Nový ESET Smart Secu­rity 9 ohú­ril aj sve­to­vých exper­tov

Martin Kráľ / 29. september 2015 / Tools a produktivita

Kva­lita soft­véru Eset Smart Secu­rity 9 ohú­rila aj sve­to­vých exper­tov.

Eset dnes vydáva nové bez­peč­nostné rie­še­nia pre domá­cich pou­ží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows: ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9. Obe majú kom­pletne pre­pra­co­vané pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, ESET Smart Secu­rity 9 záro­veň obsa­huje nový nástroj na ochranu ban­ko­vých trans­ak­cií a inter­ne­to­vých pla­tieb.

ESET pre­pra­co­val svoje bez­peč­nostné pro­dukty tak, aby zvý­šil ich pou­ži­teľ­nosť a výkon a záro­veň nezvy­šo­val záťaž sys­tému, na kto­rom rie­še­nia bežia. Oba pro­dukty sú kom­pa­ti­bilné s Win­dows 10, naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom spo­loč­nosti Mic­ro­soft.

Okrem tech­no­ló­gií, ktoré chrá­nia zákaz­ní­kov pred inter­ne­to­vými hroz­bami, obsa­huje ESET Smart Secu­rity 9 aj novú Ochranu online pla­tieb. Táto vlast­nosť zabez­pe­čuje pou­ží­va­te­ľov zvo­lený inter­ne­tový pre­hlia­dač, aby bola chrá­nená každá online trans­ak­cia. Fun­kcia sa pri pou­ží­vaní inter­net ban­kingu spúšťa auto­ma­ticky.

Dopyt po takejto vlast­nosti vzi­šiel z celo­sve­tovo ras­tú­ceho pou­ží­va­nia inter­ne­to­vého ban­kov­níc­tva, čo z tejto služby spra­vilo cieľ kyberk­ri­mi­nál­ni­kov. „ESET pro­dukty sú vyví­jané s viac­vrstvo­vým prí­stu­pom, ktorý chráni pou­ží­va­te­ľov pred rôz­nymi typmi hro­zieb na roz­lič­ných úrov­niach. Pozo­ru­jeme kon­štantný nárast škod­li­vého kódu, ktorý útočí na ban­kové a finančné infor­má­cie a ope­rá­cie. Napriek tomu, že máme zave­denú tech­no­ló­giu, ktorá dokáže tento malware blo­ko­vať, vytvo­rili sme kom­pletne novú vlast­nosť, ktorá zlepší záži­tok našich zákaz­ní­kov a zabez­pečí ich online platby na úplne inej úrovni,“ hovorí Palo Luka, tech­no­lo­gický ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET.

ESET Smart Secu­rity 9 tak­tiež obsa­huje ove­rené tech­no­ló­gie ako Ochranu pred bot­netmi, Exploit Bloc­ker a Štít zra­ni­teľ­ností. Tieto a mnohé iné sú detail­nej­šie opí­sané na tech­no­lo­gic­kej stránke ESETu. Ochrana pred Bot­netmi zabez­pe­čuje pou­ží­va­te­ľov počí­tač pred tým, aby sa ho vzdia­lene zmoc­nil útoč­ník a pou­žil ho ako súčasť siete infi­ko­va­ných počí­ta­čov na nekalú čin­nosť. Exploit Bloc­ker je vytvo­rený na posil­ne­nie apli­ká­cií v pou­ží­va­te­ľo­vom sys­téme, v kto­rých sa často obja­vujú zra­ni­teľ­nosti. Ide naprí­klad o inter­ne­tové pre­hlia­dače, PDF čítačky, e-mai­loví kli­enti alebo kom­po­nenty Mic­ro­soft Office. Oproti tomu Štít zra­ni­teľ­ností zlep­šuje detek­ciu zná­mych zra­ni­teľ­ností na sie­ťo­vej úrovni.

Softpedia.com, spra­vo­daj­ský web a záro­veň down­load stránka, dala ESET Smart Secu­rity 4,5 hviez­di­čiek z pia­tich.„ESET je známy veľmi dob­rými výsled­kami v detek­cii víru­sov, rých­losti ske­no­va­nia a využi­tia zdro­jov. Smart Secu­rity robí česť svojmu menu, pou­ží­va­te­ľom posky­tuje via­cero vrs­tiev zabez­pe­če­nia pred inter­ne­to­vými hroz­bami pri pou­ží­vaní webu alebo keď iným pou­ží­va­te­ľom pri­de­ľujú práva do svojho počí­tača,“ uzat­vára Soft­pe­dia svoje hod­no­te­nie.

Od našej komu­nity Beta tes­te­rov a nezá­vis­lých tes­to­va­cích labo­ra­tó­rií sme zís­kali veľmi dobrú spätnú väzbu na výkon nových pro­duk­tov a ich vlast­nosti,“ hovorí Edu­ard Kesely, pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET. „Sme nad­šení pozi­tív­nym pri­ja­tím. Potvr­dzuje to pozi­tívne výsledky našich inter­ných tes­tov. Veríme, že ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9 budú našim zákaz­ní­kom aj naďa­lej posky­to­vať vysokú úro­veň ochrany bez toho, aby spo­ma­ľo­vali ich sys­tém, čím im umož­nia uží­vať si inter­net bez kon­štant­ných obáv pred hroz­bami,“ dodáva Kesely.

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)