Ori­gi­nálne pries­tory v Pin­te­rest

Kika Besedičová / 25. júl 2014 / Tools a produktivita

Pozrite si ori­gi­nálne pries­tory Pin­te­rest, kto­rými vás pre­ve­die Brand Mana­ger Eve­rett Katig­bak. Veríme, že už čoskoro budú podobné office pries­tory vzni­kaj aj u nás v Bra­ti­slave. Chce to peniaze a napády!

Čo je Pin­te­rest?

Služba Pin­te­rest je tre­ťou naj­pou­ží­va­nej­šou sociál­nou sie­ťou sveta a má veľa priaz­niv­cov aj na Slo­ven­sku. 

Pin­te­rest je v prvom rade roz­hra­nie, ktoré zbiera foto­gra­fie z oblastí vášho záujmu. Ak ste naprí­klad zanie­tený gur­mán, oce­níte desiatky tisíc foto­gra­fií kuli­nár­skych špe­cia­lít, ktoré vám môžu poslú­žiť ako inšpi­rá­cia. Pin­te­rest je teda pries­to­rom, akousi vir­tu­ál­nou násten­kou s fot­kami, ktorá repre­zen­tuje vás alebo vaše záujmy. 

Využiť sa dá podobne ako Face­book a jeho “Páči sa mi”. Keď ste na neja­kej inter­ne­to­vej stránke a páči sa vám kon­krétna foto­gra­fia, miesto zdie­ľa­nia klik­nu­tím na ikonku Face­bo­oku klik­nete na ikonku Pin­te­restu a táto foto­gra­fia sa sama zaradí na vašu nástenku v pro­file. 

Následne máte mož­nosť všetky tieto pri­pnuté foto­gra­fie trie­diť, pre­hlia­dať a nabe­rať inšpi­rá­ciu. Pre firmy a fre­e­lan­ce­rov či umel­cov je Pin­te­rest dobrý na to, že pro­stred­níc­tvom neho môžu veľmi ľahko pro­pa­go­vať svoje port­fó­lio. Pin­te­rest pou­ží­vajú mili­óny ľudí na celom svete a takto sa môžu k ich die­lam dostať prak­ticky jedi­ným klik­nu­tím.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)