Otvo­rený list líd­rov tech biz­nisu o Donal­dovi Trum­povi

Jakub Jablonický / 17. júla 2016 / Business

Pre­čí­taj si list o Donal­dovi Trum­povi, pod ktorý sa pod­pí­sali mená ako spo­lu­za­kla­da­teľ Apple Steve Woz­niak alebo zakla­da­teľ Wiki­pe­die Jimmy Wales.

Sme vyná­lez­co­via, pod­ni­ka­te­lia, inži­nieri, inves­tori, výskum­níci a biz­nis lídri pra­cu­júci v tech­no­lo­gic­kom sek­tore. Sme hrdí na to, že ame­rické ino­vá­cie pat­ria medzi tie naj­lep­šie na svete a sú zdro­jom pros­pe­rity pre mno­hých ľudí na celom svete.

Veríme v kra­jinu, ktorá pod­po­ruje prí­le­ži­tosti a kre­a­ti­vitu a ktorá neup­red­nost­ňuje istú sku­pinu ľudí pred inou. Donald Trump v to neverí. Jeho kam­paň je zalo­žená na hneve, bigot­nosti, stra­chu z nových nápa­dov a nových ľudí a viere, že Ame­rika je slabá a upadá. Posledný rok sme Trumpa počú­vali veľmi pozorne a dospeli sme k tomuto záveru: Donald Trump by bol pohro­mou pre ino­vá­cie. Jeho vízia je proti otvo­re­nej výmene názo­rov a nápa­dov, voľ­nému pohybu ľudí a pro­duk­tív­nemu kon­taktu s von­kaj­ším sve­tom, ktoré sú tak dôle­žité pre našu eko­no­miku, ino­vá­ciu a rast.

Začnime s ľud­ským talen­tom, ktorý ženie ino­vá­ciu dopredu. Veríme, že rôz­no­ro­dosť Ame­riky je našou silou. Skvelé nápady pri­chá­dzajú zo všet­kých častí spo­loč­nosti a mali by sme tento široký kre­a­tívny poten­ciál pod­po­ro­vať. Tiež veríme tomu, že prog­re­sívna imig­račná poli­tika nám pomáha pri­tiah­nuť a udr­žať tých naj­kva­lit­nej­ších ved­cov, pod­ni­ka­te­ľov a kre­a­tív­cov z celého sveta. 40% For­tune 500 spo­loč­ností bolo zalo­že­ných imig­rantmi alebo ich deťmi. No Donald Trump veľmi rád pou­žíva etnické a rasové ste­re­otypy, opa­ko­vane uráža ženy a je otvo­rene proti imig­rá­cii. Sľú­bil múry, masové depor­tá­cie a pro­fi­lo­va­nie.

1401x788-GettyImages-169085672

Foto: rollingstone.com

Tiež veríme vo voľnú a otvo­renú výmenu názo­rov, vrá­tane tých na inter­nete. Pova­žu­jeme tieto názory za semienka, z kto­rých vyrastú ino­vá­cie. Donald Trump navrhuje „vypnúť“ časti inter­netu v rámci bez­peč­nost­nej stra­té­gie, čo doka­zuje jeho zlý úsu­dok a igno­ran­ciu toho, ako moderné tech­no­ló­gie fun­gujú. Jeho záľuba v cen­zúre siaha až ku odo­be­ra­niu novi­nár­skych licen­cií a vyhrá­ža­niu sa mediál­nym plat­for­mám, ktoré ho kri­ti­zujú.

Konečne veríme, že vláda má dôle­žitú úlohu v tech­no­lo­gic­kej eko­no­mike – inves­tuje do infra­štruk­túry, vzde­lá­va­nia a vedec­kého výskumu. Donald Trump okrem nestá­lych a pro­ti­re­čia­cich výro­kov hovorí o reál­nych návrhoch záko­nov iba mini­málne. Jeho nezod­po­vedná ľahos­taj­nosť k našim zákon­ným a poli­tic­kým inšti­tú­ciám ohro­zuje presne to, čo pri­ťa­huje spo­loč­nosti do Ame­riky. Ris­kuje naru­še­nie trhov, reduk­ciu expor­tov a spo­ma­le­nie tvorby nových pra­cov­ných miest.

donald-trump-just-surged-to-a-new-high-in-a-poll--and-hes-doubling-his-closest-competitor

foto: businessinsider.com

Sme proti kan­di­da­túre Donalda Trumpa a chceme kan­di­dáta, ktorý by stál za ide­álmi, ktoré pomohli vybu­do­vať ame­rický tech­no­lo­gický prie­my­sel: slo­boda pre­javu, otvo­re­nosť novým ľuďom, rov­nosť prí­le­ži­tostí, verejné inves­tí­cie do výskumu a infra­štruk­túry a rešpekt vlády zákona. Pod­po­ru­jeme opti­mis­tickú víziu otvo­re­nej­šej kra­jiny, v kto­rej budú ino­vá­cie stále pod­po­ro­vať prí­le­ži­tosti, pros­pe­ritu a vedúce posta­ve­nie vo svete.

Zoznam všet­kých, ktorí sa pod tento list pod­pí­sali, náj­deš TU.

Zdroj: shift.newco.co, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)