Oblečte sa od hlavy po päty so Šat­ní­ko­vom !

Ráchel Matušková / 6. marec 2015 / Tools a produktivita

Šat­ní­kovo je nový inter­ne­tový por­tál a slúži na pre­daj a kúpu oble­če­nia a dopl­n­kov. Šat­ní­kovo nie­len že spája ľudí, ktorí chcú pre­dať a ľudí, ktorí chcú kúpiť, ale pri­náša aj nie­koľko fun­kcií ktoré celý pro­ces kúpy a pre­daja robia jed­no­duch­ším a pre­hľad­nej­ším.

Šat­ní­kovo, pro­jekt zame­raný na oblečenie a dopl­nky. Lolo­gicky by sa dalo oča­ká­vať, že za takýmto pro­jek­tom bude stáť žena, opak je však prav­dou. Auto­rom Šatníkova je Štefan Krajník, študent TUKE, ktorý má rád prog­ra­mo­va­nie a kódenie.

Šte­fana na vytvo­re­nie Šat­ní­kova inšpi­ro­vali jeho kama­rátky, ktoré módne vychy­távky hľa­dali pro­stred­níc­tvom rôz­nych face­bo­okov­ských sku­pín. Šat­ní­kovo nad­via­zalo na tento spô­sob pre­daja a kúpy a prie­nieslo jeden uce­lený pries­tor, kde sa stre­táva ponuka a dopyt. Do celého pro­cesu kúpy a pre­daja pri­náša jed­no­du­chosť a hlavne pre­hľad­nosť a tiež nie­koľko fun­kcií navyše, vďaka kto­rým nebu­dete túto stránku nav­šte­vo­vať len za úče­lom naku­po­va­nia. Šat­ní­kovo by sa dalo ozna­čiť aj ako online naku­po­va­nie s bene­fitmi.

Šat­ní­kovo sa aktu­álne roz­bieha a jeho zakla­da­teľ by aj touto ces­tou rád našiel nie­koho na spo­lu­prácu, keďže mu práca začína pre­ras­tať cez hlavu.

O začiat­koch Šat­ní­kova a aj jeho výho­dách mi poroz­prá­val Šte­fan Kraj­ník, jeho zakla­da­teľ. 

Ahoj, začnime pekne od začiatku. Čo je Šat­ní­kovo, koho to bol nápad ?

Šat­ní­kovo je inter­ne­tový bazár na pre­daj oble­če­nia a dopl­n­kov. Šat­ní­kovo som zalo­žil ja sám (Šte­fan Kraj­ník), a zatiaľ na tom aj sám pra­cu­jem.

Čo Ťa viedlo k vytvo­re­niu Šat­ní­kova?

Nápad vzni­kol tak, že som videl ako kama­rátky na Face­bo­oku pre­dá­vajú veci v rôz­nych sku­pi­nách a zdalo sa mi to dosť cha­otické. Pove­dal som si, prečo to nedať všetko na jedno miesto, kde by mal pre­dá­va­júci aj kupu­júci svoj účet.

Od začiatku som mal pred­stavu, na základe kto­rej som Šat­ní­kovo tvo­ril, že pre­dá­va­júci by zís­ka­vali od kupu­jú­cich nejaké hod­no­te­nie, feed­back, a tak by poskytli infor­má­cie aj ďal­ším kupu­jú­cim o dôve­ry­hod­nosti pre­dá­va­jú­ceho.

Ako chceš Šat­ní­kovo odlí­šiť od iných podob­ných por­tá­lov? Prečo by si zákaz­níci mali vybrať Šat­ní­kovo a nie naprí­klad Bazár alebo Bazoš?

Podľa mňa je Šat­ní­kovo pod­statne odlišné od Bazošu, mne sa to prá­veže na Bazoš vôbec nepo­dobá. Ja Bazoš pokla­dám za por­tál vhodný na jed­no­ra­zový pre­daj. Šat­ní­kovo, na dru­hej strane, ponúka pre­daj­com účet, z kto­rého môžu pre­dá­vať opa­ko­vane a pra­vi­delne. To je veľká výhoda Šat­ní­kova oproti iným inter­ne­to­vým bazá­rom. Ďal­šia vec je, že Šat­ní­kovo nemá byť iba online bazár, ale komu­nita ľudí zame­ra­nána módu, preto sa pri­pra­vujú aj ďal­šie fun­kcie webu, ktoré pri­nesú uží­va­te­ľom nové mož­nosti.

V Šat­ní­kove má pre­dajca svoj účet, kde si ho zákaz­níci môžu nájsť a môžu vidieť jeho akti­vitu. Ponú­kam tiež priamu komu­ni­ká­ciu medzi pre­daj­com a kupu­jú­cim pro­stred­níc­tvom Šat­ní­kova, kým na Bazoši to pre­bieha emai­lom alebo cez tele­fón.

Ako Šat­ní­kovo teda fun­guje?

Pre­dá­va­júci aj kupu­júci majú na Šat­ní­kove vytvo­rený svoj účet, ktorý opa­ko­vane pou­ží­vajú. Kupu­júci môže sle­do­vať akti­vitu pre­dá­va­jú­ceho a pro­stred­níc­tvom spät­nej väzby, ktorú kupu­júci nechajú pre­dá­va­jú­cemu a ďalší kupu­jú­cisi tak môže ove­riť dôve­ry­hod­nosť kon­krét­neho pre­dá­va­jú­ceho. Pre­dá­va­júci si môžu na základe pozi­tív­nej spät­nej väzby budo­vať dobré meno a dôve­ry­hod­nosť u kupu­jú­cich.

Šat­ní­kovo zabez­pe­čuje priamu komu­ni­ká­ciu medzi pre­daj­com a kupu­jú­cim, a nie cez súkromné emaily, ako to je na nie­kto­rých iných por­tá­loch. Ak si kupu­júci nájde niečo čo sa mu páči, klikne na Mám záu­jem, čím sa otvorí kon­ver­zá­cia s pre­daj­com ohľa­dom tej vybra­nej veci. Ak má kupu­júci záu­jem o viac vecí od jed­ného pre­dajcu, bude viesť samos­tatnú kon­ver­zá­ciu ohľa­dom jed­nej veci, čím sa pre­díde nedo­ro­zu­me­niam a pri­náša to pre­hľad­nosť.

Ďalej v Šat­ní­kove fun­guje Fórum, čo je akási verejná dis­ku­sia, kde každý uží­va­teľ môže napí­sať naprí­klad čo kon­krétne hľadá/predáva a kto­koľ­vek pri­hlá­sený môže rea­go­vať. Alebo sa Fórum môže využi­ťaj na iné dis­ku­sie, ak nie­kto potre­buje naprí­klad pora­diť čo si obliecťna svadbu alebo aj na tému lásky a vzťa­hov.

To znie sku­točne dobre. Je ešte niečo extra čo Šat­ní­kovo pri­náša svo­jim zákaz­ní­kom?

Súčas­ťou Šat­ní­kova je ešte Maga­zín, ktorý slúži na to aby uží­va­te­lia mohli na stránke trá­viť viac času. Maga­zín ešte nefun­guje na 100%, mali by tam byť zau­jí­mavé lifes­ty­lové články a články o móde. Maga­zínu sa popri inej práci, kto­rúsi stránka vyža­duje nestí­ham veno­vať tak ako by sa pat­rilo, a preto by som potre­bo­val nie­koho, kto by sa tomu sys­te­ma­ticky veno­val. Naprí­klad blo­gerky, ktoré by pris­pie­vali a šéf­re­dak­torku, ktorá by to mala celé pod pal­com. 

Ako sa v Šat­ní­kove vytvá­rajú kontá?

Zatiaľ sa dá pri­hla­so­vať len pro­stred­níc­tvom Face­bo­oku. Ale zrejme sa to zmení, keďže som mal pár žia­dostí aby bola aj iná mož­nosť na pri­hla­so­va­nie.

Takže aktu­álne pra­cu­ješ na Šat­ní­kove sám?

Áno, zatiaľ som na to sám. Aktu­álne hľa­dám ľudí na spo­lu­prácu. Zatiaľ v pod­state koho­koľ­vek, kto by mal záu­jem na tom pra­co­vať.

Ja rie­šim pri­márne deve­lo­pe­ment, teraz som začal robiť appku na iPhony a Ipady, tak tej práce je na mňa už ozaj dosť. Tak by som potre­bo­val najmä nie­koho na mar­ke­ting, gra­fiku, na prog­ra­mo­va­nie možno na Android.

Aké sú geo­gra­fické plány so Šat­ní­ko­vom?

Naj­skôr samoz­rejme Slo­ven­sko, Česko. Ale naj­skôr musím mať úplne funkčný a vyskú­šaný model a potom môžem uva­žo­vať aj nad roz­ši­ro­va­ním do zahra­ni­čia.

Šte­fa­novi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia!

Zdroj: satnikovo.sk, playbuzz.com

Pridať komentár (0)