Ochráň­te svoj star­tup: #2 Ako na autor­ské prá­va

Michal Martinák - Fox Martens / 10. marca 2015 / Lifehacking

Pokra­ču­je­me v sérii člán­kov, v kto­rých ti radí­me, ako si práv­ne ochrá­niť svoj nápad a pod­ni­ka­teľ­ský zámer, od samé­ho začiat­ku.

V minu­lej čas­ti sme sa veno­va­li zákla­dom o autor­ských prá­vach. V dneš­nej čas­ti si povie­me viac o zmlu­vách, kto­rý­mi zabez­pe­čí­te, že len ty, ale­bo tvo­ja fir­ma, vlast­ní všet­ky prá­va k váš­mu prog­ra­mu.

Ak si svoj počí­ta­čo­vý prog­ram celý vyrá­baš sám, je situ­ácia pre teba pomer­ne jed­no­du­chá. Ako sme písa­li v pred­chá­dza­jú­cej čas­ti, ako autor vlast­níš všet­ky prá­va k počí­ta­čo­vé­mu prog­ra­mu, teda všet­ky osob­né prá­va a aj všet­ky majet­ko­vé prá­va. Prá­ve majet­ko­vé prá­va ti umož­ňu­jú s prog­ra­mom nakla­dať pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia, a to naj­mä vytvo­riť roz­mno­že­ni­nu die­la, die­lo, ale­bo roz­mno­že­ni­nu roz­ši­ro­vať, spra­co­vať, upra­vo­vať a modi­fi­ko­vať, ale­bo inak pou­ží­vať.

Ak však pre tvoj star­tup vytvá­ra počí­ta­čo­vý prog­ram aj nie­kto iný, je potreb­né zabez­pe­čiť, aby len ty ale­bo tvo­ja fir­ma, bola opráv­ne­ná s prog­ra­mom nakla­dať.

Zamest­na­nec­ké die­lo:

Ako sme spo­mí­na­li v pred­chá­dza­jú­com člán­ku, majet­ko­vé prá­va k prog­ra­mu má štan­dard­ne autor, ale je mož­né zabez­pe­čiť, aby tie­to prá­va od počiat­ku mala aj iná oso­ba. Všet­ky die­la, kto­ré vytvo­rí zamest­na­nec pre svoj­ho zamest­ná­va­te­ľa ako súčasť svoj­ho pra­cov­né­ho záväz­ku, majú pova­hu zamest­na­nec­ké­ho die­la. Teda všet­ky majet­ko­vé prá­va k také­mu­to die­lu má od počiat­ku len zamest­ná­va­teľ, ak sa nedo­hod­li so zamest­nan­com inak. Na to, aby si mal prá­va k tvoj­mu prog­ra­mu, kto­rý pre teba vytvo­ril nie­kto iný, sta­čí auto­ra zamest­nať a nechať ho prog­ram vytvo­riť ako súčasť jeho pra­cov­né­ho záväz­ku.

Tre­ba však mys­lieť na to, že zamest­na­nec­kým die­lom je len prog­ram, kto­rý bol vytvo­re­ný počas pra­cov­né­ho pome­ru, nie pred ním ale­bo po ňom. Rov­na­ko daj pozor na to, že režim zamest­na­nec­kých diel sa uplat­ňu­je len pri pra­cov­ných pome­roch, neu­plat­ňu­je sa pri prá­cach vyko­ná­va­ných na zákla­de doho­dy o prá­cach vyko­ná­va­ných mimo pra­cov­né­ho pome­ru.

Zmlu­va o vytvo­re­ní die­la:

Zmlu­vou o vytvo­re­ní die­la sa autor die­la zavä­zu­je vytvo­riť die­lo pre objed­ná­va­te­ľa. Objed­ná­va­te­ľom môžeš byť ty ale­bo tvo­ja fir­ma. Zmlu­vu uzat­vá­raš s auto­rom die­la, kto­rý je povin­ný die­lo vytvo­riť osob­ne. V prí­pa­de počí­ta­čo­vých prog­ra­mov je režim majet­ko­vých práv obdob­ný ako pri zamest­na­nec­kých die­lach, a teda objed­ná­va­teľ, rov­na­ko ako zamest­ná­va­teľ, zís­ka­va všet­ky majet­ko­vé prá­va k počí­ta­čo­vé­mu prog­ra­mu pria­mo ich vytvo­re­ním.

Zmlu­va však musí byť uzat­vo­re­ná pria­mo s auto­rom die­la, nie s iným sub­jek­tom, napr. inou spo­loč­nos­ťou, a to aj pokiaľ pat­rí auto­ro­vi die­la. Ak nie je zamest­na­nie auto­ra die­la z aké­ho­koľ­vek dôvo­du pre teba pri­ja­teľ­né, môžeš sa s auto­rom dohod­núť, že die­lo bude vytvá­rať ako dodá­va­teľ na zákla­de zmlu­vy o vytvo­re­ní die­la.

Licenč­ná zmlu­va:

Licenč­nou zmlu­vou ude­ľu­je autor die­la, ale­bo vlast­ník majet­ko­vých práv k die­lu, súhlas s pou­ži­tím die­la spô­so­bom, v roz­sa­hu, na čas a za odme­nu, ako sa v zmlu­ve dohod­nú. Licenč­ná zmlu­va je uni­ver­zál­ny spô­sob, ako je mož­né zís­kať prá­vo pou­žiť die­lo, ku kto­ré­mu má majet­ko­vé prá­va nie­kto iný. Roz­sah a spô­sob pou­ži­tia die­la sa dá indi­vi­du­ál­ne dohod­núť a je mož­né ho obme­dziť len na urči­tý spô­sob pou­ži­tia die­la.

Licenč­nú zmlu­vu využi­ješ vte­dy, ak ti die­lo vytvá­ra iný dodá­va­teľ, kto­rý nie je pria­mo auto­rom die­la, ako napr. iná soft­vé­ro­vá spo­loč­nosť, ale tiež ak budeš chcieť svoj prog­ram komerč­ne pre­dá­vať a posky­to­vať ďalej iným oso­bám.

Licen­cia môže byť daná ako výhrad­ná, ale­bo nevýh­rad­ná. Výhrad­ná licen­cia musí byť ude­le­ná písom­nou zmlu­vou. Autor, ale­bo vlast­ník majet­ko­vých práv sa ňou zavä­zu­je, že niko­mu iné­mu už rov­na­kú licen­ciu neude­lí a ani sám nebu­de die­lo pou­ží­vať spô­so­bom, na kto­rý ti ude­lil licen­ciu. Ak nie je pria­mo v zmlu­ve uve­de­né, že licen­cia je výhrad­ná, má sa za to, že licen­cia nie je výhrad­ná.

Pri­pra­viť kva­lit­nú licenč­nú zmlu­vu nie je jed­no­du­ché a urči­te ju tre­ba zve­riť do rúk odbor­ní­kom. Zmlu­va by mala byť pres­ne šitá na mie­ru situ­ácií, kto­rú potre­bu­ješ upra­viť a mala by ti zabez­pe­čo­vať maxi­mál­nu ochra­nu a prá­va k die­lu.

Neza­bú­daj na to, že nápad a myš­lien­ka pre­ne­se­ný do nové­ho ino­va­tív­ne­ho pro­duk­tu je kapi­tál, kto­rý sa opla­tí chrá­niť. Pre­to si nabu­dú­ce povie­me viac o paten­toch a ochra­ne tvo­jich vyná­le­zov.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE! POMÔŽ TÝM­TO AJ TY.

Autor: Michal Mar­ti­nák, advo­kát – Fox Mar­tens, advo­kát­ska kan­ce­lá­ria

Pridať komentár (0)