Odte­raz si môžeš nabiť tele­fón svo­jou kávou!

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tvoja ranná káva ti môže poskyt­núť omnoho viac, ako len oby­čajnú (ale veľmi potrebnú) dávku kofe­ínu.

Teplo je čis­tou ener­giou s obrov­ským poten­ciá­lom, no kým ti horúca šálka leží na stole, táto ener­gia sa stráca. A tu pri­šiel pries­tor pre dvoch štu­den­tov z Kodane.

Po zis­tení, ako skla­do­vať a znova pou­žiť stra­tenú ener­giu prišla dvo­j­ica Ser­gey Komar­den­kov a Vihanga Gore s pro­duk­tom “Heat Har­vest.” Pro­jekt obsa­huje sen­zory tepla, ktoré ener­giu zachy­tá­vajú a skla­dujú. Niečo podobné ako solárne panely. Táto ener­gia potom môže byť využitá na iné účely.

Sen­zory Heat Har­vestu sú zakom­po­no­vané priamo stole. Oni vytiahnu zo šálky teplo, no môžeš to pou­žiť na celú radu vecí — pan­vice, čaj­níky, dokonca teore­ticky aj lap­top. Táto skla­do­vaná ener­gia môže byť potom pou­žitá ďalej. Zna­mená to teda doslovne to, že odte­raz si svo­jou šál­kou kávy môžeš nabiť tele­fón. A to bez toho, aby si ho vôbec pri­po­jil.

Je tu len jeden prob­lém. Neexis­tujú momen­tálne plány, ako zaviesť Heat Har­vest na trh. No Komar­den­kov aj Gorde tvr­dia, že ich vychy­távka by sa mohla stať súčas­ťou našich domo­vov a kaviarní v budúc­nosti. Navyše pri­chá­dzajú práve v čase, keď po sum­mite v Paríži hľadá tieto rie­še­nia celý svet.

zdroj: popularmechanics.com

Pridať komentár (0)