Ochutnali sme východniarsky Opre‘ Cider, je naozaj tak dobrý?

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Zo Slovenska

Keď bra­tia Opren­de­kovci zis­tili, že do­kážu sami vy­ro­biť ich ob­ľú­bený ná­poj zo za­hra­ni­čia, vzni­kol zá­klad pre vznik značky „Opre‘ Ci­der“.

Keď bra­tia Opren­de­kovci zis­tili, že do­kážu sami vy­ro­biť ich ob­ľú­bený ná­poj zo za­hra­ni­čia, vzni­kol zá­klad pre vznik značky „Opre‘ Ci­der“.

Ďal­šia ma­li­novka pre hips­te­rov, po­ve­dali si možno tí, ktorí si všimli Opre‘ Ci­der pr­vý­krát. A možno ani ne­boli ďa­leko od pravdy. Tento ná­poj sa stal veľmi ob­ľú­be­ným hlavne v bra­ti­slav­ských pod­ni­koch, kde už mali ne­malú časť pod­chy­tenú kon­ku­renčné značky. Bra­tia z vý­chodu Slo­ven­ska sa na­priek tomu roz­hodli pus­tiť sa do ro­boty a vzni­kol pro­dukt, ktorý mi­ni­málne vi­zu­álne po­núka všetko, čo má mo­derný pro­dukt po­nú­kať. Opre sa do­stal do pr­vých pod­ni­kov a za­čal si na­chá­dzať pr­vých fa­nú­ši­kov. Čo sa ale skrýva za di­zaj­novo per­fektne zvlád­nu­tou eti­ke­tou a zau­jí­ma­vým prí­be­hom? Na­ozaj je taký dobrý alebo to je len ďalší roz­mar pre bra­dá­čov na sin­gles­pe­e­doch? V re­dak­cii sme sa to roz­hodli zis­tiť.

IMG_0005

foto: au­tor

 

„Naša značka vznikla zbie­ra­ním skú­se­ností a expe­ri­men­to­va­ním. Gab­riel ces­to­val po svete, a vždy keď sa vrá­til, pri­nie­sol do­mov na Slo­ven­sko pravé lo­kálne ci­dery. Ochut­ná­va­nie bolo kul­túr­nym zá­žit­kom pre jeho ka­ma­rá­tov a ro­dinu. To in­špi­ro­valo jeho brata Ra­do­slava, aby sa po­kú­sil vy­ro­biť vlastný ci­der as­poň taký dobrý alebo lepší ako tie, ktoré mal mož­nosť ochut­nať. Po roku expe­ri­men­to­va­nia na­ko­niec na­šiel tú správnu re­cep­túru, na ktorú všetci ča­kali,“ opi­sujú bra­tia Opren­de­kovci svoj prí­beh na webe.

Ako som už spo­me­nul, ako prvá zaujme člo­veka práve prí­beh a eti­keta. Di­zaj­nom jed­no­du­chý za to vy­cib­rený a hravo strčí do vrecka nie­len slo­ven­skú, ale aj u nás prí­tomnú za­hra­ničnú kon­ku­ren­ciu. Na ochut­návku sme mali pri­pra­vené oba druhy – kla­sický Apple Ci­der a chme­lený Hoppy Ci­der.

12728993_991083734318307_873271327025792738_n

foto: FB/ Opre’s Ci­der

 

Na úvod mu­sím po­ve­dať, že sa mi na­ozaj páči rie­še­nie uzá­veru. To však roz­hodne ne­brať ako ob­jek­tívny súd, pre­tože som aler­gický na ko­run­kové vr­ch­náky :).  A chuť? Jemná a ne­uve­ri­teľne osvie­žu­júca. Nie­kde som čí­tal, že ci­der je niečo me­dzi pi­vom a ví­nom. A mu­sím to po­tvr­diť, z vína aj z piva si be­rie to naj­lep­šie a keďže ro­bím kre­a­tívnu prácu, jedna fľaška uro­bila na „uvoľ­ne­nie sa“ zá­zrak. Po 3-4 ci­de­roch už po­tom kva­lita mo­jej práce a sú­stre­de­nosť kle­sala, preto mimo baru s veľ­kou mie­rou :).

Pivo patrí do krčmy, víno patrí do baru, no práve ci­der je pre mňa po­ci­tovo al­ko­hol, ktorý si mô­žem vy­chut­nať ho­cikde (aj v práci, as­poň kým som v Star­ti­tup :))) bez toho, aby to nie­kto rie­šil. Nie­kedy to člo­veku jed­no­du­cho bodne. Do­po­siaľ si u mňa žiadny ci­der až takú ob­ľubu ne­na­šiel. Po­pu­lárne značky King­swood ani Strong­bow ne­boli pre mňa to pravé a ani slo­ven­ské pro­dukty ma zďa­leka ne­o­hro­mili na toľko, aby som sa stal ich fa­nú­ši­kom.

 

Opre’s Ci­der je vážne po všet­kých strán­kach špič­kový pro­dukt, z kto­rého by si mohli vziať prí­klad nie­len iní vý­rob­co­via, ale vše­obecne mnohí pod­ni­ka­te­lia. Takže sa ve­čer vi­díme v meste ;).

IMG_0007

foto: au­tor

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: FB/ Opre‘ Ci­der

Pridať komentár (0)