Nový počí­ta­čový čip je tak­mer celý z dreva!

Rudolf Nečas / 23. októbra 2015 / Tech a inovácie

Elek­tro­nické zaria­de­nia sa stá­vajú zasta­ra­nými čoraz rých­lej­ším tem­pom a e-odpad je stále veľ­kým prob­lé­mom. Teraz sme však o krok bliž­šie k bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ným gad­ge­tom. Vedci vyro­bili počí­ta­čové čipy, ktoré sú skoro celé z dreva.

Vedci z Uni­ver­zity Wis­con­sin-Madi­son spo­jili svoje sily s labo­ra­tó­riom Ame­ric­kého minis­ter­stva poľ­no­hos­po­dár­stva a výsle­dok ich spo­lu­práce je roz­hodne zau­jí­mavý. Väč­šinu veľ­kosti počí­ta­čo­vého čipu zaberá pod­porná vrstva, ktorá vlastne len drží samotný čip. Výskumný tím túto nor­málne neroz­lo­ži­teľnú vrstvu nahra­dil celu­ló­zo­vou nanov­lák­ni­nou (cel­lu­lose nano­fib­ril — CNF), ktorá je pružná, na báze dreva a hlavne bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľná.

Zhe­nqiang (Jack) Ma 

Teraz sú čipy tak bez­pečné, že ich môžete dať do lesa a huby ich roz­lo­žia,“ hovorí pro­fe­sor Zhe­nqiang (Jack) Ma, ktorý vedie tím. „Stanú sa rov­nako bez­pečné ako hno­jivo.“

Jed­ným z veľ­kých prob­lé­mov tohto rie­še­nia bol však fakt, že drevo sa podľa vlh­kosti ovzdu­šia roz­pína alebo zmr­š­ťuje. Tím však pri­šiel s rie­še­ním. Stačí pre­la­ko­vať vrstvu CNF epo­xi­do­vým náte­rom a hneď je odol­nej­šia voči vode. Okrem odvá­dza­nia vlh­kosti je CNF vďaka povlaku hlad­šia.

Výsled­kom je „zelený čip“, ktorý je lac­nejší a menej toxický, ako mate­riály pou­ží­vané v elek­tro­nike v súčas­nej dobe. Nové čipy obsa­hujú 5 500 krát men­šie množ­stvo polo­vo­di­čov, ale ich výkon zostal rov­naký. Každý kúsok pomáha, keďže dnes zahl­cu­jeme skládky vyho­de­nými tele­fónmi, z kto­rých do pôdy pre­sa­kujú nebez­pečné che­mi­ká­lie ako naprí­klad arze­nid gália (GaAs). Táto nová tech­no­ló­gia by mohla viesť k naprí­klad celým tele­fó­nom vyro­be­ným z mate­riá­lov zalo­že­ných na dreve.

Väč­šina tele­fó­nov, tab­le­tov a ostat­ných pre­nos­ných zaria­dení je vyro­bená z mate­riá­lov, ktoré nie sú bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné a sú toxické k pro­stre­diu. Okrem toho sa v dneš­nej dobe gad­gety stá­vajú zasta­ra­nými veľmi rýchlo, čo nabáda ľudí aby sa čím skôr zba­vili sta­rej ver­zie a kúpili si tú naj­nov­šiu. Ale využí­va­nie čipov, kto­rých väč­šina je vyro­bená z mate­riá­lov zalo­že­ných na dreve, môže v budúc­nosti viesť k zaria­de­niam, ktoré majú menší dopad na prí­rodu. A to je len a len dobre!

zdroj: gizmodo.com
Pridať komentár (0)