OPhone: vir­tu­álne vône z celého sveta

Petra Kochanova / 19. júna 2014 / Tech a inovácie

Ste gur­mán? Zbož­ňu­jete kávu či milu­jete vôňu mora? Teraz sa budete môcť pode­liť o svoje emó­cie a sen­zu­álne zážitky, už aj pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie a špe­ciál­neho zaria­de­nia. Sami tvor­co­via oPhone nazý­vajú „aro­ma­tický slov­ník“.

OPhone je zaria­de­nie, ktoré umožní uží­va­te­ľovi posie­lať a pri­jí­mať vône pomo­cou mobil­ného tele­fónu z kaž­dého kúta sveta. K zaria­de­niu je k dis­po­zí­cií bez­platná apli­ká­cia oSnap pre iPhone, pro­stred­níc­tvom kto­rej uží­va­teľ posiela takz­vané oNote. Ide o špe­ciálny pojem z dielne spo­loč­nosti, ktorý má pred­sta­vo­vať spo­je­nie foto­gra­fie, písa­ného textu a pri­da­nej vône.

OPhone vyna­šiel har­vard­ský pro­fe­sor David Edward v spo­lu­práci so svo­jimi štu­dentmi. Po roku vývoja bol Ophone schopný gene­ro­vať iba pár vôní. To však neb­rá­nilo tomu, aby bol pred­sta­vený v David’s Labo­ra­to­ire v Paríži, čo pre vyná­lez­cov pred­sta­vo­valo vhodný štart na komerčný trh. 

Dizajn prí­stroja OPhone, ho pre­dur­čuje na domáce pou­ži­tie, stačí ho len jed­no­du­cho polo­žiť na stôl a zapo­jiť čuchový zmy­sel. Vnú­torný mecha­niz­mus, ktorý dokáže vytvo­riť až 300 tisíc uni­kát­nych vôní, sa dá pri­rov­nať k palete farieb. Využíva malé zásob­níky s oChips, ktoré po minutí stačí iba vyme­niť. K dis­po­zí­cií je zatiaľ 32 základ­ných vôní.

Svoju ponuku oPhone zame­riava pre­dov­šet­kým na potra­vi­nár­ske vône, ako naprí­klad kara­mel, káva, čoko­láda, pikantná vôňa. Ak by však uží­va­teľ túžil zaslať vôňu pra­vej pizze priamo z Talian­ska, môže tak uči­niť. Svoju správu môže poslať s nakom­bi­no­va­nou vôňou para­da­jok, syru, kore­nia či cibule. Dovo­len­kové či aké­koľ­vek iné foto­gra­fie budú o to viac auten­tické. 

Zdroj: wired.com

Od júna je oPhone k dis­po­zí­cií za 149 dolá­rov, pre kaž­dého, kto sa zapojí do cro­ws­fun­din­go­vej kam­pane na Indie­gogo. V budú­com roku už jeho cena vzras­tie na 199 dolá­rov. Spo­loč­nosť plá­nuje postupne roz­ši­ro­vať ponuku vôni za pred­po­kladu, že kam­paň bude úspešná.

Vôňa vie vzbu­diť spo­mienky, vyvo­lať chuť na jedlo či zba­viť člo­veka stresu. OPhone spolu s apli­ká­ciou vytvá­rajú vir­tu­álne vône, a tak sa môžeme tešiť, že aj správy v budúc­nosti budú malým, prek­va­pi­vým zážit­kom.

Zdroj: indiegogo.com, onotes.com

Pridať komentár (0)