Oby­čaj­ná škrid­la, dre­vo či kameň? OMYL!

Michaela Líšková / 28. októbra 2016 / Eko

Uhád­neš, na čo sa poze­ráš?

Revo­lú­cia v podo­be solár­nych pane­lov, ako sa pat­rí. Koneč­ne solár­ne pane­ly, kto­ré budú vyze­rať pri­ro­dze­ne a krás­ne. Spo­loč­nosť Dyaqua sa roz­hod­la vypo­čuť pros­by ľudí, kto­rí sú za to, aby boli eko­lo­gic­kí, no záro­veň majú urči­tú víziu toho, ako by mal ich vysní­va­ný domov vyze­rať. Doba je neuve­ri­teľ­ne pokro­ko­vá a vyze­rá to tak, že solár­ne pane­ly Dyaqua sú nie­čo, z čoho bude mať radosť nie­len vlast­ník nehnu­teľ­nos­ti, ale aj oko­lie.

dyaqua-invisible-solar-concrete-brick

Dyaqua priš­la so solár­ny­mi panel­mi, kto­ré vôbec nevy­ze­ra­jú ako kla­sic­ký solár­ny panel, kto­rý, pove­dz­me si naro­vi­nu, nie je oku prá­ve licho­ti­vý. Namies­to toho si tie­to solár­ne pane­ly pre isto­tu ani len nevšim­neš. Ako je to mož­né?

invisible-solar-slate-shingle

Vola­jú sa Invi­sib­le Solar a svoj­mu náz­vu zostá­va­jú tie­to pane­ly ver­né. Pozri si sám, ako tie­to pane­ly vyze­ra­jú a povedz, že to nie je skve­lý nápad. Na výber máš dokon­ca z via­ce­rých pro­duk­tov, kto­ré vyho­ve­jú požia­dav­kám a štý­lu aj tých naj­ná­roč­nej­ších zákaz­ní­kov. Vďa­ka svoj­mu dizaj­nu vyze­ra­jú nená­pad­ne, no spĺňa­jú aj iný účel, za kto­rým boli v prvom rade vytvo­re­né — vytvá­ra­nie obno­vi­teľ­nej ener­gie.

invisible-solar-stone

Čo sa ti páči viac – betó­no­vé teh­ly, brid­li­ce, šind­le či dokon­ca dre­ve­né dosky? Vďa­ka tým­to šikov­ným solár­nym pane­lom sa vyh­neš tomu, čo mno­hé fir­my nazý­va­jú „vizu­ál­nou ško­dou“, tvoj prí­by­tok zosta­ne pek­ný a záro­veň si zabez­pe­číš obno­vi­teľ­nú ener­giu. Kaž­dý kus je vyro­be­ný z recyk­lo­va­teľ­ných a neto­xic­kých mate­riá­lov a odo­lá aj nepriaz­ni­vým ele­men­tom bez ohľa­du na to, či je vsa­de­ný ako stre­cha ale­bo chod­ník. Uni­kát­ne zlo­že­nie kaž­dé­ho kús­ka pozos­tá­va z hor­nej vrstvy, kto­rá je pre oko neprie­hľad­ná, no slneč­ným lúčom umož­ňu­je prie­nik cez skry­té foto­vol­taic­ké člán­ky nachá­dza­jú­ce sa vo vnút­ri.

invisible-solar-wood-889x667

Invi­sib­le solar už začal svo­ju pro­duk­ciu a pred­ne­dáv­nom zača­li aj svo­ju Indie­go­go kam­paň, kto­rá slú­ži na finan­co­va­nie ich nové­ho dizaj­nu. Ak sa ti pro­dukt páči, pozri si strán­ku Dyaqua Solar panel, kde si môžeš objed­nať aj vzor­ku toh­to nové­ho pro­duk­tu.

invisible-solar-samples-889x667

Zdroj a foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)