Ochráňte svoj star­tup: #2 Ako na autor­ské práva

Michal Martinák - Fox Martens / 10. marca 2015 / Tools a produktivita

Pokra­ču­jeme v sérii člán­kov, v kto­rých ti radíme, ako si právne ochrá­niť svoj nápad a pod­ni­ka­teľ­ský zámer, od samého začiatku. 

V minu­lej časti sme sa veno­vali zákla­dom o autor­ských prá­vach. V dneš­nej časti si povieme viac o zmlu­vách, kto­rými zabez­pe­číte, že len ty, alebo tvoja firma, vlastní všetky práva k vášmu prog­ramu.

Ak si svoj počí­ta­čový prog­ram celý vyrá­baš sám, je situ­ácia pre teba pomerne jed­no­du­chá. Ako sme písali v pred­chá­dza­jú­cej časti, ako autor vlast­níš všetky práva k počí­ta­čo­vému prog­ramu, teda všetky osobné práva a aj všetky majet­kové práva. Práve majet­kové práva ti umož­ňujú s prog­ra­mom nakla­dať podľa vlast­ného uvá­že­nia, a to najmä vytvo­riť roz­mno­že­ninu diela, dielo, alebo roz­mno­že­ninu roz­ši­ro­vať, spra­co­vať, upra­vo­vať a modi­fi­ko­vať, alebo inak pou­ží­vať.

Ak však pre tvoj star­tup vytvára počí­ta­čový prog­ram aj nie­kto iný, je potrebné zabez­pe­čiť, aby len ty alebo tvoja firma, bola opráv­nená s prog­ra­mom nakla­dať.

Zamest­na­necké dielo:

Ako sme spo­mí­nali v pred­chá­dza­jú­com článku, majet­kové práva k prog­ramu má štan­dardne autor, ale je možné zabez­pe­čiť, aby tieto práva od počiatku mala aj iná osoba. Všetky diela, ktoré vytvorí zamest­na­nec pre svojho zamest­ná­va­teľa ako súčasť svojho pra­cov­ného záväzku, majú povahu zamest­na­nec­kého diela. Teda všetky majet­kové práva k také­muto dielu má od počiatku len zamest­ná­va­teľ, ak sa nedo­hodli so zamest­nan­com inak. Na to, aby si mal práva k tvojmu prog­ramu, ktorý pre teba vytvo­ril nie­kto iný, stačí autora zamest­nať a nechať ho prog­ram vytvo­riť ako súčasť jeho pra­cov­ného záväzku.

Treba však mys­lieť na to, že zamest­na­nec­kým die­lom je len prog­ram, ktorý bol vytvo­rený počas pra­cov­ného pomeru, nie pred ním alebo po ňom. Rov­nako daj pozor na to, že režim zamest­na­nec­kých diel sa uplat­ňuje len pri pra­cov­ných pome­roch, neu­plat­ňuje sa pri prá­cach vyko­ná­va­ných na základe dohody o prá­cach vyko­ná­va­ných mimo pra­cov­ného pomeru.

Zmluva o vytvo­rení diela:

Zmlu­vou o vytvo­rení diela sa autor diela zavä­zuje vytvo­riť dielo pre objed­ná­va­teľa. Objed­ná­va­te­ľom môžeš byť ty alebo tvoja firma. Zmluvu uzat­vá­raš s auto­rom diela, ktorý je povinný dielo vytvo­riť osobne. V prí­pade počí­ta­čo­vých prog­ra­mov je režim majet­ko­vých práv obdobný ako pri zamest­na­nec­kých die­lach, a teda objed­ná­va­teľ, rov­nako ako zamest­ná­va­teľ, zís­kava všetky majet­kové práva k počí­ta­čo­vému prog­ramu priamo ich vytvo­re­ním.

Zmluva však musí byť uzat­vo­rená priamo s auto­rom diela, nie s iným sub­jek­tom, napr. inou spo­loč­nos­ťou, a to aj pokiaľ patrí auto­rovi diela. Ak nie je zamest­na­nie autora diela z aké­ho­koľ­vek dôvodu pre teba pri­ja­teľné, môžeš sa s auto­rom dohod­núť, že dielo bude vytvá­rať ako dodá­va­teľ na základe zmluvy o vytvo­rení diela.

Licenčná zmluva:

Licenč­nou zmlu­vou ude­ľuje autor diela, alebo vlast­ník majet­ko­vých práv k dielu, súhlas s pou­ži­tím diela spô­so­bom, v roz­sahu, na čas a za odmenu, ako sa v zmluve dohodnú. Licenčná zmluva je uni­ver­zálny spô­sob, ako je možné zís­kať právo pou­žiť dielo, ku kto­rému má majet­kové práva nie­kto iný. Roz­sah a spô­sob pou­ži­tia diela sa dá indi­vi­du­álne dohod­núť a je možné ho obme­dziť len na určitý spô­sob pou­ži­tia diela.

Licenčnú zmluvu využi­ješ vtedy, ak ti dielo vytvára iný dodá­va­teľ, ktorý nie je priamo auto­rom diela, ako napr. iná soft­vé­rová spo­loč­nosť, ale tiež ak budeš chcieť svoj prog­ram komerčne pre­dá­vať a posky­to­vať ďalej iným oso­bám.

Licen­cia môže byť daná ako výhradná, alebo nevýh­radná. Výhradná licen­cia musí byť ude­lená písom­nou zmlu­vou. Autor, alebo vlast­ník majet­ko­vých práv sa ňou zavä­zuje, že nikomu inému už rov­nakú licen­ciu neudelí a ani sám nebude dielo pou­ží­vať spô­so­bom, na ktorý ti ude­lil licen­ciu. Ak nie je priamo v zmluve uve­dené, že licen­cia je výhradná, má sa za to, že licen­cia nie je výhradná.

Pri­pra­viť kva­litnú licenčnú zmluvu nie je jed­no­du­ché a určite ju treba zve­riť do rúk odbor­ní­kom. Zmluva by mala byť presne šitá na mieru situ­ácií, ktorú potre­bu­ješ upra­viť a mala by ti zabez­pe­čo­vať maxi­málnu ochranu a práva k dielu.

Neza­bú­daj na to, že nápad a myš­lienka pre­ne­sený do nového ino­va­tív­neho pro­duktu je kapi­tál, ktorý sa oplatí chrá­niť. Preto si nabu­dúce povieme viac o paten­toch a ochrane tvo­jich vyná­le­zov.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

Autor: Michal Mar­ti­nák, advo­kát – Fox Mar­tens, advo­kát­ska kan­ce­lá­ria

Pridať komentár (0)