V novom Painte sa budeš môcť hrať aj s 3D objek­tami

Martina Ditrichová / 10. októbra 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft konečne pri­chá­dza s novým Ski­cá­rom.

Mic­ro­soft pra­cuje na novej ver­zii gra­fic­kého prog­ramu Paint pre Win­dows 10. V slo­ven­skej ver­zii ho odjak­živa poznáme ako “Ski­cár”. Hoci od prvej ver­zie sa prak­ticky nezme­nil, teraz spo­loč­nosť pri­chá­dza s úplne novou pre­pra­co­va­nou ver­ziou. Uží­va­teľ Wal­king­Cat na Twit­teri odha­lil, ako bude appka vyze­rať a je jasné, že je navr­hnutá pre Win­dows 10.

Apli­ká­cia obsa­huje všetky známe fun­kcie, ktoré dobre poznáme a naviac bude pod­po­ro­vať aj 3D objekty — ide­álny dopl­nok pre “holo­ob­jek­tívy”. Zdá sa, že Paint má k dis­po­zí­cii veľa nástro­jov, ktoré pomá­hajú “umel­com” vytvá­rať 3D objekty a maľo­vať štet­cami priamo na ne. Na videu môžeš vidieť, že doty­kové tla­čidlá ľahko rea­gujú a cel­kovo celý prog­ram sa zdá byť intu­itívny a “user-friendly”.

Prvé sig­nály, že Mic­ro­soft buduje apli­ká­ciu tohto druhu sa obja­vili už v máji vo forme scre­ens­ho­tov. Zdá sa, že apli­ká­cia odvtedy značne pokro­čila. Momen­tálne to vyzerá na tes­to­va­nie alfa ver­zie a vzhľa­dom na videá, sa môžeme na hotový Paint tešiť už čoskoro.

Videá vyšli na svetlo sveta iba pár hodín po tom, čo Mic­ro­soft ohlá­sil špe­ciálny event v New Yorku kon­com tohto mesiaca. Všetci oča­ká­vajú, že sa tam chystá pred­sta­viť nové zaria­de­nie. Šíria sa zvesti, že by malo ísť o all-in-one desk­to­pový počí­tač, zame­raný pre­dov­šet­kým na kre­a­tív­cov, čiže soft­vér aj hard­vér, ktorý vylepší “sty­lus” a doty­kové fun­kcie.

Nová apli­ká­cia Paint hrá tomuto plánu do karát.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)