Malá ochut­návka Apple Watch Nike+ pred ich prí­cho­dom na trh

Jozef Pavlík / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nové modely Apple Watch Series 2 sú už nejaký ten čas na trhu. Na výber máme z nie­koľ­kých dru­hov, avšak ten­to­krát sa Apple roz­ho­dol spo­jiť svoje sily s fir­mou Nike a pri­niesť “nový vie­tor” do sveta Apple Watch.

Apple Watch Nike+ je špe­ciálna ver­zia nových mode­lov Apple Watch Series 2. Oproti bež­ným Apple Watch Series 2 majú jedi­nečný dizajn, ori­gi­nálny Nike cifer­ník a samoz­rejme synch­ro­ni­zá­ciu s apli­ká­ciou Nike+ Clup Run. Apple Watch Nike+ ti ponú­kajú rov­naké výhody ako sú pri všet­kých mode­loch Series 2. Patrí sem vode­odol­nosť, vsta­vané GPS pre beh a cyk­lis­tiku a jas­nejší disp­lej pre lep­šiu vidi­teľ­nosť. Podľa ofi­ciál­neho vyjad­re­nia Apple prídu na trh 28. októbra.

Tieto modely sú ponú­kané v dvoch veľ­kos­tiach a v šty­roch rôz­nych far­bách. Na výber sú s 38mm alebo 42mm disp­le­jom. Cena modelu s men­ším disp­le­jom je $369, pri tých s väč­ším disp­le­jom si pri­pla­tí3 o $30. Medzi fareb­nými kom­bi­ná­ciami sú:

theverge.com
foto:theverge.com

Vľavo hore je: Koz­micky sivý hli­ní­kový kryt s čiernym/Volt špor­to­vým remien­kom Nike.

Vpravo hore je: Koz­micky sivý hli­ní­kový kryt s čiernym/ľadovo sivým špor­to­vým remien­kom Nike.

Vľavo dole je: Strie­borný hli­ní­kový kryt s matne strieborným/Volt špor­to­vým remien­kom Nike.

Vpravo dole je: Strie­borný hli­ní­kový kryt s matne strieborným/bielym špor­to­vým remien­kom Nike.

9to5mac.com
foto:9to5mac.com

Pri Apple Watch Nike+ má3 na výber z dvoch jedi­neč­ných cifer­ní­kov. Môže3 si pris­pô­so­biť ich štýl podľa svo­jej chuti.

Súhrn všet­kých nových fun­kcií si môže3 pozrieť v tomto videu:

Zdroj titul­nej foto: 9to5mac.com , Zdroj: 9to5mac.com, apple.com, thinkapple.sk

Pridať komentár (0)