OPho­ne: vir­tu­ál­ne vône z celé­ho sve­ta

Petra Kochanova / 19. júna 2014 / Tech a inovácie

Ste gur­mán? Zbož­ňu­je­te kávu či milu­je­te vôňu mora? Teraz sa bude­te môcť pode­liť o svo­je emó­cie a sen­zu­ál­ne zážit­ky, už aj pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie a špe­ciál­ne­ho zaria­de­nia. Sami tvor­co­via oPho­ne nazý­va­jú „aro­ma­tic­ký slov­ník“.

OPho­ne je zaria­de­nie, kto­ré umož­ní uží­va­te­ľo­vi posie­lať a pri­jí­mať vône pomo­cou mobil­né­ho tele­fó­nu z kaž­dé­ho kúta sve­ta. K zaria­de­niu je k dis­po­zí­cií bez­plat­ná apli­ká­cia oSnap pre iPho­ne, pro­stred­níc­tvom kto­rej uží­va­teľ posie­la takz­va­né oNo­te. Ide o špe­ciál­ny pojem z diel­ne spo­loč­nos­ti, kto­rý má pred­sta­vo­vať spo­je­nie foto­gra­fie, písa­né­ho tex­tu a pri­da­nej vône.

OPho­ne vyna­šiel har­vard­ský pro­fe­sor David Edward v spo­lu­prá­ci so svo­ji­mi štu­dent­mi. Po roku vývo­ja bol Opho­ne schop­ný gene­ro­vať iba pár vôní. To však neb­rá­ni­lo tomu, aby bol pred­sta­ve­ný v David’s Labo­ra­to­ire v Parí­ži, čo pre vyná­lez­cov pred­sta­vo­va­lo vhod­ný štart na komerč­ný trh. 

Dizajn prí­stro­ja OPho­ne, ho pre­dur­ču­je na domá­ce pou­ži­tie, sta­čí ho len jed­no­du­cho polo­žiť na stôl a zapo­jiť čucho­vý zmy­sel. Vnú­tor­ný mecha­niz­mus, kto­rý doká­že vytvo­riť až 300 tisíc uni­kát­nych vôní, sa dá pri­rov­nať k pale­te farieb. Využí­va malé zásob­ní­ky s oChips, kto­ré po minu­tí sta­čí iba vyme­niť. K dis­po­zí­cií je zatiaľ 32 základ­ných vôní.

Svo­ju ponu­ku oPho­ne zame­ria­va pre­dov­šet­kým na potra­vi­nár­ske vône, ako naprí­klad kara­mel, káva, čoko­lá­da, pikant­ná vôňa. Ak by však uží­va­teľ túžil zaslať vôňu pra­vej piz­ze pria­mo z Talian­ska, môže tak uči­niť. Svo­ju sprá­vu môže poslať s nakom­bi­no­va­nou vôňou para­da­jok, syru, kore­nia či cibu­le. Dovo­len­ko­vé či aké­koľ­vek iné foto­gra­fie budú o to viac auten­tic­ké. 

Zdroj: wired.com

Od júna je oPho­ne k dis­po­zí­cií za 149 dolá­rov, pre kaž­dé­ho, kto sa zapo­jí do cro­ws­fun­din­go­vej kam­pa­ne na Indie­go­go. V budú­com roku už jeho cena vzras­tie na 199 dolá­rov. Spo­loč­nosť plá­nu­je postup­ne roz­ši­ro­vať ponu­ku vôni za pred­po­kla­du, že kam­paň bude úspeš­ná.

Vôňa vie vzbu­diť spo­mien­ky, vyvo­lať chuť na jed­lo či zba­viť člo­ve­ka stre­su. OPho­ne spo­lu s apli­ká­ci­ou vytvá­ra­jú vir­tu­ál­ne vône, a tak sa môže­me tešiť, že aj sprá­vy v budúc­nos­ti budú malým, prek­va­pi­vým zážit­kom.

Zdroj: indiegogo.com, onotes.com

Pridať komentár (0)