Z NULY DO SVETA: Michal Švihra, co-foun­der Tootoot — Apli­ká­cie, ktorá dala silu hlasu hudob­ným fanú­ši­kom

Rišo Néveri / 28. februára 2016 / Rozhovory

Máte zoznam kapiel, ktoré vo vašom meste nikdy neh­rali? Alebo by ste chceli zažiť kon­cert zahra­nič­ných hviezd, ktorí sa u nás dlho neuká­zali? Pre všet­kých milov­ní­kov hudby a živých kon­cer­tov vznikla na Slo­ven­sku služba T​ootoot,​vďaka kto­rej si vypý­tate kon­cert, po akom túžite.

Michal, Tootoot ste zalo­žili v roku 2014, odvtedy sa vám poda­rilo vyhrať via­ceré ceny medzi nimi aj kate­gó­riu Digi­tal na Star­tu­pA­wards 2015. Napriek tomu však mnohí Tootoot ešte nepoz­najú, skús nám apli­ká­ciu pred­sta­viť.

Tootoot je služba, vďaka kto­rej si môžu hudobní fanú­ši­ko­via vypý­tať kon­cert svo­jej obľú­be­nej kapely. Záro­veň si cez nás kupujú vstu­penky na kon­certy, zís­ka­vajú rôzne bene­fity od kapiel a dostá­vajú infor­má­cie o kon­cer­toch “šité na mieru” podľa seba. Na dru­hej strane pre kapely, pro­mo­té­rov a hudobné kluby ponú­kame naj­mo­der­nejší spô­sob pre­daja vstu­pe­niek na trhu, za naj­lep­šie ceny a s ori­gi­nál­nym mar­ke­tin­gom a infor­má­ciami o pub­liku k tomu. Vytvá­rame úplne novú plat­formu na orga­ni­zá­ciu a pro­pa­gá­ciu živých podu­jatí — jed­no­du­cho integ­ro­vanú do Face­book-u aj webo­vých strá­nok kapiel a klu­bov. Fun­gu­jeme na webe aj v mobil­nej apli­ká­cii, aktu­álne v šty­roch jazy­koch — slo­ven­čina, češ­tina, anglič­tina, nemčina.

Čo bolo prvým kro­kom pri rea­li­zá­cii apli­ká­cie? Člo­vek by si pove­dal, že svet kon­cer­tov je pod pal­cami mana­žé­rov a orga­ni­zá­to­rov, ktorí majú s inter­pretmi všetko rok dopredu dohod­nuté. Kde ste videli prí­le­ži­tosť pre podobnú apli­ká­ciu?

Tootoot vzni­kol z jed­no­du­chého dôvodu — keď sme si po mili­ónty krát pove­dali, že by sme chceli vidieť nejakú kapelu na Slo­ven­sku. Druhý dôvod bol, že sme pre Beat­Ban hľa­dali niečo, kvôli čomu sa budú ľudia ku nám vra­cať a chceli sme obo­ha­tiť pre­daj hudby o pre­daj vstu­pe­niek. Nako­niec z týchto úvah vzni­kol samos­tatný pro­jekt Tootoot.

Vďaka pred­chá­dza­jú­cim skú­se­nos­tiam a novému par­tne­rovi sme tejto potrebe dali obchodnú hlavu a mar­ke­tin­govú pätu a pus­tili sa do rea­li­zá­cie.

Michal_Svihra

Michal Švihra, foto: Tootoot

Vytvá­rame komu­nitu ľudí, ktorí radi cho­dia na kon­certy. Kapela nás môže využiť na plá­no­va­nie celého turné, nie­koľ­kých bonu­so­vých zastá­vok, vypl­ne­nie “hlu­chých ter­mí­nov” alebo aj na jed­not­livé kon­certy na žela­nie ako prek­va­pe­nie pre fanú­ši­kov. Môže nás využiť aj ako geo­gra­ficky cie­lený pre­daj vstu­pe­niek — infor­má­ciu o kon­certe spolu so vstu­pen­kou pri­ne­sieme presne cie­le­nému pub­liku — čo je obrov­ská výhoda oproti štan­dard­nému spô­sobu pre­daja lís­tkov.

Tak ako men­šie, aj veľké kapely rie­šia, kam ísť hrať, majú rôzne obme­dze­nia, naprí­klad na mini­málne vzdia­le­nosti jed­not­li­vých kon­cer­tov. V mno­hých prí­pa­doch na to ani nie je opod­stat­ne­nie, vyplýva to z neja­kého his­to­ric­kého nasta­ve­nia. Každý mana­žér hľadá mož­nosti na dobrý mar­ke­ting a efek­tívny pre­daj, a inak to nie je ani v hudbe.

Tootoot ponúka nové mož­nosti na pro­pa­gá­ciu kapely, zís­ka­va­nie nového pub­lika a pri­ná­ša­nie novi­niek svo­jej fanú­ši­kov­skej základni.

Tootoot ste zalo­žili ako rodinný star­tup (ak to tak môžem nazvať :)), no nejedná sa o váš prvý pro­jekt. Súčasne pre­vádz­ku­jete aj por­tál Beat­ban na pre­daj hudby. Ako to všetko stí­hate?

Áno, s Danie­lou (pozn. Daniela Greč­ne­rová) sa sna­žíme od začiatku pri­ná­šať ino­va­tívne rie­še­nia do hudob­ného biz­nisu. Mnoho zau­ží­va­ných pro­ce­sov môže fun­go­vať efek­tív­nej­šie, čo vidíme vďaka našim skú­se­nos­tiam z iných oblastí. Pro­jekt Beat­Ban sa nám poda­rilo spolu s dvomi pred­chá­dza­jú­cimi kole­gami nasta­viť tak, že dnes fun­guje úplne samos­tatne, čo je veľká výhoda. Všetku ener­giu teraz sme­ru­jeme do služby Tootoot. Keď vás niečo baví, tak sa dá toho sti­hnúť veľa. A nás to teda baví dosť :-)

Pri sociál­nej sieti/aplikácii ako je Tootoot mi auto­ma­ticky napadne otázka: “Ako tam zís­kať dosta­tok ľudí a naopak, ako pre­sved­čím inter­pre­tov aby s nami spo­lu­pra­co­vali?”. Ako ste tieto dve otázky vyrie­šili?

Tento “sliepko-vaj­cový” prob­lém sme rie­šili aj my. Zákla­dom je dobrý pro­dukt, spo­ľah­livé služby a vytrva­losť, či sa jedná o domáci trh alebo zahra­ničný. Ak chcete ísť do zahra­ni­čia, mali by ste mať pevné základy doma, aspoň tak to vidíme my. Via­cero mana­žé­rov, kapiel aj klu­bov sa k nám pri­dáva neskôr — až keď vidia prvotné výsledky, čo je pri­ro­dzené. Tí, ktorí nám dôve­ro­vali v úpl­ných začiat­koch boli poväč­ši­nou kama­ráti a známi, ktorí poznali našu prácu a spô­sob fun­go­va­nia.

To, že pri­chá­dzajú a zau­jí­majú sa o nás ďalší, nám potvr­dzuje, že vytrva­losť má svoje opod­stat­ne­nie. Všade fun­guje ako naj­lep­šia reklama osobné odpo­rú­ča­nie a v hudob­nom svete to platí snáď sto­ná­sobne. Je pravda, že na pro­dukte neus­tále pra­cu­jeme a aktívne počú­vame pri­po­mienky a návrhy na zlep­še­nie, čo sa nám vždy len osved­čilo.

Medial_Banana_final

foto: Tootoot

Apli­ká­cia je už nejaký čas na trhu a ľudia sa v nej cel­kom oťu­kali. Koľko sa vám poda­rilo zor­ga­ni­zo­vať kon­cer­tov? Aké mená boli naj­viac žia­dané?

Naj­viac žia­daní inter­preti zo Slo­ven­ska boli Majk Spi­rit, Medial Banana, Ben Cris­to­vao, Kon­tra­fakt, Ego, Kor­ben Dal­las. Neradi však robíme reb­ríčky podľa počtu, každá kapela má svoje kri­té­riá na počty, pre nie­koho je 500 ľudí v Lon­dýne málo, pre iného je 10 ľudí v Koši­ciach dobrá základňa.

Zo sve­to­vých sú medzi prvými voľ­bami Slo­vá­kov naprí­klad Red Hot Chili Pep­pers, Lin­kin Park, Ed She­e­ran, Bey­oncé, Ima­gine Dra­gons, zopár hla­sov však dostala aj Nir­vana :-)

Prie­merne dá jeden člo­vek 2 – 3 hlasy na rôzne kapely, vďaka tomu si vieme vytvá­rať aj tzv. žán­rové mapy a mnohé ďal­šie zau­jí­mavé ana­lýzy.

Cel­kovo sa usku­toč­nilo 5 kon­cer­tov na žela­nie fanú­ši­kov + od janu­ára máme v ponuke aj kom­pletné port­fó­lio even­tov pre­dá­va­ných cez sieť Tic­ket­por­tal, vďaka tomu vieme fanú­ši­kov infor­mo­vať, ak ich obľú­bená kapela príde do ich mesta a pre­daj nejde cez nás.

Ste prí­tomní aj mimo Slo­ven­ska? Ak áno, ako sa vám darí v zahra­ničí?

Aktívne fun­gu­jeme aj v Čechách, do Prahy ces­tu­jeme mini­málne raz týž­denne. Okrem toho roz­ví­jame akti­vity aj v ďal­ších kra­ji­nách, máme poten­ciál­nych par­tne­rov vo Veľ­kej Bri­tá­nii a pri­niesli sme si nedávne zopár zau­jí­ma­vých kon­tak­tov z Aus­trá­lie.

Čo pova­žu­jete za naj­dô­le­ži­tej­šie pre úspech pro­jektu? Je to silný mar­ke­ting, sales team alebo je to rodinné tajom­stvo? :)

Naj­dô­le­ži­tej­šie je asi sna­žiť sa mať vyvá­žené všetky zložky, byť si vedomý toho, čo treba zlep­šo­vať a neus­tále na tom pra­co­vať. Tiež sa nám osved­čilo mať jasne dané pri­ority a ísť za cie­ľom. No a ces­tou k týmto cie­ľom posil­níte, čo treba.

Tootoot_banner_PR

foto: Tootoot

Kto dnes tvorí tím Tootoot? V prí­pade, že ste aj v zahra­ničí, máte čle­nov rozt­rú­se­ných po Európe?

Interne je nás 7, ja a Daniela máme na sta­rosti obchod a mar­ke­ting a máme skvelý tím prog­ra­má­to­rov, ktorý by sme radi roz­ší­rili, takže ak máte záu­jem, máme jeden stôl pri­chys­taný :-) Okrem toho máme časť prog­ra­má­to­rov aj v Čechách. Zahra­ničné kon­takty a akti­vity roz­bie­hame z Bra­ti­slavy, máme však výbornú sieť zná­mych a kama­rá­tov vo svete, ktorí nám pomá­hajú. A ak je treba, tak ces­tu­jeme, čo je našťas­tie pomerne často.

Skús nám opí­sať, ako vyzerá váš deň v kan­ce­lá­rii. Využí­vate nejaké špe­ciálne tooly alebo služby, ktoré vám uľah­čili vývoj?

Máme nor­málne nasta­vený pra­covný čas, s tým, že začí­name naj­ne­skôr o 9 a zostá­vame dokedy treba, čiže zvy­čajne dlho. Plus k tomu treba pri­po­čí­tať víkendy, keď sa dejú tak­mer všetky akcie.

Na orga­ni­zá­ciu práce pou­ží­vame sys­tém JIRA, ako clou­dové úlo­žisko rie­še­nie v rámci balíčku Mic­ro­soft Bizs­park +, na kres­le­nie wiref­ra­mes mame Nin­ja­Mock a na prácu s gra­fic­kými návrhmi pou­ží­vame InVi­sion. Nehr­nieme sa do prí­liš­ného pou­ží­va­nia rôz­nych toolov, je dôle­žité, aby sa pra­co­valo a nie toolo­valo :-)

Ktoré z nich by ste odpo­ru­čili slo­ven­ským star­tu­po­vým kole­gom?

Každý pro­jekt je špe­ci­fický a má svoje vlastné pro­cesy, preto je ťažké nájsť uni­ver­zálne rie­še­nie. Pre nás sú momen­tálne naj­lep­šie tie, čo som spo­mí­nal vyš­šie. Umož­ňujú koope­rá­ciu via­ce­rých čle­nov teamu, komu­ni­ká­ciu na kon­krétnu a jasne ohra­ni­čenú tému a dávajú nám veľkú fle­xi­bi­litu v práci a v roz­hod­nu­tiach.

startupawardsSK

Daniela Grec­ne­rová a Michal Švihra, foto: Tootoot

Spo­lu­pra­cu­jete s neja­kými slo­ven­skými orga­ni­zá­ciami, alebo star­tupmi?

Účasť na Startupaward.SK bol náš prvý kon­takt so star­tup komu­ni­tou, úzko spo­lu­pra­cu­jeme so spo­loč­nos­ťou Tic­ket­por­tal, sme súčas­ťou prog­ramu Mic­ro­soft BizS­park+, máme via­cero ďal­ších obchod­ných par­tne­rov a radi roz­ví­jame každý kon­takt, či už na biz­ni­so­vej, par­tner­skej alebo pria­teľ­skej úrovni.

Ako by ste zhod­no­tili dote­raj­šie pôso­be­nie Tootoot na trhu? Darí sa vám podľa oča­ká­vaní?

Môžeme pove­dať, že sta­no­vené ciele na minulý rok sme si spl­nili, čo nás samoz­rejme teší. Minulý rok bol u nás hlavne o vytvo­rení pro­duktu, ten je dnes už pri­pra­vený ísť výraz­nej­šie do sveta. Nebola to ľahká cesta a vieme, že sme stále len na začiatku, preto nemie­nime spo­ma­ľo­vať.

Rok 2016 je tak­mer celý pred vami, aké míľ­niky na vás čakajú, čo bude to naj­ťaž­šie, do čoho sa zahryz­nete?

To je jed­no­du­chá odpo­veď — chceme spl­niť čo naj­viac kon­cert­ných želaní fanú­ši­kov. S tým sa nesie aj všetko ostatné. A chceme robiť dobré meno Slo­ven­sku v zahra­ničí. V praxi to zna­mená prí­tlak na obchodné čin­nosti a stra­te­gické par­tner­stvá.

ENGiphone6_screenshot04ENGiphone6_screenshot05ENGiphone6_screenshot03

Keby ste mohli jednu vec spra­viť inak/ zme­niť od začiat­kov vášho pod­ni­ka­nia, aká by to bola?

Možno viac tvr­dého obchod­ného ducha a menej opatr­nosti, menej per­fek­ci­onizmu, aj keď ťažko pove­dať. Tým, že sme per­fek­ci­onisti, sme si na dru­hej strane zís­kali via­ce­rých par­tne­rov, ktorí vedia, že sa na nás dá spo­ľa­hnúť.

Čo by ste na záver odká­zali čita­te­ľom?

Kaž­dému, kto má nápady, ener­giu a chuť zlep­šo­vať či už svoj život alebo život spo­loč­nosti, držíme všetky palce! Nič však nie je zadarmo a za kaž­dým malým úspe­chom sa skrýva kopa driny celého tímu, je treba byť pri­pra­vený na všetko.

Pridať komentár (0)