Nový Home But­ton v iPhone 7 je potvr­dený!

Daška Vanková, thinkapple.sk / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nedávno sme pri­niesli infor­má­cie o novom tla­čidle Home But­ton v pri­chá­dza­jú­com iPhone 7. Stránka Blo­om­berg včera novinky o domov­skom tla­čidle potvr­dila.

Home But­ton v iPhone 7 sa naozaj nebude dať stlá­čať, ponúkne nám však hma­tovú odozvu a tiež bude dis­po­no­vať tech­no­ló­giou Force Touch. Odozvy nového domov­ského tla­čidla by mali byť spre­vá­dzané vib­rá­ciou.

Zdroj: phonesreview.co.uk

Done­dávna boli tieto infor­má­cie iba špe­ku­lá­ciami, dnes už však vieme, že sú prav­divé. Okrem novi­niek spo­je­ných s novým Home But­ton sme sa na stránke Blo­om­berg dočí­tali aj o duál­nej kamere na väč­šom type iPhonu. Člo­vek, ktorý skú­šal pro­to­typ zaria­de­nia, pove­dal, že foto­gra­fie vytvo­rené iPho­nom 7 Plus sú jas­nej­šie a zachy­tá­vajú viac detai­lov. Môžu za to dva sen­zory, ktoré foto­gra­fiu zachy­tia súčasne a spra­via z nej jedi­nečnú.

Zdroj: teenvogue.com

Sme čoraz bliž­šie k uve­de­niu nových iPho­nov na trh a o to viac sme zve­daví a tešíme sa na ne. Čo však naozaj od Apple môžeme čakať, sa reálne dozvieme, až keď iPhone uzrie svetlo sveta. A to je už o pár týž­dňov!

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)