Malá ochut­náv­ka App­le Watch Nike+ pred ich prí­cho­dom na trh

Jozef Pavlík / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nové mode­ly App­le Watch Series 2 sú už neja­ký ten čas na trhu. Na výber máme z nie­koľ­kých dru­hov, avšak ten­to­krát sa App­le roz­ho­dol spo­jiť svo­je sily s fir­mou Nike a pri­niesť “nový vie­tor” do sve­ta App­le Watch.

App­le Watch Nike+ je špe­ciál­na ver­zia nových mode­lov App­le Watch Series 2. Opro­ti bež­ným App­le Watch Series 2 majú jedi­neč­ný dizajn, ori­gi­nál­ny Nike cifer­ník a samoz­rej­me synch­ro­ni­zá­ciu s apli­ká­ci­ou Nike+ Clup Run. App­le Watch Nike+ ti ponú­ka­jú rov­na­ké výho­dy ako sú pri všet­kých mode­loch Series 2. Pat­rí sem vode­odol­nosť, vsta­va­né GPS pre beh a cyk­lis­ti­ku a jas­nej­ší disp­lej pre lep­šiu vidi­teľ­nosť. Pod­ľa ofi­ciál­ne­ho vyjad­re­nia App­le prí­du na trh 28. októb­ra.

Tie­to mode­ly sú ponú­ka­né v dvoch veľ­kos­tiach a v šty­roch rôz­nych far­bách. Na výber sú s 38mm ale­bo 42mm disp­le­jom. Cena mode­lu s men­ším disp­le­jom je $369, pri tých s väč­ším disp­le­jom si pri­pla­tí3 o $30. Medzi fareb­ný­mi kom­bi­ná­cia­mi sú:

theverge.com
foto:theverge.com

Vľa­vo hore je: Koz­mic­ky sivý hli­ní­ko­vý kryt s čiernym/Volt špor­to­vým remien­kom Nike.

Vpra­vo hore je: Koz­mic­ky sivý hli­ní­ko­vý kryt s čiernym/ľadovo sivým špor­to­vým remien­kom Nike.

Vľa­vo dole je: Strie­bor­ný hli­ní­ko­vý kryt s mat­ne strieborným/Volt špor­to­vým remien­kom Nike.

Vpra­vo dole je: Strie­bor­ný hli­ní­ko­vý kryt s mat­ne strieborným/bielym špor­to­vým remien­kom Nike.

9to5mac.com
foto:9to5mac.com

Pri App­le Watch Nike+ má3 na výber z dvoch jedi­neč­ných cifer­ní­kov. Môže3 si pris­pô­so­biť ich štýl pod­ľa svo­jej chu­ti.

Súhrn všet­kých nových fun­kcií si môže3 pozrieť v tom­to videu:

Zdroj titul­nej foto: 9to5mac.com , Zdroj: 9to5mac.com, apple.com, thinkapple.sk

Pridať komentár (0)