Nový modem od NASA pre­náša dáta 100 krát rých­lej­šie ako rádi­ové sig­nály

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Tech a inovácie

NASA pra­cuje na prvom modeme využí­va­jú­com tech­no­ló­giu na báze svetla, ktorá umožní výrazne rých­lej­šiu komu­ni­ká­ciu medzi koz­mic­kými loďami a pozem­nými sta­ni­cami.

Prí­stroj, ktorý má byť otes­to­vaný na palube Medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­nice v roku 2020, je súčas­ťou šir­šieho pro­jektu NASA s náz­vom Laser Com­mu­ni­ca­ti­ons Relay Demon­stra­tion (LCRD). Tento lase­rový sys­tém, o kto­rom ves­mírna agen­túra hovorí, že by mohol výrazne pred­be­hnúť dnešnú rádi­o­frek­venčnú komu­ni­ká­ciu, umožní dátové pre­nosy rých­los­ťami 10 až 100 krát väč­šími, ako sú v súčas­nosti možné.

nasa-laser-communications-relay-demonstration

foto: engadget.com

Nie je to prvý­krát, čo NASA expe­ri­men­tuje s lase­ro­vou komu­ni­ká­ciou miesto rádi­ových sig­ná­lov. V roku 2013, agen­túra dosiahla rekordnú rých­losť sťa­ho­va­nia a odo­sie­la­nia z a na lunárny orbit — 622 mega­bi­tov za sekundu (Mb/s), res­pek­tíve 20 Mb/s — s ich Lunar Atmo­sp­here and Dust Eniv­ro­ment Explo­re­rom (LADEE).

Nazvané ILLUMA (Integ­ra­ted LCRD LEO (Low-Earth Orbit) User Modem and Ampli­fier) bude toto drobné zaria­de­nie veľké asi ako mobilný tele­fón a to vďaka tomu, že NASA natla­čila rad fun­kcií do jed­ného mik­ro­čipu. To zna­mená, že bude nie­koľ­ko­ná­sobne men­šie, ako optické pri­jí­mače s optic­kými vlák­nami pou­ží­vané v koz­mic­kých lodiach dnes.

Integ­ro­vaná foto­nika je ako integ­ro­vaný obvod, s výnim­kou, že pou­žíva svetlo namiesto elek­tró­nov na vyko­ná­va­nie celého radu optic­kých fun­kcií,“ pove­dal Don Corn­well, ria­di­teľ komu­ni­kač­nej a navi­gač­nej diví­zie NASA

nasa-develops-integrated-photonics-modem-for-international-space-station

foto: albanydailystar.com

Foto­nický obvod nie je nič nové, ale zlep­šo­va­nie tech­no­ló­gie bez vytvá­ra­nia rých­lost­ných pre­ká­žok v ďal­ších kom­po­nen­toch sa pre­uká­zalo ako trvalá výzva pre ved­cov. Ak sa ale NASA podarí spo­jaz­dniť obvody tak, ako oča­ká­vajú, výhody by mohli byť obrov­ské, ponú­ka­júc men­šie prí­stroje s oveľa lep­ším výko­nom. A rov­nako ako elek­tro­nické obvody, môžu byť tiež masovo vyrá­bané, čo zna­mená, že by ich výroba mala byť lacná.

Táto tech­no­ló­gia zjed­no­duší návrh optic­kých sys­té­mov. Zníži spot­rebu ener­gie, veľ­kosť optic­kých prí­stro­jov, zlepší spo­ľah­li­vosť a záro­veň umož­ňuje nové fun­kcie z nízko nákla­do­vého sys­tému,“ hovorí vedúci ILLUMA, vývo­jár Mike Krai­nak z God­dar­dovho cen­tra pre ves­mírne lety.

Expedition 43 flight control team with Flight Director Gary Horlacher during the release of SpaceX Dragon cargo vehicle. Photo Date: May 21, 2015. Location: Building 30 - FCR1. Photographer: Robert Markowitz

foto: nasa.gov

Nová fun­kci­ona­lita nebude výho­dou len pre NASA v umož­není rých­lej­ších pre­no­sov dát medzi sate­litmi a pozem­nými sta­ni­cami. Ak sa všetko podarí, novo vzni­ka­júca foto­nická tech­no­ló­gia by mohla byť pou­žitá vo všet­kom, od lekár­skeho využi­tia až po dátové cen­trá pou­ží­vané inter­ne­to­vými spo­loč­nos­ťami.

Je jasné, že naša stra­té­gia využiť foto­nické integ­ro­vané obvody pove­die k revo­lú­cii vo ves­mír­nej komu­ni­ká­cií, ale aj vo vedec­kých prí­stro­joch,“ pove­dal Krai­nak. „To, čo chceme uro­biť, je zabez­pe­čiť rých­lej­šiu výmenu dát pre vedeckú obec… Google, Face­book, všetci sa začí­najú zau­jí­mať o túto tech­no­ló­giu. Ak bude integ­ro­vaná foto­nika nákla­dovo efek­tív­nej­šia ako optické vlákna, bude využitá. Všetko k tomu sme­ruje.“

ISS_seen_from_STS-132

foto: esa.int

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)