Osob­ný sate­lit len za 1000 dolá­rov

Kristína Šuvadová / 12. apríla 2016 / Tech a inovácie

Aké sú pod­ľa teba typic­ké nákla­dy na sate­lit? Mili­ó­ny, ale­bo dokon­ca miliar­dy dolá­rov? Ide hlav­ne o to, aký veľ­ký ten sate­lit bude.

Ak hovo­rí­me o veľ­kých dru­ži­ciach a o sate­li­toch pre NASA, máš prav­du. Ceny sa tam naozaj pohy­bu­jú vo vyso­kých čís­lach. Čo by sa však sta­lo, ak by sme celý sate­lit zmen­ši­li na roz­me­ry zápal­ko­vej ška­tuľ­ky? Ceny by boli zra­zu ove­ľa prí­stup­nej­šie, nemys­líš?

Pres­ne tak­to roz­mýš­ľa­li aj ved­ci z Uni­ver­zi­ty Ari­zo­na Sta­te. Fem­to sat (skrat­ka od Fem­to sate­lit) je malý sate­lit, kto­rý váži menej ako 100 gra­mov (a to vrá­ta­ne aké­ho­koľ­vek mini zaťa­že­nia ale­bo pohon­ných hmôt).

Sate­lit takých­to malých roz­me­rov si môže zaob­sta­rať kto­rá­koľ­vek uni­ver­zi­ta, kto­ré­koľ­vek labo­ra­tó­tium a vlast­ne hocit­ko len tak — pre hob­by.” Vyjad­ril sa vedú­ci výskum­ník Jekan Than­ga (hla­va robo­tic­kých výsku­mov Spa­ceT­REx).

11

foto: asunow.asu.edu

Šikov­ná koz­mic­ká vecič­ka meria len 3 cen­ti­met­re a keď­že nevá­ži sko­ro nič, jej ceny sa budú pohy­bo­vať oko­lo 1000 dolá­rov (cca 875 eur). Ak by si sa ju však roz­ho­dol poslať do ves­mí­ru, musíš naz­bie­rať ešte nie­čo cez 3000 dolá­rov (pri­bliž­ne 2626 eur). Je to však stá­le nepred­sat­vi­teľ­ne menej, ako pri bež­ných sate­li­toch.

Fem­to sat bol pred­sta­ve­ný len ten­to týž­deň na akcii ASU a je zná­my tak­tiež pod náz­vom Sun­Cu­be. Ved­ci ho odo­vzda­li spo­lu s papie­rom, na kto­rom vysvet­ľu­jú aj to, ako môže táto nová tech­no­ló­gia poskyt­núť kaž­dé­mu ves­mír­ne­mu nad­šen­co­vi osob­ný prí­jem infor­má­cií z koz­ma.

Už teraz sa o ten­to výmy­sel zau­jí­ma mno­ho ľudí. Je to pred­sa nie­čo ako vlast­né GoP­ro vo ves­mí­re, vďa­ka kto­ré­mu uvi­díš ves­mír pres­ne tak, ako si sám pred­sta­vu­ješ.”

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)