Nový kon­cept hyb­rid­ného SUV od Volk­swa­genu je rýchly a nabitý tech­no­ló­giami

Rudolf Nečas / 27. apríla 2016 / Tools a produktivita

Volk­swa­gen ide plnou parou vpred s plánmi na roz­ší­re­nie svojho port­fó­lia SUV a cros­so­ve­rov a v pon­de­lok na výstave Auto China v Pekingu pred­sta­vil nový kon­cept s náz­vom T-prime GTE.

T-Prime Con­cept GTE je zalo­žený na modu­lár­nej plat­forme MLB pre veľké modely s pozdĺžne ulo­že­ným moto­rom a pre­vo­dov­kou, ktorú využíva naprí­klad aj Audi Q7. Tento kon­cept má byť inšpi­rá­ciou pre nový model, ktorý má byť naj­väč­ším SUV od Volk­swa­genu.

VW-T-Prime-6W

Je to veľké vozidlo s dĺž­kou 5 070 mm, čo je o 10 mm viac ako Pha­e­ton prvej gene­rá­cie a o 171 mm viac, než má súčasný Tou­areg. Šírka T-prime GTE sa zasta­vila presne mili­me­ter pred hra­ni­cou dvoch met­rov a na výšku kon­cept meria 1 707 mili­met­rov. Dizajn exte­ri­éru štú­die je ele­gantný a tro­chu viac hravý než ten, na ktorý sme zvyk­nutí z veľ­kých SUV od Volk­swa­genu, aj keď predná chró­mová mriežka zasa­hu­júca až do svet­lo­me­tov nemusí byť kaž­dému podľa chuti.

Inte­riér sa nesie v duchu moder­ných tech­no­ló­gií a tak­mer všetko je ovlá­dané pomo­cou doty­ko­vých plôch s bie­lym pod­svie­te­ním. Auto­mo­bilka hovorí, že veľké digi­tálne disp­leje pred vodi­čom a na stre­do­vej kon­zole “sym­bo­li­zujú kok­pit budúc­nosti”, ktorý vo Volk­swa­ge­noch náj­deme vraj už budúci rok.

VW-T-Prime-19W

Aby uspo­ko­jil eko­lo­gicky zalo­že­ných ľudí, VW do T-prime GTE napra­tal cel­kovo 375 koní a 699 Nm hyb­rid­ného pohonu, z kto­rých 134 koní a 349 Nm zabez­pe­čuje elek­tro­mo­tor, a zvyš­ných 248 koní a 370 Nm dodáva pre­pl­ňo­vaný ben­zí­nový štvor­va­lec s obje­mom 2 litre. Baté­rie na pohon elek­tro­mo­tora je možné nabí­jať externe, alebo priamo za jazdy. Pre­nos výkonu na cestu zaob­sta­ráva trvalý pohon všet­kých kolies, ktorý roz­de­ľuje silu na predné a zadné kolesá cez samos­vorný dife­ren­ciál, integ­ro­vaný do auto­ma­tic­kej 8 stup­ňo­vej pre­vo­dovky.

S plne nabi­tými baté­riami má toto veľké SUV spot­rebu len 2,7 litra na 100 kilo­met­rov a v hyb­rid­nom móde je udá­vaná spot­reba 8,1 litra. T-Prime Con­cept GTE ponúka tri rôzne režimy jazdy, čisto elek­trický E-Mode, hyb­ridný, a GTE. Posledný z nich vyž­mýka z kom­bi­ná­cie elek­tro­mo­tora a spa­ľo­va­cieho TSI naj­viac výkonu, čo umož­ňuje zrých­le­nie z 0 na 100 km/h za rov­ných 6 sekúnd a maxi­málnu rých­losť 224 km/h.

VW-T-Prime-15W

Lítium-iónovú baté­riu s kapa­ci­tou 14,1 kWh je možné nabiť z úplne prázd­neho stavu na plnú kapa­citu za osem hodín pomo­cou bež­nej 230 Vol­to­vej zásuvky, alebo za dve a pol hodiny pro­stred­níc­tvom verej­nej nabí­ja­cej sta­nice s výko­nom 7,2 kW.

Kedy T-Prime dorazí na trh v séri­ovej podobe zatiaľ nie je známe. Avšak čo sa dizajnu a pou­ži­tých tech­no­ló­gií týka, tie vôbec nie sú až tak ule­tené ako pri nie­kto­rých iných kon­cep­toch. A tak sa nového kráľa SUV-čiek od Volk­swa­genu doč­káme možno už o menej ako rok.

VW-T-Prime-66WVW-T-Prime-11WVW-T-Prime-18WVW-T-Prime-24WVW-T-Prime-25WVW-T-Prime-26WVW-T-Prime-28WVW-T-Prime-29W

zdroj: carscoops.com, zdroj foto­gra­fií: carscoops.com

Pridať komentár (0)