Nový kon­cept hyb­rid­né­ho SUV od Volk­swa­ge­nu je rých­ly a nabi­tý tech­no­ló­gia­mi

Rudolf Nečas / 27. apríla 2016 / Lifehacking

Volk­swa­gen ide plnou parou vpred s plán­mi na roz­ší­re­nie svoj­ho port­fó­lia SUV a cros­so­ve­rov a v pon­de­lok na výsta­ve Auto Chi­na v Pekin­gu pred­sta­vil nový kon­cept s náz­vom T-pri­me GTE.

T-Pri­me Con­cept GTE je zalo­že­ný na modu­lár­nej plat­for­me MLB pre veľ­ké mode­ly s pozdĺž­ne ulo­že­ným moto­rom a pre­vo­dov­kou, kto­rú využí­va naprí­klad aj Audi Q7. Ten­to kon­cept má byť inšpi­rá­ci­ou pre nový model, kto­rý má byť naj­väč­ším SUV od Volk­swa­ge­nu.

VW-T-Prime-6W

Je to veľ­ké vozid­lo s dĺž­kou 5 070 mm, čo je o 10 mm viac ako Pha­e­ton prvej gene­rá­cie a o 171 mm viac, než má súčas­ný Tou­areg. Šír­ka T-pri­me GTE sa zasta­vi­la pres­ne mili­me­ter pred hra­ni­cou dvoch met­rov a na výš­ku kon­cept meria 1 707 mili­met­rov. Dizajn exte­ri­é­ru štú­die je ele­gant­ný a tro­chu viac hra­vý než ten, na kto­rý sme zvyk­nu­tí z veľ­kých SUV od Volk­swa­ge­nu, aj keď pred­ná chró­mo­vá mriež­ka zasa­hu­jú­ca až do svet­lo­me­tov nemu­sí byť kaž­dé­mu pod­ľa chu­ti.

Inte­ri­ér sa nesie v duchu moder­ných tech­no­ló­gií a tak­mer všet­ko je ovlá­da­né pomo­cou doty­ko­vých plôch s bie­lym pod­svie­te­ním. Auto­mo­bil­ka hovo­rí, že veľ­ké digi­tál­ne disp­le­je pred vodi­čom a na stre­do­vej kon­zo­le “sym­bo­li­zu­jú kok­pit budúc­nos­ti”, kto­rý vo Volk­swa­ge­noch náj­de­me vraj už budú­ci rok.

VW-T-Prime-19W

Aby uspo­ko­jil eko­lo­gic­ky zalo­že­ných ľudí, VW do T-pri­me GTE napra­tal cel­ko­vo 375 koní a 699 Nm hyb­rid­né­ho poho­nu, z kto­rých 134 koní a 349 Nm zabez­pe­ču­je elek­tro­mo­tor, a zvyš­ných 248 koní a 370 Nm dodá­va pre­pl­ňo­va­ný ben­zí­no­vý štvor­va­lec s obje­mom 2 lit­re. Baté­rie na pohon elek­tro­mo­to­ra je mož­né nabí­jať exter­ne, ale­bo pria­mo za jaz­dy. Pre­nos výko­nu na ces­tu zaob­sta­rá­va trva­lý pohon všet­kých kolies, kto­rý roz­de­ľu­je silu na pred­né a zadné kole­sá cez samos­vor­ný dife­ren­ciál, integ­ro­va­ný do auto­ma­tic­kej 8 stup­ňo­vej pre­vo­dov­ky.

S plne nabi­tý­mi baté­ria­mi má toto veľ­ké SUV spot­re­bu len 2,7 lit­ra na 100 kilo­met­rov a v hyb­rid­nom móde je udá­va­ná spot­re­ba 8,1 lit­ra. T-Pri­me Con­cept GTE ponú­ka tri rôz­ne reži­my jaz­dy, čis­to elek­tric­ký E-Mode, hyb­rid­ný, a GTE. Posled­ný z nich vyž­mý­ka z kom­bi­ná­cie elek­tro­mo­to­ra a spa­ľo­va­cie­ho TSI naj­viac výko­nu, čo umož­ňu­je zrých­le­nie z 0 na 100 km/h za rov­ných 6 sekúnd a maxi­mál­nu rých­losť 224 km/h.

VW-T-Prime-15W

Lítium-ióno­vú baté­riu s kapa­ci­tou 14,1 kWh je mož­né nabiť z úpl­ne prázd­ne­ho sta­vu na plnú kapa­ci­tu za osem hodín pomo­cou bež­nej 230 Vol­to­vej zásuv­ky, ale­bo za dve a pol hodi­ny pro­stred­níc­tvom verej­nej nabí­ja­cej sta­ni­ce s výko­nom 7,2 kW.

Kedy T-Pri­me dora­zí na trh v séri­ovej podo­be zatiaľ nie je zná­me. Avšak čo sa dizaj­nu a pou­ži­tých tech­no­ló­gií týka, tie vôbec nie sú až tak ule­te­né ako pri nie­kto­rých iných kon­cep­toch. A tak sa nové­ho krá­ľa SUV-čiek od Volk­swa­ge­nu doč­ká­me mož­no už o menej ako rok.

VW-T-Prime-66WVW-T-Prime-11WVW-T-Prime-18WVW-T-Prime-24WVW-T-Prime-25WVW-T-Prime-26WVW-T-Prime-28WVW-T-Prime-29W

zdroj: carscoops.com, zdroj foto­gra­fií: carscoops.com

Pridať komentár (0)