Nový trend sľubuje revolúciu v nakupovaní. Chytili sa ho už aj slovenské firmy

TS / 30. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Po­jem ser­vi­ti­zá­cia alebo ser­visná ino­vá­cia zna­mená zmenu vo vní­maní pro­duktu, ktorý firmy po­nú­kajú zá­kaz­ní­kom nie­len for­mou pre­daja, ale aj služby
  • Firma Rolly Ro­yce na­prí­klad svoje le­tecké mo­tory ne­pre­dáva, ale pre­na­jíma ich, a po­sky­tuje k nim opti­ma­li­zá­ciu vý­konu a ser­vis na mieru
zdroj: SBA
  • Po­jem ser­vi­ti­zá­cia alebo ser­visná ino­vá­cia zna­mená zmenu vo vní­maní pro­duktu, ktorý firmy po­nú­kajú zá­kaz­ní­kom nie­len for­mou pre­daja, ale aj služby
  • Firma Rolly Ro­yce na­prí­klad svoje le­tecké mo­tory ne­pre­dáva, ale pre­na­jíma ich, a po­sky­tuje k nim opti­ma­li­zá­ciu vý­konu a ser­vis na mieru

Fir­mám môže ta­kýto prí­stup pri­niesť do­da­točný prí­jem v po­dobe ďal­ších zis­kov od exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov a veľmi často aj no­vých spot­re­bi­te­ľov a prí­stup na nové trhy.

Ser­vi­ti­zo­vaná po­nuka často vy­ústi do pev­nej­šieho vzťahu so zá­kaz­ní­kom a sta­bil­nej­šieho toku príj­mov. Spot­re­bi­te­ľom takto po­nú­kané pro­dukty po­sky­tujú pri­danú hod­notu vo forme zvý­še­nej zá­kaz­níc­kej pod­pory, prí­stupu uši­tého na mieru a zní­že­nia ná­kla­dov na údržbu.

Pre­ná­jom vý­robku na­miesto jeho pre­daja je naj­vyšší stu­peň ser­vis­nej ino­vá­cie. Ino­vá­cie sa však dajú za­vá­dzať aj na niž­šej úrovni a ne­musí ísť vô­bec o ná­ročné tech­no­lo­gické rie­še­nie. Na­prí­klad ak vlast­níš ka­mennú pre­dajňu po­tra­vín a po­núk­neš službu zá­kaz­ní­kom vo forme obe­do­vého menu, kávy so se­bou alebo ob­jed­návky to­varu s do­da­ním do­mov, už vtedy možno ho­vo­riť o ser­vis­nej ino­vá­cií.

Aj na­priek veľ­kým in­ves­tí­ciám do ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, sa veľa pod­ni­kov v Stred­nej európe za­me­riava vý­lučne na pro­duk­ciu sa­mot­ných vý­rob­kov. Malé a stredné pod­niky mu­sia pris­pô­so­biť svoje po­stupy tak, aby do­ká­zali dr­žať krok s ra­píd­nymi zme­nami sú­vi­sia­cimi s ino­vá­ciami a tech­no­lo­gic­kým po­kro­kom. Prí­klady fi­riem, ktoré sa úspešne cho­pili no­vého spô­sobu na­ze­ra­nia na pro­dukt ako službu mô­žeme nájsť aj na Slo­ven­sku. Poďme sa po­zrieť na nie­ktoré z nich.

Your Hobby Place

Uni­kátna opra­vovňa s ná­ra­dím po­sky­tuje zá­kaz­ní­kom pries­tor, ktorý po­tre­bujú na opravu tak­mer čo­ho­koľ­vek v do­mác­nosti, ma­lom pod­ni­kaní, záh­rade, ga­ráži či klu­bovni. Vý­ho­dou, je že zá­kaz­ník pri práci ne­ruší su­se­dov, ne­robí hluk a môže sa tak plne sú­stre­diť na opravu alebo „do­máce maj­stro­va­nie“. V dielni je vždy k dis­po­zí­cii je­den pra­cov­ník, ktorý po­môže vy­brať správne ná­ra­die alebo po­radí, ako naj­lep­šie po­stu­po­vať.

In­LED

Slo­ven­ský vý­robca LED osvet­le­nia po­núka aj služby ako vý­ber najv­hod­nej­šieho osvet­le­nia na mieru, po­sky­tuje 5 ročnú zá­ruku, me­ra­nie osvet­le­nia, vý­menu osvet­le­nia na kľúč alebo vý­meru úspory v po­ža­do­va­ných pries­to­roch. Ne­pre­dáva teda len kon­krétny pro­dukt, ale aj celý ser­vis okolo neho.

Sen­so­neo

Spo­loč­nosť kom­bi­nuje ul­tra­zvu­kové sen­zory, ktoré mo­ni­to­rujú od­pad, s in­te­li­gent­ným soft­vé­rom na zo­bra­zo­va­nie a vy­hod­no­co­va­nie dát – pre­d­ik­ciu na­pl­ne­nosti kon­taj­ne­rov, vy­hod­no­co­va­nie efek­tív­nosti zvo­zov, au­to­ma­ti­zá­ciu plá­no­va­nia opti­mál­nych zvo­zo­vých trás a ďal­šie fun­kcie. Mes­tám a spo­loč­nos­tiam umož­ňuje ro­biť stra­te­gické roz­hod­nu­tia na zá­klade re­ál­nych dát a opti­ma­li­zo­vať od­pa­dovú lo­gis­tiku.

 

In­nogy

Spo­loč­nosť In­nogy po­núka via­ceré ino­va­tívne rie­še­nia šet­re­nia ener­gií, ma­na­žo­va­nia do­mác­nosti a ser­vi­ti­zá­cie pro­duk­tov. Prog­re­sív­nou služ­bou je na­prí­klad pre­ná­jom LED žia­ro­viek zni­žu­jú­cich spot­rebu elek­tric­kej ener­gie alebo spr­cho­vej hla­vice, ktorá ze­fek­tív­ňuje spot­rebu vody. Ino­va­tív­nou služ­bou je aj pre­ná­jom práčky, ktoré za­hŕňa ško­le­nie, do­voz pra­cích pros­tried­kov a avi­váže do­mov alebo mož­nosť vy­užiť náh­radnú práčku v prí­pade zdĺha­vej­šej opravy.

 

Sle­duj stránku pro­jektu Things+ re­a­li­zo­va­ného v rámci agen­túry Slo­vak Bu­si­ness Agency (SBA), ktorá už spus­tila vý­zvu na pri­hla­so­va­nie. Vý­stu­pom pro­jektu bude nová me­to­do­ló­gia a ško­le­nia za­me­rané na zlep­še­nie pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností a po­moc so za­ve­de­ním ino­vá­cie slu­žieb do vý­rob­ných spo­loč­ností.

Pridať komentár (0)