Obr­nený smart­fón Ule­fone Armor s 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom, 3 GB RAM a odol­nou kon­štruk­ciou v pred­pre­daji za 144 €

fonyzciny.sk / 15. november 2016 / Tech a inovácie

Odolné smart­fóny sú aj na pomery čín­skych výrob­cov veľ­kou rari­tou. V ponuke je len hŕs­tka takýchto zaria­dení a väč­ši­nou si ich pou­ží­va­te­lia veľmi ani nevší­majú. Novinku Ule­fone Armor by sme však roz­hodne pre­hlia­dať nemali. 

Veľmi dobre známy výrobca si svoje port­fó­lio roz­ší­ril o uni­kátny kúsok Armor s kon­štruk­ciou, kto­rej by sa snáď zľa­kol aj samotný Ter­mi­ná­tor. Kon­štruk­cia smart­fónu je totižto vyro­bená z odol­ných mate­riá­lov, ktoré dokážu absor­bo­vať aj veľké nárazy, pri­čom cel­kovo je zaria­de­nie chrá­nené cer­ti­fi­ká­ciou IP68 voči pre­nik­nu­tiu vody a pra­chu. Do pred­nej časti je dôkladne osa­dený 4,7-palcový IPS HD disp­lej.

ulefone-armor-predpredaj-everbuy3

Hard­vé­rová výbava vo vnútri je zastu­po­vaná 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Media­Tek MT6753, 3 GB RAM pamäte a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom (pod­pora mic­roSD kariet). Android 6.0 Marsh­mal­low má za úlohu poskyt­núť dosta­točný kom­fort pri pou­ží­vaní, zatiaľ čo 13 MPx foto­apa­rát na zadnej strane vytvorí decentné foto­gra­fie. Vpredu mu potom do tan­demu nahráva 5 MPx sel­fie sní­mač.

ulefone-armor-predpredaj-everbuy2

Medzi ďal­šie výhody môžeme roz­hodne zara­diť aj Dual­SIM fun­kci­ona­litu s pod­po­rou všet­kých LTE frek­ven­cií, a to vrá­tane aj nami naj­pou­ží­va­nej­šej 800 MHz frek­ven­cie. Rýchle mobilné pri­po­je­nie tak bude k dis­po­zí­cii aj v dedi­nách a na ces­tách. Pred­pre­daj Ule­fone Armor potrvá až do 20. decem­bra, no akci­ová cena 144 € je platná len do 30. novem­bra.

ulefone-armor-predpredaj-everbuyulefone-armor-predpredaj-everbuy1fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)