V novom Pain­te sa budeš môcť hrať aj s 3D objek­ta­mi

Martina Ditrichová / 10. októbra 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft koneč­ne pri­chá­dza s novým Ski­cá­rom.

Mic­ro­soft pra­cu­je na novej ver­zii gra­fic­ké­ho prog­ra­mu Paint pre Win­do­ws 10. V slo­ven­skej ver­zii ho odjak­ži­va pozná­me ako “Ski­cár”. Hoci od prvej ver­zie sa prak­tic­ky nezme­nil, teraz spo­loč­nosť pri­chá­dza s úpl­ne novou pre­pra­co­va­nou ver­zi­ou. Uží­va­teľ Wal­king­Cat na Twit­te­ri odha­lil, ako bude app­ka vyze­rať a je jas­né, že je navr­hnu­tá pre Win­do­ws 10.

Apli­ká­cia obsa­hu­je všet­ky zná­me fun­kcie, kto­ré dob­re pozná­me a naviac bude pod­po­ro­vať aj 3D objek­ty — ide­ál­ny dopl­nok pre “holo­ob­jek­tí­vy”. Zdá sa, že Paint má k dis­po­zí­cii veľa nástro­jov, kto­ré pomá­ha­jú “umel­com” vytvá­rať 3D objek­ty a maľo­vať štet­ca­mi pria­mo na ne. Na videu môžeš vidieť, že doty­ko­vé tla­čid­lá ľah­ko rea­gu­jú a cel­ko­vo celý prog­ram sa zdá byť intu­itív­ny a “user-friend­ly”.

Prvé sig­ná­ly, že Mic­ro­soft budu­je apli­ká­ciu toh­to dru­hu sa obja­vi­li už v máji vo for­me scre­ens­ho­tov. Zdá sa, že apli­ká­cia odvte­dy znač­ne pokro­či­la. Momen­tál­ne to vyze­rá na tes­to­va­nie alfa ver­zie a vzhľa­dom na videá, sa môže­me na hoto­vý Paint tešiť už čosko­ro.

Videá vyšli na svet­lo sve­ta iba pár hodín po tom, čo Mic­ro­soft ohlá­sil špe­ciál­ny event v New Yor­ku kon­com toh­to mesia­ca. Všet­ci oča­ká­va­jú, že sa tam chys­tá pred­sta­viť nové zaria­de­nie. Šíria sa zves­ti, že by malo ísť o all-in-one desk­to­po­vý počí­tač, zame­ra­ný pre­dov­šet­kým na kre­a­tív­cov, čiže soft­vér aj hard­vér, kto­rý vylep­ší “sty­lus” a doty­ko­vé fun­kcie.

Nová apli­ká­cia Paint hrá tomu­to plá­nu do karát.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)