Oku­lia­re Xia­omi Mi VR Play si môžeš pre­do­bejd­nať už aj ty, sta­čí ti 17 €

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 30. augusta 2016 / Tech a inovácie

Začiat­kom toh­to mesia­ca sme moh­li byť sved­ka­mi pred­sta­ve­nia vôbec prvé­ho VR head­se­tu od spo­loč­nos­ti Xia­omi. Ten je v pod­sta­te vylep­še­nou a hod­not­nej­šou ver­zi­ou pre­lo­mo­vých VR oku­lia­rov spo­loč­nos­ti Goog­le, Goog­le Card­box. Dote­raz bola táto náhlav­ná súp­ra­va pre nás, Slo­vá­kov, nedo­stup­ná, čo sa však tým­to dňom koneč­ne mení.

Úpl­ne prvý výro­bok, kto­rý spo­loč­nosť Xia­omi zame­ra­la špe­ciál­ne na vir­tu­ál­nu rea­li­tu, je mož­né pou­ží­vať s rôz­ny­mi zaria­de­nia­mi a head­set teda nie je obme­dze­ný len na smart­fó­ny tej­to čín­skej spo­loč­nos­ti. Náhlav­ná súp­ra­va doká­že poňať všet­ky prí­stro­je, kto­ré sa svo­jou uhlop­rieč­kou disp­le­ja vtes­na­jú do roz­me­dzia od 4,7 po 5,7 pal­cov. Ak vaše zaria­de­nie spĺňa túto pod­mien­ku, tak vám už nič neb­rá­ni v tom, aby ste zaži­li jedi­neč­né chví­le vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Tá pri­chá­dza v čier­nej far­be s jem­nou povr­cho­vou úpra­vou, kto­rá pri­po­mí­na kožu.

xiaomi-mi-vr-play-fotografie(4)

Na pred­nej čas­ti toh­to gad­ge­tu náj­de­me oran­žo­vé logo spo­loč­nos­ti a otvo­ry na odvod tep­la spo­lu so zip­som, kto­rý pre­chá­dza po obvo­de súp­ra­vy. Ten­to zips slú­ži na zachy­te­nie váš­ho zaria­de­nia v sta­bil­nej polo­he tak, aby nedoš­lo k jeho náhod­né­mu vykĺz­nu­tiu. Pod pred­nou sní­ma­teľ­nou čas­ťou sa teda skrý­va medze­ra na smart­fón, kto­rý môže aj po umiest­ne­ní do head­se­tu vytvá­rať foto­gra­fie vďa­ka dvom vyš­šie spo­me­nu­tým otvo­rom.

xiaomi-mi-vr-play-fotografie(7)

Head­set Xia­omi Mi VR Play váži nece­lých 209 gra­mov a vďa­ka níz­kej hmot­nos­ti drží na hla­ve ako ulia­ty. Zadná stra­na je ergo­no­mic­ky vytva­ro­va­ná tak, aby oku­lia­re doko­na­le pril­nu­li na vašu tvár. Jem­ný mate­riál zabez­pe­čí prí­jem­né nose­nie a žiad­ne­ho nežia­dú­ce­ho tla­če­nia sa tak obá­vať nemu­sí­te. Dvo­j­ica šošo­viek ponúk­ne čis­tý a jas­ný obraz, kto­rý bude­te milo­vať. Oku­lia­re sa doká­žu posta­rať o zába­vu rôz­ne­ho dru­hu vďa­ka vlast­né­mu soft­vé­ru, kto­rý ponúk­ne pano­ra­ma­tic­ké videá a foto­gra­fie, 3D fil­my, hry a iné apli­ká­cie. Takis­to vám nič neb­rá­ni v spá­ro­va­ní toh­to head­se­tu s apli­ká­ci­ou Goog­le Card­bo­ard, kto­rá pod sebou zdru­žu­je množ­stvo skve­lých titu­lov. Xia­omi Mi VR Play zara­dil do ponu­ky náš par­tner­ský e-shop Everbuying.net, v kto­rom si tie­to jedi­neč­né oku­lia­re na vir­tu­ál­nu rea­li­tu môže­te pre­dob­jed­nať už za 17 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)