Oby­čajná škridla, drevo či kameň? OMYL!

Michaela Líšková / 28. októbra 2016 / Eko

Uhád­neš, na čo sa poze­ráš?

Revo­lú­cia v podobe solár­nych pane­lov, ako sa patrí. Konečne solárne panely, ktoré budú vyze­rať pri­ro­dzene a krásne. Spo­loč­nosť Dyaqua sa roz­hodla vypo­čuť prosby ľudí, ktorí sú za to, aby boli eko­lo­gickí, no záro­veň majú určitú víziu toho, ako by mal ich vysní­vaný domov vyze­rať. Doba je neuve­ri­teľne pokro­ková a vyzerá to tak, že solárne panely Dyaqua sú niečo, z čoho bude mať radosť nie­len vlast­ník nehnu­teľ­nosti, ale aj oko­lie.

dyaqua-invisible-solar-concrete-brick

Dyaqua prišla so solár­nymi panelmi, ktoré vôbec nevy­ze­rajú ako kla­sický solárny panel, ktorý, pove­dzme si naro­vinu, nie je oku práve licho­tivý. Namiesto toho si tieto solárne panely pre istotu ani len nevšim­neš. Ako je to možné?

invisible-solar-slate-shingle

Volajú sa Invi­sible Solar a svojmu názvu zostá­vajú tieto panely verné. Pozri si sám, ako tieto panely vyze­rajú a povedz, že to nie je skvelý nápad. Na výber máš dokonca z via­ce­rých pro­duk­tov, ktoré vyho­vejú požia­dav­kám a štýlu aj tých naj­ná­roč­nej­ších zákaz­ní­kov. Vďaka svojmu dizajnu vyze­rajú nená­padne, no spĺňajú aj iný účel, za kto­rým boli v prvom rade vytvo­rené — vytvá­ra­nie obno­vi­teľ­nej ener­gie.

invisible-solar-stone

Čo sa ti páči viac – betó­nové tehly, brid­lice, šindle či dokonca dre­vené dosky? Vďaka týmto šikov­ným solár­nym pane­lom sa vyh­neš tomu, čo mnohé firmy nazý­vajú „vizu­ál­nou ško­dou“, tvoj prí­by­tok zostane pekný a záro­veň si zabez­pe­číš obno­vi­teľnú ener­giu. Každý kus je vyro­bený z recyk­lo­va­teľ­ných a neto­xic­kých mate­riá­lov a odolá aj nepriaz­ni­vým ele­men­tom bez ohľadu na to, či je vsa­dený ako stre­cha alebo chod­ník. Uni­kátne zlo­že­nie kaž­dého kúska pozos­táva z hor­nej vrstvy, ktorá je pre oko neprie­hľadná, no slneč­ným lúčom umož­ňuje prie­nik cez skryté foto­vol­taické články nachá­dza­júce sa vo vnútri.

invisible-solar-wood-889x667

Invi­sible solar už začal svoju pro­duk­ciu a pred­ne­dáv­nom začali aj svoju Indie­gogo kam­paň, ktorá slúži na finan­co­va­nie ich nového dizajnu. Ak sa ti pro­dukt páči, pozri si stránku Dyaqua Solar panel, kde si môžeš objed­nať aj vzorku tohto nového pro­duktu.

invisible-solar-samples-889x667

Zdroj a foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)