OPEN SLOVAKIA | Let´s Talk Liberty

Redakcia / 9. novembra 2018 / Lifehacking

  • Iba túto so­botu si v Bra­ti­slave bu­deš môcť na jed­nom mieste vy­po­čuť CEO star­tupu roka 2018 (Mar­tina Za­hu­ranca), pod­ni­ka­teľa a au­tora best­sel­leru Sup­port (Miša Tru­bana), pop­red­ného eko­no­mic­kého ana­ly­tika (Da­li­bora Ro­háča) a mnoho ďal­ších zau­jí­ma­vých ľudí.
  • Už 10. no­vem­bra or­ga­ni­zuje Slo­vak Stu­dents for Li­berty v bra­ti­slav­skej No­vej Cver­novke prvý roč­ník “OPEN SLO­VA­KIA | Let´s Talk Li­berty”. Po­du­ja­tie nie­len o slo­bode po­núkne po­čas jed­ného po­po­lud­nia a ve­čera tri dis­kusné pa­nely: na tému biz­nisu, vzde­lá­va­nia a eko­no­miky.

Hlav­ným bo­dom prog­ramu je on­line pred­náška Da­li­bora Ro­háča s náz­vom “Pi­liere pros­pe­rity slo­bod­ného sveta v ohro­zení”. Da­li­bor po do­kto­ráte v Prahe strá­vil pár ro­kov na Uni­ver­sity of Oxford, aby si ná­sledne „od­sko­čil“ po ďalší do­kto­rát z po­li­tic­kej eko­nó­mie na King’s Col­lege v Lon­dýne. V sú­čas­nosti pô­sobí v jed­nom z najp­res­tíž­nej­ších think-tan­kov vô­bec – Ame­ri­can En­ter­prise Ins­ti­tute.

Čle­nom pod­ni­ka­teľ­ského pa­nelu s náz­vom “Mladá krv slo­ven­ského biz­nisu” je už spo­mí­naný Mar­tin Za­hu­ra­nec – CEO slo­ven­ského es­hopu s di­zaj­no­vou opti­kou ey­erim. Pred za­lo­že­ním star­tupu Mar­tin štu­do­val vo Viedni a pra­co­val ako ma­na­žér v exo­tic­kej Ma­laj­zii a vo Viet­name. Ok­rem zvý­še­nia tr­žieb o skrom­ných 360% na viac ako 2,7 mil. € za rok 2017 a expan­zie do 17 kra­jín sveta, sti­hol ey­erim v sep­tem­bri 2018 vy­hrať pre­stížne oce­ne­nie CE­SA­wards v ka­te­gó­rií Star­tup roka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Open Slo­va­kia

Vo vzde­lá­va­com pa­neli “Dô­sledky za­ned­bá­va­ného škols­tva” budú traja od­bor­níci dis­ku­to­vať aj o po­trebe re­formy škols­tva, for­mál­nom vzde­lá­vaní a ak­tu­ál­nosti dneš­ného mo­delu škols­tva, ktorý sa od 19. sto­ro­čia veľmi ne­zme­nil.

“Eko­no­mické vý­zvy sú­čas­nosti” sú tre­tím pa­ne­lom, v kto­rom sa hos­tia budú sna­žiť zod­po­ve­dať či Slo­ven­sko po­tre­buje eko­no­mické re­formy alebo či sa dá pre­dísť ďal­šej eko­no­mic­kej kríze.

Ok­rem pred­ná­šok sa mô­žete te­šiť na ne­twor­king, ob­čerstve­nie a af­ter­party. Vstup je voľný, treba sa len za­re­gis­tro­vať na na­sle­du­jú­com linku ob­sa­hu­jú­com pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o evente: https://goo.gl/nJ2XK6

 

Pridať komentár (0)