Odevná značka C&A má na Slovensku veľké plány, zrealizovať by ich mala už v roku 2019

Linda Cebrová / 11. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Glo­bálne mé­diá ho­vo­ria skôr o H&M a Zare, ale v kon­ti­nen­tál­nej Európe je ešte ďalší veľmi silný hráč, C&A
  • Podľa in­for­má­cií, ktoré pri­nie­sol den­ník Spie­gel, má mať táto značka prob­lémy
  • C&A má však na Slo­ven­sku veľké plány
zdroj: facebook.com/C&A
  • Glo­bálne mé­diá ho­vo­ria skôr o H&M a Zare, ale v kon­ti­nen­tál­nej Európe je ešte ďalší veľmi silný hráč, C&A
  • Podľa in­for­má­cií, ktoré pri­nie­sol den­ník Spie­gel, má mať táto značka prob­lémy
  • C&A má však na Slo­ven­sku veľké plány

Vo sve­to­vých mé­diách sa už od marca, tohto roka ho­vorí, že firme C&A hrozí pre­daj čín­skemu in­ves­to­rovi. Je to veľká téma, pre­tože mo­men­tálne ti­síc­členná ro­dina za­kla­dala firmu v roku 1841, firma je jej iden­ti­tou, ale ovláda ju iná en­tita, pred­sta­ven­stvo vo Švaj­čiar­sku. Dnes má viac ako 1 500 ob­cho­dov v 18 európ­skych kra­ji­nách, čím sa stáva jed­ným z naj­väč­ších ma­lo­ob­chod­ných pre­daj­cov mód­nych ode­vov na svete s pri­bližne 35 000 za­mest­nan­cami. Od­ha­duje sa, že ma­je­tok ro­diny pre­sa­huje viac ako 20 mi­liárd eur.

Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že C&A bola v mi­nu­losti známa kon­tro­verz­ným ria­de­ním. V or­gá­noch spo­loč­nosti to­tiž ne­mohli se­dieť iní ľu­dia ako ka­to­líci, mali za­ká­zané roz­vody (alebo do­konca brady). Cel­kom by to vy­svet­ľo­valo kon­zer­va­tívny módny štýl C&A, ktorý zrejme patrí me­dzi prob­lémy, pre ktoré C&A hrozí pre­daj.

C&A na Slo­ven­sku na­pre­duje

S 15 po­boč­kami na Slo­ven­sku a 422 za­mest­nan­cami je C&A vy­́z­nam­ným ma­lo­ob­chod­ní­kom mód­neho prie­myslu v na­šej kra­jine. C&A vo svo­jich slo­ven­sky­́ch pre­daj­niach kaž­dý deň víta viac než 18 000 náv­štev­ní­kov a po­núka módne ob­le­če­nie pre celú ro­dinu. Ok­rem svo­jich európ­skych po­bo­čiek je spo­loč­nosť C&A za­stú­pená do­konca aj v Bra­zí­lii, Me­xiku a Číne.

Podľa noj­nov­ších in­for­má­cií por­tálu Tr­nava live, tento módny kon­cern do­končí na Slo­ven­sku o nie­koľko me­sia­cov vý­stavbu no­vého lo­gis­tic­kého cen­tra. Cen­trálne lo­gis­tické a dis­tri­bučné cen­trum v are­áli CTP Parku v Tr­nave bude od roku 2019 zá­so­bo­vať všetky po­bočky v de­via­tich kra­ji­nách ob­chod­ného re­gi­ónu cen­trál­nej a vy­́chod­nej Európy C&A vrá­tane Slo­ven­ska. Za­mest­na­ných tu bude pri­bližne 350 ľudí. Časť zo za­mest­nan­cov sa zrejme pre­su­nie do Tr­navy z kon­čia­ceho dis­tri­buč­ného cen­tra v No­vom Meste nad Vá­hom.

„Dis­tri­bučné cen­trum v Tr­nave sa na­chá­dza v ide­ál­nej lo­ka­lite pre ob­slu­ho­va­nie všet­kých de­via­tich kra­jín re­gi­ónu cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy. Nové lo­gis­tické cen­trum nám do­volí zá­so­bo­vať pre­dajne s po­treb­nou rých­los­ťou vďaka vý­bor­nému spo­je­niu s pre­daj­ňami v tomto re­gi­óne. Te­šíme sa na ze­fek­tív­ne­nie pro­ce­sov, ktoré nové cen­trum v Tr­nave pri­ne­sie,“ skon­šta­to­vala ko­or­di­ná­torka spo­loč­nosti Ko­va­ří­ková.

V rámci pro­jektu in­ves­tuje C&A do pop­red­ného sve­to­vého soft­vé­ro­vého rie­še­nia „JDA“ na báze cloudu, ktoré po­sky­tuje úplne no­vý po­hľad na kom­plet­ný dis­tri­buč­ný re­ťa­zec spo­loč­nosti.

Plá­no­va­nie, ob­jed­ná­va­nie a do­dá­va­nie to­varu do seba v no­vom sys­téme umož­ňuje pod­statne lep­šiu a efek­tív­nej­šiu spo­lu­prácu všet­ky­́ch zú­čast­ne­ny­́ch, od tex­til­nej pro­duk­cie až po pre­da­vačky a pre­da­va­čov na po­boč­kách. In­for­má­cie o tom, kde a kedy bude to­var naj­ry­́ch­lej­šie do­stup­ný, budú vďaka no­vej trans­pa­ren­tnosti v dis­tri­buč­nom re­ťazci po­sky­to­vané s ab­so­lút­nou pres­nos­ťou. Zá­kaz­níci sa tiež môžu roz­hod­núť, či si ne­chajú že­la­ný to­var za­slať do­mov alebo či má byť to­var pri­pra­ve­ný na osob­ný od­ber na pre­dajni.

Pridať komentár (0)