Osobný sate­lit len za 1000 dolá­rov

Kristína Šuvadová / 12. apríla 2016 / Tech a inovácie

Aké sú podľa teba typické náklady na sate­lit? Mili­óny, alebo dokonca miliardy dolá­rov? Ide hlavne o to, aký veľký ten sate­lit bude.

Ak hovo­ríme o veľ­kých dru­ži­ciach a o sate­li­toch pre NASA, máš pravdu. Ceny sa tam naozaj pohy­bujú vo vyso­kých čís­lach. Čo by sa však stalo, ak by sme celý sate­lit zmen­šili na roz­mery zápal­ko­vej ška­tuľky? Ceny by boli zrazu oveľa prí­stup­nej­šie, nemys­líš?

Presne takto roz­mýš­ľali aj vedci z Uni­ver­zity Ari­zona State. Femto sat (skratka od Femto sate­lit) je malý sate­lit, ktorý váži menej ako 100 gra­mov (a to vrá­tane aké­ho­koľ­vek mini zaťa­že­nia alebo pohon­ných hmôt).

Sate­lit takýchto malých roz­me­rov si môže zaob­sta­rať kto­rá­koľ­vek uni­ver­zita, kto­ré­koľ­vek labo­ra­tó­tium a vlastne hocitko len tak — pre hobby.” Vyjad­ril sa vedúci výskum­ník Jekan Thanga (hlava robo­tic­kých výsku­mov Spa­ceT­REx).

11

foto: asunow.asu.edu

Šikovná koz­mická vecička meria len 3 cen­ti­metre a keďže neváži skoro nič, jej ceny sa budú pohy­bo­vať okolo 1000 dolá­rov (cca 875 eur). Ak by si sa ju však roz­ho­dol poslať do ves­míru, musíš naz­bie­rať ešte niečo cez 3000 dolá­rov (pri­bližne 2626 eur). Je to však stále nepred­sat­vi­teľne menej, ako pri bež­ných sate­li­toch.

Femto sat bol pred­sta­vený len tento týž­deň na akcii ASU a je známy tak­tiež pod náz­vom Sun­Cube. Vedci ho odo­vzdali spolu s papie­rom, na kto­rom vysvet­ľujú aj to, ako môže táto nová tech­no­ló­gia poskyt­núť kaž­dému ves­mír­nemu nad­šen­covi osobný prí­jem infor­má­cií z kozma.

Už teraz sa o tento výmy­sel zau­jíma mnoho ľudí. Je to predsa niečo ako vlastné GoPro vo ves­míre, vďaka kto­rému uvi­díš ves­mír presne tak, ako si sám pred­sta­vu­ješ.”

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)