Z NULY DO SVE­TA: Michal Švih­ra, co-foun­der Tooto­ot — Apli­ká­cie, kto­rá dala silu hla­su hudob­ným fanú­ši­kom

Rišo Néveri / 28. februára 2016 / Rozhovory

Máte zoznam kapiel, kto­ré vo vašom mes­te nikdy neh­ra­li? Ale­bo by ste chce­li zažiť kon­cert zahra­nič­ných hviezd, kto­rí sa u nás dlho neuká­za­li? Pre všet­kých milov­ní­kov hud­by a živých kon­cer­tov vznik­la na Slo­ven­sku služ­ba T​ootoot,​vďa­ka kto­rej si vypý­ta­te kon­cert, po akom túži­te.

Michal, Tooto­ot ste zalo­ži­li v roku 2014, odvte­dy sa vám poda­ri­lo vyhrať via­ce­ré ceny medzi nimi aj kate­gó­riu Digi­tal na Star­tu­pA­wards 2015. Napriek tomu však mno­hí Tooto­ot ešte nepoz­na­jú, skús nám apli­ká­ciu pred­sta­viť.

Tooto­ot je služ­ba, vďa­ka kto­rej si môžu hudob­ní fanú­ši­ko­via vypý­tať kon­cert svo­jej obľú­be­nej kape­ly. Záro­veň si cez nás kupu­jú vstu­pen­ky na kon­cer­ty, zís­ka­va­jú rôz­ne bene­fi­ty od kapiel a dostá­va­jú infor­má­cie o kon­cer­toch “šité na mie­ru” pod­ľa seba. Na dru­hej stra­ne pre kape­ly, pro­mo­té­rov a hudob­né klu­by ponú­ka­me naj­mo­der­nej­ší spô­sob pre­da­ja vstu­pe­niek na trhu, za naj­lep­šie ceny a s ori­gi­nál­nym mar­ke­tin­gom a infor­má­cia­mi o pub­li­ku k tomu. Vytvá­ra­me úpl­ne novú plat­for­mu na orga­ni­zá­ciu a pro­pa­gá­ciu živých podu­ja­tí — jed­no­du­cho integ­ro­va­nú do Face­bo­ok-u aj webo­vých strá­nok kapiel a klu­bov. Fun­gu­je­me na webe aj v mobil­nej apli­ká­cii, aktu­ál­ne v šty­roch jazy­koch — slo­ven­či­na, češ­ti­na, anglič­ti­na, nemči­na.

Čo bolo prvým kro­kom pri rea­li­zá­cii apli­ká­cie? Člo­vek by si pove­dal, že svet kon­cer­tov je pod pal­ca­mi mana­žé­rov a orga­ni­zá­to­rov, kto­rí majú s inter­pret­mi všet­ko rok dopre­du dohod­nu­té. Kde ste vide­li prí­le­ži­tosť pre podob­nú apli­ká­ciu?

Tooto­ot vzni­kol z jed­no­du­ché­ho dôvo­du — keď sme si po mili­ón­ty krát pove­da­li, že by sme chce­li vidieť neja­kú kape­lu na Slo­ven­sku. Dru­hý dôvod bol, že sme pre Beat­Ban hľa­da­li nie­čo, kvô­li čomu sa budú ľudia ku nám vra­cať a chce­li sme obo­ha­tiť pre­daj hud­by o pre­daj vstu­pe­niek. Nako­niec z tých­to úvah vzni­kol samos­tat­ný pro­jekt Tooto­ot.

Vďa­ka pred­chá­dza­jú­cim skú­se­nos­tiam a nové­mu par­tne­ro­vi sme tej­to potre­be dali obchod­nú hla­vu a mar­ke­tin­go­vú pätu a pus­ti­li sa do rea­li­zá­cie.

Michal_Svihra

Michal Švih­ra, foto: Tooto­ot

Vytvá­ra­me komu­ni­tu ľudí, kto­rí radi cho­dia na kon­cer­ty. Kape­la nás môže využiť na plá­no­va­nie celé­ho tur­né, nie­koľ­kých bonu­so­vých zastá­vok, vypl­ne­nie “hlu­chých ter­mí­nov” ale­bo aj na jed­not­li­vé kon­cer­ty na žela­nie ako prek­va­pe­nie pre fanú­ši­kov. Môže nás využiť aj ako geo­gra­fic­ky cie­le­ný pre­daj vstu­pe­niek — infor­má­ciu o kon­cer­te spo­lu so vstu­pen­kou pri­ne­sie­me pres­ne cie­le­né­mu pub­li­ku — čo je obrov­ská výho­da opro­ti štan­dard­né­mu spô­so­bu pre­da­ja lís­tkov.

Tak ako men­šie, aj veľ­ké kape­ly rie­šia, kam ísť hrať, majú rôz­ne obme­dze­nia, naprí­klad na mini­mál­ne vzdia­le­nos­ti jed­not­li­vých kon­cer­tov. V mno­hých prí­pa­doch na to ani nie je opod­stat­ne­nie, vyplý­va to z neja­ké­ho his­to­ric­ké­ho nasta­ve­nia. Kaž­dý mana­žér hľa­dá mož­nos­ti na dob­rý mar­ke­ting a efek­tív­ny pre­daj, a inak to nie je ani v hud­be.

Tooto­ot ponú­ka nové mož­nos­ti na pro­pa­gá­ciu kape­ly, zís­ka­va­nie nové­ho pub­li­ka a pri­ná­ša­nie novi­niek svo­jej fanú­ši­kov­skej základ­ni.

Tooto­ot ste zalo­ži­li ako rodin­ný star­tup (ak to tak môžem nazvať :)), no nejed­ná sa o váš prvý pro­jekt. Súčas­ne pre­vádz­ku­je­te aj por­tál Beat­ban na pre­daj hud­by. Ako to všet­ko stí­ha­te?

Áno, s Danie­lou (pozn. Danie­la Greč­ne­ro­vá) sa sna­ží­me od začiat­ku pri­ná­šať ino­va­tív­ne rie­še­nia do hudob­né­ho biz­ni­su. Mno­ho zau­ží­va­ných pro­ce­sov môže fun­go­vať efek­tív­nej­šie, čo vidí­me vďa­ka našim skú­se­nos­tiam z iných oblas­tí. Pro­jekt Beat­Ban sa nám poda­ri­lo spo­lu s dvo­mi pred­chá­dza­jú­ci­mi kole­ga­mi nasta­viť tak, že dnes fun­gu­je úpl­ne samos­tat­ne, čo je veľ­ká výho­da. Všet­ku ener­giu teraz sme­ru­je­me do služ­by Tooto­ot. Keď vás nie­čo baví, tak sa dá toho sti­hnúť veľa. A nás to teda baví dosť :-)

Pri sociál­nej sieti/aplikácii ako je Tooto­ot mi auto­ma­tic­ky napad­ne otáz­ka: “Ako tam zís­kať dosta­tok ľudí a naopak, ako pre­sved­čím inter­pre­tov aby s nami spo­lu­pra­co­va­li?”. Ako ste tie­to dve otáz­ky vyrie­ši­li?

Ten­to “sliep­ko-vaj­co­vý” prob­lém sme rie­ši­li aj my. Zákla­dom je dob­rý pro­dukt, spo­ľah­li­vé služ­by a vytrva­losť, či sa jed­ná o domá­ci trh ale­bo zahra­nič­ný. Ak chce­te ísť do zahra­ni­čia, mali by ste mať pev­né zákla­dy doma, aspoň tak to vidí­me my. Via­ce­ro mana­žé­rov, kapiel aj klu­bov sa k nám pri­dá­va neskôr — až keď vidia prvot­né výsled­ky, čo je pri­ro­dze­né. Tí, kto­rí nám dôve­ro­va­li v úpl­ných začiat­koch boli poväč­ši­nou kama­rá­ti a zná­mi, kto­rí pozna­li našu prá­cu a spô­sob fun­go­va­nia.

To, že pri­chá­dza­jú a zau­jí­ma­jú sa o nás ďal­ší, nám potvr­dzu­je, že vytrva­losť má svo­je opod­stat­ne­nie. Vša­de fun­gu­je ako naj­lep­šia rekla­ma osob­né odpo­rú­ča­nie a v hudob­nom sve­te to pla­tí snáď sto­ná­sob­ne. Je prav­da, že na pro­duk­te neus­tá­le pra­cu­je­me a aktív­ne počú­va­me pri­po­mien­ky a návrhy na zlep­še­nie, čo sa nám vždy len osved­či­lo.

Medial_Banana_final

foto: Tooto­ot

Apli­ká­cia je už neja­ký čas na trhu a ľudia sa v nej cel­kom oťu­ka­li. Koľ­ko sa vám poda­ri­lo zor­ga­ni­zo­vať kon­cer­tov? Aké mená boli naj­viac žia­da­né?

Naj­viac žia­da­ní inter­pre­ti zo Slo­ven­ska boli Majk Spi­rit, Medial Bana­na, Ben Cris­to­vao, Kon­tra­fakt, Ego, Kor­ben Dal­las. Nera­di však robí­me reb­ríč­ky pod­ľa počtu, kaž­dá kape­la má svo­je kri­té­riá na počty, pre nie­ko­ho je 500 ľudí v Lon­dý­ne málo, pre iné­ho je 10 ľudí v Koši­ciach dob­rá základ­ňa.

Zo sve­to­vých sú medzi prvý­mi voľ­ba­mi Slo­vá­kov naprí­klad Red Hot Chi­li Pep­pers, Lin­kin Park, Ed She­e­ran, Bey­on­cé, Ima­gi­ne Dra­gons, zopár hla­sov však dosta­la aj Nir­va­na :-)

Prie­mer­ne dá jeden člo­vek 2 – 3 hla­sy na rôz­ne kape­ly, vďa­ka tomu si vie­me vytvá­rať aj tzv. žán­ro­vé mapy a mno­hé ďal­šie zau­jí­ma­vé ana­lý­zy.

Cel­ko­vo sa usku­toč­ni­lo 5 kon­cer­tov na žela­nie fanú­ši­kov + od janu­ára máme v ponu­ke aj kom­plet­né port­fó­lio even­tov pre­dá­va­ných cez sieť Tic­ket­por­tal, vďa­ka tomu vie­me fanú­ši­kov infor­mo­vať, ak ich obľú­be­ná kape­la prí­de do ich mes­ta a pre­daj nej­de cez nás.

Ste prí­tom­ní aj mimo Slo­ven­ska? Ak áno, ako sa vám darí v zahra­ni­čí?

Aktív­ne fun­gu­je­me aj v Čechách, do Pra­hy ces­tu­je­me mini­mál­ne raz týž­den­ne. Okrem toho roz­ví­ja­me akti­vi­ty aj v ďal­ších kra­ji­nách, máme poten­ciál­nych par­tne­rov vo Veľ­kej Bri­tá­nii a pri­nies­li sme si nedáv­ne zopár zau­jí­ma­vých kon­tak­tov z Aus­trá­lie.

Čo pova­žu­je­te za naj­dô­le­ži­tej­šie pre úspech pro­jek­tu? Je to sil­ný mar­ke­ting, sales team ale­bo je to rodin­né tajom­stvo? :)

Naj­dô­le­ži­tej­šie je asi sna­žiť sa mať vyvá­že­né všet­ky zlož­ky, byť si vedo­mý toho, čo tre­ba zlep­šo­vať a neus­tá­le na tom pra­co­vať. Tiež sa nám osved­či­lo mať jas­ne dané pri­ori­ty a ísť za cie­ľom. No a ces­tou k tým­to cie­ľom posil­ní­te, čo tre­ba.

Tootoot_banner_PR

foto: Tooto­ot

Kto dnes tvo­rí tím Tooto­ot? V prí­pa­de, že ste aj v zahra­ni­čí, máte čle­nov rozt­rú­se­ných po Euró­pe?

Inter­ne je nás 7, ja a Danie­la máme na sta­ros­ti obchod a mar­ke­ting a máme skve­lý tím prog­ra­má­to­rov, kto­rý by sme radi roz­ší­ri­li, tak­že ak máte záu­jem, máme jeden stôl pri­chys­ta­ný :-) Okrem toho máme časť prog­ra­má­to­rov aj v Čechách. Zahra­nič­né kon­tak­ty a akti­vi­ty roz­bie­ha­me z Bra­ti­sla­vy, máme však výbor­nú sieť zná­mych a kama­rá­tov vo sve­te, kto­rí nám pomá­ha­jú. A ak je tre­ba, tak ces­tu­je­me, čo je našťas­tie pomer­ne čas­to.

Skús nám opí­sať, ako vyze­rá váš deň v kan­ce­lá­rii. Využí­va­te neja­ké špe­ciál­ne tooly ale­bo služ­by, kto­ré vám uľah­či­li vývoj?

Máme nor­mál­ne nasta­ve­ný pra­cov­ný čas, s tým, že začí­na­me naj­ne­skôr o 9 a zostá­va­me doke­dy tre­ba, čiže zvy­čaj­ne dlho. Plus k tomu tre­ba pri­po­čí­tať víken­dy, keď sa dejú tak­mer všet­ky akcie.

Na orga­ni­zá­ciu prá­ce pou­ží­va­me sys­tém JIRA, ako clou­do­vé úlo­žis­ko rie­še­nie v rám­ci balíč­ku Mic­ro­soft Bizs­park +, na kres­le­nie wiref­ra­mes mame Nin­ja­Mock a na prá­cu s gra­fic­ký­mi návrh­mi pou­ží­va­me InVi­si­on. Nehr­nie­me sa do prí­liš­né­ho pou­ží­va­nia rôz­nych toolov, je dôle­ži­té, aby sa pra­co­va­lo a nie toolo­va­lo :-)

Kto­ré z nich by ste odpo­ru­či­li slo­ven­ským star­tu­po­vým kole­gom?

Kaž­dý pro­jekt je špe­ci­fic­ký a má svo­je vlast­né pro­ce­sy, pre­to je ťaž­ké nájsť uni­ver­zál­ne rie­še­nie. Pre nás sú momen­tál­ne naj­lep­šie tie, čo som spo­mí­nal vyš­šie. Umož­ňu­jú koope­rá­ciu via­ce­rých čle­nov tea­mu, komu­ni­ká­ciu na kon­krét­nu a jas­ne ohra­ni­če­nú tému a dáva­jú nám veľ­kú fle­xi­bi­li­tu v prá­ci a v roz­hod­nu­tiach.

startupawardsSK

Danie­la Grec­ne­ro­vá a Michal Švih­ra, foto: Tooto­ot

Spo­lu­pra­cu­je­te s neja­ký­mi slo­ven­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi, ale­bo star­tup­mi?

Účasť na Startupaward.SK bol náš prvý kon­takt so star­tup komu­ni­tou, úzko spo­lu­pra­cu­je­me so spo­loč­nos­ťou Tic­ket­por­tal, sme súčas­ťou prog­ra­mu Mic­ro­soft BizS­park+, máme via­ce­ro ďal­ších obchod­ných par­tne­rov a radi roz­ví­ja­me kaž­dý kon­takt, či už na biz­ni­so­vej, par­tner­skej ale­bo pria­teľ­skej úrov­ni.

Ako by ste zhod­no­ti­li dote­raj­šie pôso­be­nie Tooto­ot na trhu? Darí sa vám pod­ľa oča­ká­va­ní?

Môže­me pove­dať, že sta­no­ve­né cie­le na minu­lý rok sme si spl­ni­li, čo nás samoz­rej­me teší. Minu­lý rok bol u nás hlav­ne o vytvo­re­ní pro­duk­tu, ten je dnes už pri­pra­ve­ný ísť výraz­nej­šie do sve­ta. Nebo­la to ľah­ká ces­ta a vie­me, že sme stá­le len na začiat­ku, pre­to nemie­ni­me spo­ma­ľo­vať.

Rok 2016 je tak­mer celý pred vami, aké míľ­ni­ky na vás čaka­jú, čo bude to naj­ťaž­šie, do čoho sa zahryz­ne­te?

To je jed­no­du­chá odpo­veď — chce­me spl­niť čo naj­viac kon­cert­ných žela­ní fanú­ši­kov. S tým sa nesie aj všet­ko ostat­né. A chce­me robiť dob­ré meno Slo­ven­sku v zahra­ni­čí. V pra­xi to zna­me­ná prí­tlak na obchod­né čin­nos­ti a stra­te­gic­ké par­tner­stvá.

ENGiphone6_screenshot04ENGiphone6_screenshot05ENGiphone6_screenshot03

Keby ste moh­li jed­nu vec spra­viť inak/ zme­niť od začiat­kov váš­ho pod­ni­ka­nia, aká by to bola?

Mož­no viac tvr­dé­ho obchod­né­ho ducha a menej opatr­nos­ti, menej per­fek­ci­oniz­mu, aj keď ťaž­ko pove­dať. Tým, že sme per­fek­ci­onis­ti, sme si na dru­hej stra­ne zís­ka­li via­ce­rých par­tne­rov, kto­rí vedia, že sa na nás dá spo­ľa­hnúť.

Čo by ste na záver odká­za­li čita­te­ľom?

Kaž­dé­mu, kto má nápa­dy, ener­giu a chuť zlep­šo­vať či už svoj život ale­bo život spo­loč­nos­ti, drží­me všet­ky pal­ce! Nič však nie je zadar­mo a za kaž­dým malým úspe­chom sa skrý­va kopa dri­ny celé­ho tímu, je tre­ba byť pri­pra­ve­ný na všet­ko.

Pridať komentár (0)