Nový modem od NASA pre­ná­ša dáta 100 krát rých­lej­šie ako rádi­ové sig­ná­ly

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Tech a inovácie

NASA pra­cu­je na prvom mode­me využí­va­jú­com tech­no­ló­giu na báze svet­la, kto­rá umož­ní výraz­ne rých­lej­šiu komu­ni­ká­ciu medzi koz­mic­ký­mi loďa­mi a pozem­ný­mi sta­ni­ca­mi.

Prí­stroj, kto­rý má byť otes­to­va­ný na palu­be Medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­ni­ce v roku 2020, je súčas­ťou šir­šie­ho pro­jek­tu NASA s náz­vom Laser Com­mu­ni­ca­ti­ons Relay Demon­stra­ti­on (LCRD). Ten­to lase­ro­vý sys­tém, o kto­rom ves­mír­na agen­tú­ra hovo­rí, že by mohol výraz­ne pred­be­hnúť dneš­nú rádi­o­frek­venč­nú komu­ni­ká­ciu, umož­ní dáto­vé pre­no­sy rých­los­ťa­mi 10 až 100 krát väč­ší­mi, ako sú v súčas­nos­ti mož­né.

nasa-laser-communications-relay-demonstration

foto: engadget.com

Nie je to prvý­krát, čo NASA expe­ri­men­tu­je s lase­ro­vou komu­ni­ká­ci­ou mies­to rádi­ových sig­ná­lov. V roku 2013, agen­tú­ra dosiah­la rekord­nú rých­losť sťa­ho­va­nia a odo­sie­la­nia z a na lunár­ny orbit — 622 mega­bi­tov za sekun­du (Mb/s), res­pek­tí­ve 20 Mb/s — s ich Lunar Atmo­sp­he­re and Dust Eniv­ro­ment Explo­re­rom (LADEE).

Nazva­né ILLU­MA (Integ­ra­ted LCRD LEO (Low-Earth Orbit) User Modem and Ampli­fier) bude toto drob­né zaria­de­nie veľ­ké asi ako mobil­ný tele­fón a to vďa­ka tomu, že NASA natla­či­la rad fun­kcií do jed­né­ho mik­ro­či­pu. To zna­me­ná, že bude nie­koľ­ko­ná­sob­ne men­šie, ako optic­ké pri­jí­ma­če s optic­ký­mi vlák­na­mi pou­ží­va­né v koz­mic­kých lodiach dnes.

Integ­ro­va­ná foto­ni­ka je ako integ­ro­va­ný obvod, s výnim­kou, že pou­ží­va svet­lo namies­to elek­tró­nov na vyko­ná­va­nie celé­ho radu optic­kých fun­kcií,“ pove­dal Don Corn­well, ria­di­teľ komu­ni­kač­nej a navi­gač­nej diví­zie NASA

nasa-develops-integrated-photonics-modem-for-international-space-station

foto: albanydailystar.com

Foto­nic­ký obvod nie je nič nové, ale zlep­šo­va­nie tech­no­ló­gie bez vytvá­ra­nia rých­lost­ných pre­ká­žok v ďal­ších kom­po­nen­toch sa pre­uká­za­lo ako trva­lá výzva pre ved­cov. Ak sa ale NASA poda­rí spo­jaz­dniť obvo­dy tak, ako oča­ká­va­jú, výho­dy by moh­li byť obrov­ské, ponú­ka­júc men­šie prí­stro­je s ove­ľa lep­ším výko­nom. A rov­na­ko ako elek­tro­nic­ké obvo­dy, môžu byť tiež maso­vo vyrá­ba­né, čo zna­me­ná, že by ich výro­ba mala byť lac­ná.

Táto tech­no­ló­gia zjed­no­du­ší návrh optic­kých sys­té­mov. Zní­ži spot­re­bu ener­gie, veľ­kosť optic­kých prí­stro­jov, zlep­ší spo­ľah­li­vosť a záro­veň umož­ňu­je nové fun­kcie z níz­ko nákla­do­vé­ho sys­té­mu,“ hovo­rí vedú­ci ILLU­MA, vývo­jár Mike Krai­nak z God­dar­dov­ho cen­tra pre ves­mír­ne lety.

Expedition 43 flight control team with Flight Director Gary Horlacher during the release of SpaceX Dragon cargo vehicle. Photo Date: May 21, 2015. Location: Building 30 - FCR1. Photographer: Robert Markowitz

foto: nasa.gov

Nová fun­kci­ona­li­ta nebu­de výho­dou len pre NASA v umož­ne­ní rých­lej­ších pre­no­sov dát medzi sate­lit­mi a pozem­ný­mi sta­ni­ca­mi. Ak sa všet­ko poda­rí, novo vzni­ka­jú­ca foto­nic­ká tech­no­ló­gia by moh­la byť pou­ži­tá vo všet­kom, od lekár­ske­ho využi­tia až po dáto­vé cen­trá pou­ží­va­né inter­ne­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi.

Je jas­né, že naša stra­té­gia využiť foto­nic­ké integ­ro­va­né obvo­dy pove­die k revo­lú­cii vo ves­mír­nej komu­ni­ká­cií, ale aj vo vedec­kých prí­stro­joch,“ pove­dal Krai­nak. „To, čo chce­me uro­biť, je zabez­pe­čiť rých­lej­šiu výme­nu dát pre vedec­kú obec… Goog­le, Face­bo­ok, všet­ci sa začí­na­jú zau­jí­mať o túto tech­no­ló­giu. Ak bude integ­ro­va­ná foto­ni­ka nákla­do­vo efek­tív­nej­šia ako optic­ké vlák­na, bude využi­tá. Všet­ko k tomu sme­ru­je.“

ISS_seen_from_STS-132

foto: esa.int

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)