O týchto „zázračných“ príspevkoch od štátu Slováci ani netušia. Nárok na slušnú podporu má množstvo ľudí

  • Rok 2023 sa nesie v podobe zmien
  • Slováci ich pocítia najmä na dávkach a príplatkoch
  • Zisti viac o aktivačnom a ochrannom príspevku
Počítanie financií a peniaze v peňaženke
Ilustračný obrázok, Pixabay/analogicus, Unsplash/Towfiqu barbhuiya
  • Rok 2023 sa nesie v podobe zmien
  • Slováci ich pocítia najmä na dávkach a príplatkoch
  • Zisti viac o aktivačnom a ochrannom príspevku

Poslancom sa v roku 2022 podarilo schváliť viacero zmien s pozitívnym dopadom na peňaženky Slovákov. V dôsledku inflácie sa snaží štát pomôcť, preto sa zmenili výšky dávok a príspevkov. Pripravili sme si pre teba prehľad zmien v porovnaní s minulým rokom. 

Jednou zo zásadných zmien je zvýšenie dávky v hmotnej núdzi. Vedel si však o takom aktivačnom či ochrannom príspevku, ktoré ti môžu výrazne uľahčiť život? Zisti, pre koho sú určené a kedy na tieto príspevky vzniká nárok.

Dávka v hmotnej núdzi

Od 1. januára 2023 sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi, aktivačný a ochranný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a na bývanie, ktorý si bližšie rozoberieme v ďalšom článku. 

Pri tejto položke sa zmenila z veľkej časti len jej suma. Ako informuje portál oPeniazoch.sk, ku koncu októbra 2022 bol počet príjemcov v hmotnej núdzi 64 198 vrátane 6 751 odídencov z Ukrajiny. Výška sumy pomoci v hmotnej núdzi sa každoročne upravuje na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu. 

Pomoc v hmotnej núdzi sa v tomto roku zvýšila o 7,5 percenta. Oproti minulému roku tak dostane jednotlivec bez detí 74 eur, čo je o 5,20 eura viac. Osoba s jedným až štyrmi deťmi si prilepší o 9,80 eura a štát jej vyplatí 140,70 eur. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi dostane v tomto roku o 14,30 eura viac.

Dvojica bez detí získa v roku 2023 o 9 eur viac. V prípade, že má dvojica jedno až štyri deti, dostane 192,40 eur (o 13,40 eura viac). Najvýraznejší nárast nastal v prípade dvojice s päť a viac deťmi, ktorá od štátu dostane 259,40 eur (o 18,10 eura viac). 

Aktivačný príspevok

Ako informuje MPSVR SR na svojej webovej stránke, aktivačný príspevok je určený na podporu udržania, získania, zvýšenia alebo prehĺbenia vedomostí, praktických skúseností, odborných zručností či pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

V tomto roku sa aktivačný príspevok zvýšil pre jednotlivca, ktorý má príjem zo závislej činnosti, o 10,60 eur a pre jednotlivca, ktorý sa uchádza o zamestnanie, o 5,30 eur. 

„Aktivačný príspevok je 151,40 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy a 75,70 eura mesačne pre člena domácnosti,“ tvrdí MPSVR SR, pričom uvádza podmienky pre jednotlivca, ktorý sa o tento príspevok môže uchádzať.

ruky v ktorých sú položené bankovky
zdroj: Unsplash/Christian Dubovan

Člen v domácnosti, ktorý sa chce uchádzať o aktivačný príspevok, musí byť uvedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, zúčastňovať sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania alebo si zvyšovať kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole. Všetky ostatné podmienky nájdeš na stránke MPSVR SR.

Aktivačný príspevok nepatrí tomu členovi domácnosti, ktorý je už vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. Platí to aj v prípade, ak spĺňa podmienky na ochranný príspevok.

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov toho člena domácnosti, ktorý nemá žiadnu možnosť zabezpečiť si príjem alebo si ho zvýšiť vlastnou prácou.

V tomto roku sa suma tohto príspevku zvýšila. Ide o nárast o 5,30 eura (75,70 eur) pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelému rodičovi, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Ako informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, člen rodiny, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, má nárok na 41,60 eur (zvýšenie oproti minulému roku o 2,90 eura).

Pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúci sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa, sa zvýšil tento príspevok o 1,10 eura (16,20 eur). K tejto skupine sa zaraďuje aj rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Prídavok na dieťa

„Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa,“ informuje MPSVR SR na webovej stránke.

dieťa pozerajúce sa smutne z okna
zdroj: Pixabay/KokoColey

 Od 1. januára 2023 je prídavok na dieťa vo výške 60 eur, čo predstavuje dvojnásobnú výšku oproti minulému roku (v júli 2022 sa zvýšil zo sumy 25,88 eur na 30 eur mesačne). Tento prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole alebo je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy. Všetky základné podmienky sú uvedené na stránke MPSVR SR.

Na účely prídavku sa za nezaopatrené dieťa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

škola
zdroj: TASR/František Iván

Keďže sa plošne zvyšovali prídavky na deti pre všetkých rodičov, extra prídavok vo výške 100 eur sa mal od 1. januára 2023 zrušiť. Jednorázový zvýšený prídavok mali poslednýkrát dostať rodičia tohtoročných prvákov, pričom vyplatený bol už v októbri.

Vďaka novele zákona o prídavku na dieťa sa ale dosiahlo, že tento extra prídavok nakoniec ostane zachovaný a poberať ho budú rodičia kontinuálne aj v tomto roku. Bude vo výške 110 eur na prváka za mesiac september, vyplatený bude v októbri.

Spoločne s prídavkom na dieťa sa mesačne vypláca aj príplatok k prídavku, ktorý patrí oprávnenej osobe na nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. 

Od 1. januára 2023 sa tento príplatok zvýšil zo sumy 12,14 eur na sumu 30 eur mesačne. Ako informuje MPVSR, príplatok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa, dohromady teda dostane oprávnená osoba 90 eur mesačne.

 
Zdroje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oPeniazoch.sk, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá