Nový iPad a iMac už o pár dní

Kika Besedičová / 5. októbra 2014 / Tech a inovácie

Nedávno Apple pred­sta­vil nový iPhone a hodinky Apple Watch. Od Apple sa však čakalo o niečo viac, čím mal byť nový iPad. Ten by mohol byť pred­sta­vený už 16. októbra, a to spo­ločne s novým iMa­com.

Podľa ser­veru Re / code plá­nuje Apple na 16. októbra ďal­šiu uda­losť, na kto­rej by mohol byť pred­sta­vený nový iPad a iMac. Pôvodné infor­má­cie tipo­vali uda­losť skôr na 21. októbra, čo je o päť dní neskôr, ako naz­na­čujú naj­nov­šie infor­má­cie. Tak či onak, naj­nov­šie iPady sú prav­de­po­dobne za rohom a sme zve­daví, či sa na kon­fe­ren­cii objaví ešte niečo okrem nových tab­le­tov.

Více na: http://www.zive.cz/bleskovky/apple-pry-uvede-nove-ipady-imacy-a-os-x-yosemite-uz-16-rijna/sc-4-a-175616/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink

Medzi novin­kami u nových iPa­dov možno oča­ká­vať nové pro­ce­sory Apple A8 alebo sní­ma­nie odtlač­kov prs­tov pomo­cou Touch ID. Obja­vili sa aj špe­ku­lá­cie o úplne novom veľ­kom 12,9palcovom iPade.

Okrem toho je dnes výro­čie Job­so­vej smrti a Tim roz­pos­lal zamest­nan­com Apple veľmi inšpi­ra­tívny list. Tu je v pôvod­nom znení:

Team,

Sun­day will mark the third anni­ver­sary of Steve’s pas­sing. I’m sure that many of you will be thin­king of him on that day, as I know I will.

I hope you’ll take a moment to app­re­ciate the many ways Steve made our world bet­ter. Chil­dren learn in new ways thanks to the pro­ducts he dre­a­med up. The most cre­a­tive people on earth use them to com­pose symp­ho­nies and pop songs, and write eve­ryt­hing from novels to poetry to text mes­sa­ges. Steve’s life’s work pro­du­ced the can­vas on which artists now cre­ate mas­ter­pie­ces.

Steve’s vision exten­ded far bey­ond the years he was alive, and the values on which he built Apple will always be with us. Many of the ideas and pro­jects we’re wor­king on today got star­ted after he died, but his influ­ence on them — and on all of us — is unmis­ta­ke­able.

Enjoy your wee­kend, and thanks for hel­ping carry Steve’s legacy into the future.

- Tim

Pridať komentár (0)