Nový počí­ta­čo­vý čip je tak­mer celý z dre­va!

Rudolf Nečas / 23. októbra 2015 / Tech a inovácie

Elek­tro­nic­ké zaria­de­nia sa stá­va­jú zasta­ra­ný­mi čoraz rých­lej­ším tem­pom a e-odpad je stá­le veľ­kým prob­lé­mom. Teraz sme však o krok bliž­šie k bio­lo­gic­ky roz­lo­ži­teľ­ným gad­ge­tom. Ved­ci vyro­bi­li počí­ta­čo­vé čipy, kto­ré sú sko­ro celé z dre­va.

Ved­ci z Uni­ver­zi­ty Wis­con­sin-Madi­son spo­ji­li svo­je sily s labo­ra­tó­ri­om Ame­ric­ké­ho minis­ter­stva poľ­no­hos­po­dár­stva a výsle­dok ich spo­lu­prá­ce je roz­hod­ne zau­jí­ma­vý. Väč­ši­nu veľ­kos­ti počí­ta­čo­vé­ho čipu zabe­rá pod­por­ná vrstva, kto­rá vlast­ne len drží samot­ný čip. Výskum­ný tím túto nor­mál­ne neroz­lo­ži­teľ­nú vrstvu nahra­dil celu­ló­zo­vou nanov­lák­ni­nou (cel­lu­lo­se nano­fib­ril — CNF), kto­rá je pruž­ná, na báze dre­va a hlav­ne bio­lo­gic­ky roz­lo­ži­teľ­ná.

Zhe­nqiang (Jack) Ma 

Teraz sú čipy tak bez­peč­né, že ich môže­te dať do lesa a huby ich roz­lo­žia,“ hovo­rí pro­fe­sor Zhe­nqiang (Jack) Ma, kto­rý vedie tím. „Sta­nú sa rov­na­ko bez­peč­né ako hno­ji­vo.“

Jed­ným z veľ­kých prob­lé­mov toh­to rie­še­nia bol však fakt, že dre­vo sa pod­ľa vlh­kos­ti ovzdu­šia roz­pí­na ale­bo zmr­š­ťu­je. Tím však pri­šiel s rie­še­ním. Sta­čí pre­la­ko­vať vrstvu CNF epo­xi­do­vým náte­rom a hneď je odol­nej­šia voči vode. Okrem odvá­dza­nia vlh­kos­ti je CNF vďa­ka povla­ku hlad­šia.

Výsled­kom je „zele­ný čip“, kto­rý je lac­nej­ší a menej toxic­ký, ako mate­riá­ly pou­ží­va­né v elek­tro­ni­ke v súčas­nej dobe. Nové čipy obsa­hu­jú 5 500 krát men­šie množ­stvo polo­vo­di­čov, ale ich výkon zostal rov­na­ký. Kaž­dý kúsok pomá­ha, keď­že dnes zahl­cu­je­me sklád­ky vyho­de­ný­mi tele­fón­mi, z kto­rých do pôdy pre­sa­ku­jú nebez­peč­né che­mi­ká­lie ako naprí­klad arze­nid gália (GaAs). Táto nová tech­no­ló­gia by moh­la viesť k naprí­klad celým tele­fó­nom vyro­be­ným z mate­riá­lov zalo­že­ných na dre­ve.

Väč­ši­na tele­fó­nov, tab­le­tov a ostat­ných pre­nos­ných zaria­de­ní je vyro­be­ná z mate­riá­lov, kto­ré nie sú bio­lo­gic­ky roz­lo­ži­teľ­né a sú toxic­ké k pro­stre­diu. Okrem toho sa v dneš­nej dobe gad­ge­ty stá­va­jú zasta­ra­ný­mi veľ­mi rých­lo, čo nabá­da ľudí aby sa čím skôr zba­vi­li sta­rej ver­zie a kúpi­li si tú naj­nov­šiu. Ale využí­va­nie čipov, kto­rých väč­ši­na je vyro­be­ná z mate­riá­lov zalo­že­ných na dre­ve, môže v budúc­nos­ti viesť k zaria­de­niam, kto­ré majú men­ší dopad na prí­ro­du. A to je len a len dob­re!

zdroj: gizmodo.com
Pridať komentár (0)