Odmietlo ho 35 zamest­ná­va­te­ľov. Dnes je spo­lu­za­kla­da­te­ľom miliar­do­vej firmy

Frederik Dudáš / 3. júna 2016 / Business

Počas vyso­kej školy sa Dan Kan uchá­dzal o prácu na 37 pra­cov­ných mies­tach, s tým, že dostal odmie­tavú odpo­veď od všet­kých, okrem dvoch. V súčas­nej dobe, o sedem rokov neskôr, je Dan spo­lu­za­kla­da­te­ľom Cru­ise Auto­ma­tion, ktorý Gene­ral Motors kúpil za 1 miliardu dolá­rov.

Keď bol Dan Kan na vyso­kej škole, uchá­dzal sa o prácu na 37 pra­cov­ných mies­tach. Väč­šina z nich bola v oblasti finan­cií. Do roku 2009, v čase, keď čerstvo absol­vo­val Cla­re­mont McKenna Col­lege, dostal odmie­tavú odpo­veď od všet­kých, okrem dvoch

S plnými rukami odmiet­nutí z finanč­ného sveta mal Kan dve mož­nosti: Vyučo­vať anglič­tinu v Kórei, alebo pra­co­vať na star­tupe v San Fran­ciscu s náz­vom User­Vo­ice — plat­forma, ktorá pomáha fir­mám zhro­maž­ďo­vať spätné väzby od pou­ží­va­te­ľov. „Vybral som si druhú mož­nosť,” vysvet­ľuje Kan.

1461683009_1

Kan vyrás­tol v rodine pod­ni­ka­te­ľov. Keď mal 10 rokov jeho matka zalo­žila rea­litnú kan­ce­lá­riu v Seattli. Už dávno pred tým, ako vzniklo Google Maps, Dan a jeho bra­tia ske­no­vali foto­kó­pie máp, lepili ich dohro­mady a plá­no­vali trasy pre svoju mamu, aby mohla vziať všet­kých svo­jich zákaz­ní­kov do domov, ktoré ponú­kala jej rea­litná kan­ce­lá­ria.

Počas jeho života bola pre neho rodina vždy pod­po­rou a zdro­jom inšpi­rá­cie. Dokonca aj teraz, keď je spo­lu­za­kla­da­te­ľom miliar­do­vej firmy – Dan stále býva s jed­ným zo svo­jich dvoch bra­tov.

Neskôr začal Dan pra­co­vať na pro­jekte Exec, ktorý ponú­kal osobné asis­tenčné služby. Zákaz­ník pro­stred­níc­tvom tohto pro­jektu mohol pou­žiť apli­ká­ciu pre čis­te­nie domu. Táto apli­ká­cia bola úspešná, ale Dan sa s ňou nikdy necí­til naozaj spätý.

Začali sme so služ­bou, ktorá by vám umož­nila robiť čokoľ­vek, a to jed­no­du­chým stla­če­ním jedi­ného tla­čidla. Mohol by si poslať nie­koho, aby ti upra­tal izbu, vypral veci, čokoľ­vek…,” vysvet­lil Dan. „Pre mňa to však nebolo naozaj to, do čoho som vlo­žil vášeň.” 

A tak v roku 2014 pre­dal Exec. Kúpila ju ser­visná spo­loč­nosť Handy, ktorá sa medzi­tým stala líd­rom na trhu. „V Exec bol ochotný drhnúť záchody pre kli­en­tov. Je to makač skrz naskrz,” hovorí o Danovi Tris­tan Zier, súčasný šéf mapo­va­nia ope­rá­cií na Cru­ise.

Zier nie je jediný, kto sa o Danovi vyjad­ruje v super­la­tí­voch. „Dan bol vždy člo­vek s tonou odváž­nych nápa­dov. Všetci k nemu pre­cho­vá­vali dôveru, pre­tože vždy myslí na to, ako uro­biť pro­dukty lep­šie než už sú a to pomo­cou skú­se­nosti, ktoré nado­bu­dol za všetky tie roky tvr­dej práce,” vyjad­ril sa celo­ži­votný Danov pria­teľ Amir Ghaz­vi­nian, ktorý bol tiež súčas­ťou zakla­da­jú­ceho tímu Exec.1461683765_2

Po pre­daji Exec, Dan roz­mýš­ľal, kto­rým sme­rom sa vydať. Na základe kon­tak­tov natra­fil na Kyle Vogta, kto­rého poznal už roky, keďže Vogt bol súčas­ťou jeho pred­chá­dza­jú­ceho tímu. Vogt bol posad­nutý poj­mom auto­nóm­neho ria­de­nia a to už, keď bol tee­na­ger: „To je jeho sku­točná vášeň,” tvrdí Dan, kto­rého táto myš­lienka tak­tiež nadchla a tak spolu s Vog­tom začali pra­co­vať na Cru­ise Auto­ma­tion v roku 2014.

Krátko potom, čo sa Gene­ral Motors dohodla na kúpe Cru­ise auto­ma­ti­zá­cie, ktorá sa špe­cia­li­zuje na auto­nómne jazdné tech­niky, stiahla väč­šinu infor­má­cií o spo­loč­nosti a jej tech­no­ló­giách zo svo­jich inter­ne­to­vých strá­nok. Jediné, čo tam nechali bol tucet pra­cov­ných ponúk, ktoré vám ponú­kajú šancu zamest­nať sa v tomto star­tupe.

Táto tech­no­ló­gia musela byť poriadne zau­jí­mavá, keďže GM v marci vypí­sali obrí šek v hod­note jed­nej miliardy dolá­rov. Dan je teraz pri­tom úplne inde, ako jeho spo­lu­žiaci, ktorí zís­kali miesta v ban­kách, kam sa hlá­sil aj Dan.

Naj­väč­ším prek­va­pe­ním je to, že som to naozaj neča­kal. Ale teraz nevi­dím žiadnu inú mož­nosť, ako dosiah­nuť väčší dopad na svet,” pri­znal. „A tak­tiež pre mňa zohráva veľkú úlohu sku­toč­nosť, že môžem naozaj robiť to, čo ma baví a čo sku­točne chcem robiť.”

A čo by odká­zal tomu množ­stvu bánk, ktoré ho pred rokmi odmietli? „Len jedno veľké ďaku­jem,” hovorí Dan Kan.1461683127_4

zdroj: entrepreneur.com, zdroj foto­gra­fií: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)