Nový Rolls-Roy­ce oča­ril kom­for­tom, no ľudí zasko­čil jeho dizajn

Linda Cebrová / 27. júna 2016 / Business

BMW ten­to rok osla­vu­je 100. výro­čie ich exis­ten­cie. Na osla­vu toh­to míľ­ni­ku posta­vi­li štú­dio Visi­on Next 100, kto­ré má odrá­žať budúc­nosť znač­ky. Ani člen sku­pi­ny BMW Group, Rolls-Roy­ce sa nene­chal zahan­biť a odha­lil ich futu­ris­tic­kú pred­sta­vu mobi­li­ty.

S Rolls-Roy­ce Visi­on 100 sme dba­li na to, aby sa neza­kla­dal na tren­doch z minu­los­ti. Chce­li sme byť, čo mož­no naj­viac ino­va­tív­ny a záro­veň sme sa sna­ži­li pre­siah­nuť dizaj­no­vú his­tó­riu znač­ky.“ – hovo­rí o štú­dii s kódo­vým ozna­če­ním 103EX ria­di­teľ dizaj­nu brit­skej znač­ky Giles Tay­lor. Pred zahá­je­ním prá­ce na vízii znač­ky, sme detail­ne štu­do­va­li, čo by zákaz­ní­ci v budúc­nos­ti moh­li vyža­do­vať. Z pries­ku­mu pri­tom vyply­nu­lo, že pre­dov­šet­kým nesto­ja o ano­nym­né vozid­lo bez duše.

r1

Prá­ve pre­to Rolls-Roy­ce pred­sta­vil nie­čo, čo je všet­ko len nie nená­pad­né a nud­né. Dizajn je veľ­mi futu­ris­tic­ký, pri­čom na pred­chá­dza­jú­ce mode­ly odka­zu­je len výraz­ná pred­ná mas­ka na kto­rej nemô­že chý­bať soš­ka Spi­rit of Ecta­sy. Tá je mimo­cho­dom vyro­be­ná z kriš­tá­ľu. Pod dlhou kapo­tou však nenáj­deš motor, ale pries­tor pre bato­ži­ny. Povšim­nu­teľ­né sú aj blat­ní­ky pri­po­mí­na­jú­ce vete­rá­ny. Aj sám výrob­ca tvr­dí, že vozid­lo evo­ku­je kata­ma­rá­ny.

r22

Pri kon­štruk­cii také­ho­to stro­ja nesmie chý­bať ruč­ná výro­ba. Tá sa odra­zí v 28 pal­co­vých kole­sách, kto­ré sú z 65 kusov hli­ní­ku. Aj napriek tomu, že Visi­on Next 100 meria až 5,9 met­ra, posky­tu­je kom­fort­né sede­nie len dvom oso­bám v zadnej čas­ti auta.

Auto­mo­bil­ka plne dôve­ru­je elek­tri­ne. Tichý pohon by totiž mohol ešte viac zdô­raz­niť ponú­ka­ný kom­fort. Nachá­dza­jú sa tu rov­no dva elek­tro­mo­to­ry, roz­lo­že­né vpre­du a vza­du. Ako prob­lém sa zatiaľ javí malá kapa­ci­ta baté­rie. Blíz­ka budúc­nosť sa tak bude zrej­me niesť v zna­me­ní plug-in hyb­rid­ných roll­sov, než čis­to elek­tric­kých.

r4

Kto má v dneš­nej dobe Rolls-Roy­ce prav­de­po­dob­ne má aj svoj­ho vodi­ča. Roz­voj auto­nóm­nych sys­té­mov môže zna­me­nať, že pár takých­to vodi­čov prí­de o prá­cu. Naz­na­ču­je to aj Visi­on Next 100, kto­rý je vyba­ve­ný auto­ma­tic­kým ria­de­ním. V novom mode­li nenáj­deš sedad­lo pre vodi­ča a dokon­ca ani volant. Pod­ľa výrob­cu ho jed­no­du­cho nebu­de tre­ba.

r5

Volant síce chý­ba, ale tie naj­lep­šie mate­riá­ly urči­te nie. Na čalú­ne­nie je pou­ži­tý hod­váb a oblo­že­nie je dre­ve­né. Obra­zov­ku tu tak­tiež náj­deš, nepôj­de však o mul­ti­me­diál­ny sys­tém. Pod­ľa tvor­cov je to „vir­tu­ál­ny asis­tent.“ Ten bude postu­pom času svoj­ho maji­te­ľa spoz­ná­vať, odpo­ru­čí mu reštau­rá­ciu ale­bo navrh­ne zau­jí­ma­vú tra­su.

V Goodwo­ode mys­le­li aj na celeb­ri­ty a ich faux pas pri vystu­po­va­ní z ich limu­zín. S Rolls-Roy­ce žia­den tra­pas nehro­zí. Stre­cha vozid­la sa pri vystu­po­va­ní z vozid­la vysu­nie, aby sa posád­ka pri opúš­ťa­ní auta moh­la posta­viť už vo vnút­ri. Čer­ve­ný kobe­rec bude „out.“ Visi­on Next 100 má pred dve­re pre­mie­tať čer­ve­né svet­lo, aby ho evo­ko­val.

O nedos­ta­tok kom­for­tu sa teda pri nových mode­loch Rolls-Roy­ce báť nemu­sí­me. Len na tom dizaj­ne by sa zrej­me dalo ešte zapra­co­vať.

zdroj:theverge.comrolls-roycemotorcars.com zdroj obrázkov:theverge.com

Pridať komentár (0)