Ochut­nali sme východ­niar­sky Opre’ Cider, je naozaj tak dobrý?

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Zo Slovenska

Keď bra­tia Opren­de­kovci zis­tili, že dokážu sami vyro­biť ich obľú­bený nápoj zo zahra­ni­čia, vzni­kol základ pre vznik značky “Opre’ Cider”.

Ďal­šia mali­novka pre hips­te­rov, pove­dali si možno tí, ktorí si všimli Opre’ Cider prvý­krát. A možno ani neboli ďaleko od pravdy. Tento nápoj sa stal veľmi obľú­be­ným hlavne v bra­ti­slav­ských pod­ni­koch, kde už mali nemalú časť pod­chy­tenú kon­ku­renčné značky. Bra­tia z východu Slo­ven­ska sa napriek tomu roz­hodli pus­tiť sa do roboty a vzni­kol pro­dukt, ktorý mini­málne vizu­álne ponúka všetko, čo má moderný pro­dukt ponú­kať. Opre sa dostal do prvých pod­ni­kov a začal si nachá­dzať prvých fanú­ši­kov. Čo sa ale skrýva za dizaj­novo per­fektne zvlád­nu­tou eti­ke­tou a zau­jí­ma­vým prí­be­hom? Naozaj je taký dobrý alebo to je len ďalší roz­mar pre bra­dá­čov na sin­gles­pe­e­doch? V redak­cii sme sa to roz­hodli zis­tiť.

IMG_0005

foto: autor

Naša značka vznikla zbie­ra­ním skú­se­ností a expe­ri­men­to­va­ním. Gab­riel ces­to­val po svete, a vždy keď sa vrá­til, pri­nie­sol domov na Slo­ven­sko pravé lokálne cidery. Ochut­ná­va­nie bolo kul­túr­nym zážit­kom pre jeho kama­rá­tov a rodinu. To inšpi­ro­valo jeho brata Rado­slava, aby sa pokú­sil vyro­biť vlastný cider aspoň taký dobrý alebo lepší ako tie, ktoré mal mož­nosť ochut­nať. Po roku expe­ri­men­to­va­nia nako­niec našiel tú správnu recep­túru, na ktorú všetci čakali,” opi­sujú bra­tia Opren­de­kovci svoj prí­beh na webe.

Ako som už spo­me­nul, ako prvá zaujme člo­veka práve prí­beh a eti­keta. Dizaj­nom jed­no­du­chý za to vycib­rený a hravo strčí do vrecka nie­len slo­ven­skú, ale aj u nás prí­tomnú zahra­ničnú kon­ku­ren­ciu. Na ochut­návku sme mali pri­pra­vené oba druhy — kla­sický Apple Cider a chme­lený Hoppy Cider.

12728993_991083734318307_873271327025792738_n

foto: FB/ Opre’s Cider

Na úvod musím pove­dať, že sa mi naozaj páči rie­še­nie uzá­veru. To však roz­hodne nebrať ako objek­tívny súd, pre­tože som aler­gický na korun­kové vrch­náky :). A chuť? Jemná a neuve­ri­teľne osvie­žu­júca. Nie­kde som čítal, že cider je niečo medzi pivom a vínom. A musím to potvr­diť, z vína aj z piva si berie to naj­lep­šie a keďže robím kre­a­tívnu prácu, jedna fľaška uro­bila na “uvoľ­ne­nie sa” zázrak. Po 3 – 4 cide­roch už potom kva­lita mojej práce a sústre­de­nosť kle­sala, preto mimo baru s veľ­kou mie­rou :).

Pivo patrí do krčmy, víno patrí do baru, no práve cider je pre mňa poci­tovo alko­hol, ktorý si môžem vychut­nať hocikde (aj v práci, aspoň kým som v Star­ti­tup :))) bez toho, aby to nie­kto rie­šil. Nie­kedy to člo­veku jed­no­du­cho bodne. Dopo­siaľ si u mňa žiadny cider až takú obľubu nena­šiel. Popu­lárne značky King­swood ani Strong­bow neboli pre mňa to pravé a ani slo­ven­ské pro­dukty ma zďa­leka neo­hro­mili na toľko, aby som sa stal ich fanú­ši­kom.

Opre’s Cider je vážne po všet­kých strán­kach špič­kový pro­dukt, z kto­rého by si mohli vziať prí­klad nie­len iní výrob­co­via, ale vše­obecne mnohí pod­ni­ka­te­lia. Takže sa večer vidíme v meste ;).

IMG_0007

foto: autor

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/ Opre’ Cider

Pridať komentár (0)