Nový Rolls-Royce oča­ril kom­for­tom, no ľudí zasko­čil jeho dizajn

Linda Cebrová / 27. júna 2016 / Business

BMW tento rok osla­vuje 100. výro­čie ich exis­ten­cie. Na oslavu tohto míľ­niku posta­vili štú­dio Vision Next 100, ktoré má odrá­žať budúc­nosť značky. Ani člen sku­piny BMW Group, Rolls-Royce sa nene­chal zahan­biť a odha­lil ich futu­ris­tickú pred­stavu mobi­lity.

S Rolls-Royce Vision 100 sme dbali na to, aby sa neza­kla­dal na tren­doch z minu­losti. Chceli sme byť, čo možno naj­viac ino­va­tívny a záro­veň sme sa sna­žili pre­siah­nuť dizaj­novú his­tó­riu značky.“ – hovorí o štú­dii s kódo­vým ozna­če­ním 103EX ria­di­teľ dizajnu brit­skej značky Giles Tay­lor. Pred zahá­je­ním práce na vízii značky, sme detailne štu­do­vali, čo by zákaz­níci v budúc­nosti mohli vyža­do­vať. Z pries­kumu pri­tom vyply­nulo, že pre­dov­šet­kým nestoja o ano­nymné vozidlo bez duše.

r1

Práve preto Rolls-Royce pred­sta­vil niečo, čo je všetko len nie nená­padné a nudné. Dizajn je veľmi futu­ris­tický, pri­čom na pred­chá­dza­júce modely odka­zuje len výrazná predná maska na kto­rej nemôže chý­bať soška Spi­rit of Ectasy. Tá je mimo­cho­dom vyro­bená z kriš­táľu. Pod dlhou kapo­tou však nenáj­deš motor, ale pries­tor pre bato­žiny. Povšim­nu­teľné sú aj blat­níky pri­po­mí­na­júce vete­rány. Aj sám výrobca tvrdí, že vozidlo evo­kuje kata­ma­rány.

r22

Pri kon­štruk­cii také­hoto stroja nesmie chý­bať ručná výroba. Tá sa odrazí v 28 pal­co­vých kole­sách, ktoré sú z 65 kusov hli­níku. Aj napriek tomu, že Vision Next 100 meria až 5,9 metra, posky­tuje kom­fortné sede­nie len dvom oso­bám v zadnej časti auta.

Auto­mo­bilka plne dôve­ruje elek­trine. Tichý pohon by totiž mohol ešte viac zdô­raz­niť ponú­kaný kom­fort. Nachá­dzajú sa tu rovno dva elek­tro­mo­tory, roz­lo­žené vpredu a vzadu. Ako prob­lém sa zatiaľ javí malá kapa­cita baté­rie. Blízka budúc­nosť sa tak bude zrejme niesť v zna­mení plug-in hyb­rid­ných roll­sov, než čisto elek­tric­kých.

r4

Kto má v dneš­nej dobe Rolls-Royce prav­de­po­dobne má aj svojho vodiča. Roz­voj auto­nóm­nych sys­té­mov môže zna­me­nať, že pár takýchto vodi­čov príde o prácu. Naz­na­čuje to aj Vision Next 100, ktorý je vyba­vený auto­ma­tic­kým ria­de­ním. V novom modeli nenáj­deš sedadlo pre vodiča a dokonca ani volant. Podľa výrobcu ho jed­no­du­cho nebude treba.

r5

Volant síce chýba, ale tie naj­lep­šie mate­riály určite nie. Na čalú­ne­nie je pou­žitý hod­váb a oblo­že­nie je dre­vené. Obra­zovku tu tak­tiež náj­deš, nepôjde však o mul­ti­me­diálny sys­tém. Podľa tvor­cov je to „vir­tu­álny asis­tent.“ Ten bude postu­pom času svojho maji­teľa spoz­ná­vať, odpo­ručí mu reštau­rá­ciu alebo navrhne zau­jí­mavú trasu.

V Goodwo­ode mys­leli aj na celeb­rity a ich faux pas pri vystu­po­vaní z ich limu­zín. S Rolls-Royce žia­den tra­pas nehrozí. Stre­cha vozidla sa pri vystu­po­vaní z vozidla vysu­nie, aby sa posádka pri opúš­ťaní auta mohla posta­viť už vo vnútri. Čer­vený kobe­rec bude „out.“ Vision Next 100 má pred dvere pre­mie­tať čer­vené svetlo, aby ho evo­ko­val.

O nedos­ta­tok kom­fortu sa teda pri nových mode­loch Rolls-Royce báť nemu­síme. Len na tom dizajne by sa zrejme dalo ešte zapra­co­vať.

zdroj:theverge.comrolls-roycemotorcars.com zdroj obrázkov:theverge.com

Pridať komentár (0)