Oce­ňu­jeme TOP slo­ven­ské biz­nisy, ktoré robia veci INAK

Marianna Mikešová / 16. november 2016 / Zo Slovenska

Denne sa stre­tá­vame s ino­va­tív­nymi pro­jek­tami so skve­lým nápa­dom. Často sme uchvá­tení odhod­la­nos­ťou, váš­ňou a kva­lit­nou poc­ti­vou prá­cou mno­hých ľudí v biz­nise, no rov­nako nás neteší igno­ran­cia tých ostat­ných. Pomôž nám pod­po­riť firmy, ktoré za to stoja!

O čo kon­krétne ide? Vybe­ráme TOP 100 slo­ven­ských ino­va­tív­nych biz­ni­sov. Nezá­leží, či pod­ni­kajú v gas­tre, mar­ke­tingu, tech­no­ló­giách alebo vzde­lá­vaní, či sú to skú­sené firmy, star­tupy alebo cowor­kingy. Chceme, aby vedeli, že robia veci dobre a INAK. A čo viac, chceme, aby si to vedel ty! Veď ako inak sa máš vyznať v tom mori zna­čiek, pro­duk­tov a slu­žieb, ktoré sa na teba každý deň valia? Aj to dobré sa totiž môže občas stra­tiť v dave a men­šie firmy nemu­sia mať dosta­tok pros­tried­kov na zvi­di­teľ­ne­nie. My im chceme pomôcť.

dsc_0824

Veríme tiež, že ako náš čita­teľ doká­žeš sám spoz­nať ino­va­tív­nosť. Možno si sa už stre­tol so slo­ven­skou znač­kou, ktorá ťa pozi­tívne prek­va­pila a s ľuďmi, ktorí v tebe zane­chali dojem, že poc­tivá práca na Slo­ven­sku nevym­rela. Ľudí, ktorí nejdú kon­form­nou ces­tou, nespia na vav­rí­noch, ale sa neus­tále zlep­šujú. Čo od teba chceme? Pomôž nám ich nájsť a pre­zraď nám svoje tipy. Sle­duj našu Face­book stránku, kde čoskoro uve­rej­níme anketu biz­ni­sov nomi­no­va­ných na cenu Robíme to INAK a daj im svoj hlas.

Naj­lep­ším 100 fir­mám ude­líme špe­ciálnu nálepku Star­ti­tup ina­kosti. Slúži na to, aby si ju nale­pili na dvere svo­jej pre­vádzky alebo na iné vidi­teľné miesto a dali svo­jim zákaz­ní­kom vedieť, že u nich sú na správ­nej adrese. Nále­piek je obme­dzený počet a roz­dáme ich len 100. Všetky oce­nené firmy budeš môcť neskôr nájsť na špe­ciál­nej mape na našom webe. Sle­duj novinky a one­dlho sa dozvieš viac.

robbimetoinaksede

Už teraz poznáme prvých oce­ne­ných. Sú medzi nimi naprí­klad NOSENE, Food­stock fes­ti­val food, Pixel Fede­ra­tion, Sygic, Urban House. Ak chceš poznať všet­kých, nepres­tá­vaj nás sle­do­vať a Nevá­haj posie­lať svoje návrhy.

Ísť ino­va­tív­nou ces­tou sa oplatí.

Pridať komentár (0)