedysi. Vývoj nových a lep­ších tech­no­ló­gií sa postupne spo­ma­ľuje a drvivá väč­šina pou­ží­va­te­ľov sa dokáže uspo­ko­jiť s výko­nom, ktorý im ponúka ich súčasný počí­tač. Kvôli tomuto faktu začala postupne rásť cena ponú­ka­ných pro­duk­tov od Apple, ku kto­rej sa nedávno pri­dal aj Mic­ro­soft. Títo giganti si totižto uve­do­mili, že ak nedo­kážu pre­dať veľký počet zaria­dení za rela­tívne málo peňazí, tak musia pre­dať síce menší počet zaria­dení, no za omnoho vyš­šie obsta­rá­va­cie náklady, aby sa dosiahlo podob­ného výsledku ako v minu­losti.

dsc_0015
Pridať komentár (0)