Odo­vzdá­va­nie cien CESA­wards pri­nieslo mená naj­lep­ších z naj­lep­ších v Stred­nej Európe

Alexandra Dulaková / 13. októbra 2015 / Tools a produktivita

Viac­krát avi­zo­vaná star­tu­pová súťaž stred­nej a východ­nej Európy má konečne kom­pletný zoznam všet­kých víťa­zov. Odpre­zen­to­vala ich na cere­mó­nií v sused­nej Viedni. Naj­viac cien si odniesli Rumun­sko a Rakúsko, tesne za nimi nasle­do­valo Chor­vát­sko. Slo­ven­skí fina­listi sa síce neumiest­nili, no tí, kto­rým sa poda­rilo, by sa ti mali mini­málne dostať do pove­do­mia. Ešte o nich zrejme budeme počuť. 

Tu je osem osud­ných kate­gó­rií: 

Najvp­lyv­nej­šia žena: Mela­nia Galea (Rumun­sko)

Prog­ra­má­torka, ktorá sa venuje najmä oblas­tiam robo­tiky a maši­né­rií. Stojí za rea­li­zá­ciou pro­jektu iRo­bota a robo­tic­kej lego NXT ruky, ktorá dokáže utie­rať prach a rozo­zná­vať pre­kážky na hlad­kých povr­choch. Momen­tálne sa venuje vlast­nému star­tupu, Cat­walk

Naj­lepší inves­tor: Spe­e­din­vest (Rakúsko)

V našom regi­óne ide o sil­ného hráča, ktorý štedro a rád inves­tuje do sľub­ných pro­jek­tov a sve­to­vých talen­tov. Okrem toho svo­jim chrá­nen­com radí v otáz­kach pod­ni­ka­nia. Podľa znal­cov sa nemusí han­biť ani pred kon­ku­rentmi zo Sili­con Val­ley a je kľú­čo­vým k vytvá­ra­niu nových a význam­ných spo­loč­ností. 

Naj­lepší pries­tor pre co-wor­king: Lof­fice (Maďar­sko)

Začali v Buda­pešti a dnes majú office aj vo Viedni. Ide o pries­tory moder­nej gene­rá­cie, kde sa kre­a­ti­vita spája s efek­tív­nym biz­ni­som, a kde majú zamest­nanci pries­tor na usi­lovnú prácu, ako aj na networ­king a rela­xo­va­nie. Vraj sa v ňom nájde každý, niečo na tom teda určite bude. 

Naj­lepší uží­va­teľ­ský záži­tok: Vitas­tiq (Chor­vát­sko)

Ide o prvé zaria­dene na svete, pomo­cou kto­rého si uží­va­te­lia dokážu kon­tro­lo­vať hla­diny vita­mí­nov a mine­rá­lov v tele len s pomo­cou svojho smartp­honu. Dizaj je pôso­bivý a pekný, no najmä jed­no­du­chý, vďaka čomu efek­tívne slúži svojmu cieľu. 

Naj­lepší finančno-tech­nický star­tup: Ora­dian (Chor­vát­sko)

Ora­dian ponúka služby určené na radi­kálne zni­žo­va­nie nákla­dov a umož­ňo­va­nie finanč­ných inšti­tú­cií. Pred­sta­vujú základ finanč­nej pyra­mídy

Naj­lepší star­tup s dopa­dom na spo­loč­nosť: MIRA Rehab (Rumun­sko)

Spo­loč­nosť MIRA Rehab je tu na to, aby ľuďom uká­zala, že reha­bi­li­to­vať a lie­čiť sa dá aj rých­lej­šou, jed­no­duch­šou a zau­jí­ma­vej­šou for­mou, než sú tie kon­venčné, ktoré už dobre poznáme. Sústredí sa najmä na pacien­tov, ktorí sa zota­vujú z rôz­nych ope­rá­cií a zra­není a môžu si pomôcť rôz­nymi tera­pe­utic­kými video­h­ramy, podľa kto­rých sami cvi­čia. Sys­tém sa rôz­nym pacien­tom dokáže pris­pô­so­biť a ich pohyby moni­to­ruje pomo­cou sen­zo­rov tak, aby sa uis­til, že cvi­če­nia napo­dob­ňujú správne. 

Naj­lep­šia cloudová/dátová apli­ká­cia: Codes­hip (Rakúsko)

Codes­hip posky­tuje pries­tor na dis­tri­bú­ciu a šíre­nie soft­véru, ktorý do sveta vypúšťa auto­ma­ticky viac­krát za deň. Zvy­šuje pro­duk­ti­vitu deve­lo­pe­rov z celého sveta, pri­čom si ju čle­no­via deve­lo­per­skej komu­nity nepres­tá­vajú pochva­ľo­vať. 

Star­tup roka: Run­tas­tic (Rakúsko)

Bežeckú fit­nes apli­ká­ciu si zatiaľ stiahlo vyše 140 mili­ó­nov ľudí a drží si svo­jich 60 mili­ó­nov regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov. Tento rok ju kúpil Adi­das, takže sa zrejme môžeš tešiť na veľké veci — pokiaľ teda pat­ríš mezi tie mili­óny ľudí, ktoré si ju stiahli. A pokiaľ nie, zrejme by si tak mal uro­biť. Star­tup roka si netreba nechať ujsť. Je známy aj svo­jou GPS fun­kciou pre bežec­kých nad­šen­cov a rôz­nymi radami pre tých, ktorí chcú viesť zdravý a aktívny život. 

Víťaz verej­nosti: HUB ONE­ZERO (Rumun­sko) 

Ľudia si zvo­lili niečo, čo v sebe spája zau­jí­mave miesto na cowor­king, pries­tor na orga­ni­zo­va­nie rôz­nych podu­jatí a star­tu­pový inku­bá­tor v jed­nom. Nuž, mul­ti­funkč­nosť je v kurze. Za istú dobu si okolo seba HUB ONE­ZERO sti­hol vybu­do­vať silnú pod­ni­ka­teľ­skú komu­nitu, vďaka kto­rej túto cenu aj vyhral. 

Okrem ofi­ciál­nych oce­není CESA­wards 2015 sa víťa­zom ušli aj ceny zo Slush fes­ti­valu, Tech­syl­va­nie, Hint­Hunt-u, SendG­rid-u, Ane­ws­tip-u, ABC Acce­le­ra­tor-u a Arc­ti­c15.

Zdroj: CESA­wards PR odde­le­nie

Pridať komentár (0)