Otvo­re­ný list líd­rov tech biz­ni­su o Donal­do­vi Trum­po­vi

Jakub Jablonický / 17. júla 2016 / Business

Pre­čí­taj si list o Donal­do­vi Trum­po­vi, pod kto­rý sa pod­pí­sa­li mená ako spo­lu­za­kla­da­teľ App­le Ste­ve Woz­niak ale­bo zakla­da­teľ Wiki­pe­die Jim­my Wales.

Sme vyná­lez­co­via, pod­ni­ka­te­lia, inži­nie­ri, inves­to­ri, výskum­ní­ci a biz­nis líd­ri pra­cu­jú­ci v tech­no­lo­gic­kom sek­to­re. Sme hrdí na to, že ame­ric­ké ino­vá­cie pat­ria medzi tie naj­lep­šie na sve­te a sú zdro­jom pros­pe­ri­ty pre mno­hých ľudí na celom sve­te.

Verí­me v kra­ji­nu, kto­rá pod­po­ru­je prí­le­ži­tos­ti a kre­a­ti­vi­tu a kto­rá neup­red­nost­ňu­je istú sku­pi­nu ľudí pred inou. Donald Trump v to neve­rí. Jeho kam­paň je zalo­že­ná na hne­ve, bigot­nos­ti, stra­chu z nových nápa­dov a nových ľudí a vie­re, že Ame­ri­ka je sla­bá a upa­dá. Posled­ný rok sme Trum­pa počú­va­li veľ­mi pozor­ne a dospe­li sme k tomu­to záve­ru: Donald Trump by bol pohro­mou pre ino­vá­cie. Jeho vízia je pro­ti otvo­re­nej výme­ne názo­rov a nápa­dov, voľ­né­mu pohy­bu ľudí a pro­duk­tív­ne­mu kon­tak­tu s von­kaj­ším sve­tom, kto­ré sú tak dôle­ži­té pre našu eko­no­mi­ku, ino­vá­ciu a rast.

Začni­me s ľud­ským talen­tom, kto­rý ženie ino­vá­ciu dopre­du. Verí­me, že rôz­no­ro­dosť Ame­ri­ky je našou silou. Skve­lé nápa­dy pri­chá­dza­jú zo všet­kých čas­tí spo­loč­nos­ti a mali by sme ten­to širo­ký kre­a­tív­ny poten­ciál pod­po­ro­vať. Tiež verí­me tomu, že prog­re­sív­na imig­rač­ná poli­ti­ka nám pomá­ha pri­tiah­nuť a udr­žať tých naj­kva­lit­nej­ších ved­cov, pod­ni­ka­te­ľov a kre­a­tív­cov z celé­ho sve­ta. 40% For­tu­ne 500 spo­loč­nos­tí bolo zalo­že­ných imig­rant­mi ale­bo ich deť­mi. No Donald Trump veľ­mi rád pou­ží­va etnic­ké a raso­vé ste­re­oty­py, opa­ko­va­ne urá­ža ženy a je otvo­re­ne pro­ti imig­rá­cii. Sľú­bil múry, maso­vé depor­tá­cie a pro­fi­lo­va­nie.

1401x788-GettyImages-169085672

Foto: rollingstone.com

Tiež verí­me vo voľ­nú a otvo­re­nú výme­nu názo­rov, vrá­ta­ne tých na inter­ne­te. Pova­žu­je­me tie­to názo­ry za semien­ka, z kto­rých vyras­tú ino­vá­cie. Donald Trump navrhu­je „vypnúť“ čas­ti inter­ne­tu v rám­ci bez­peč­nost­nej stra­té­gie, čo doka­zu­je jeho zlý úsu­dok a igno­ran­ciu toho, ako moder­né tech­no­ló­gie fun­gu­jú. Jeho záľu­ba v cen­zú­re sia­ha až ku odo­be­ra­niu novi­nár­skych licen­cií a vyhrá­ža­niu sa mediál­nym plat­for­mám, kto­ré ho kri­ti­zu­jú.

Koneč­ne verí­me, že vlá­da má dôle­ži­tú úlo­hu v tech­no­lo­gic­kej eko­no­mi­ke – inves­tu­je do infra­štruk­tú­ry, vzde­lá­va­nia a vedec­ké­ho výsku­mu. Donald Trump okrem nestá­lych a pro­ti­re­čia­cich výro­kov hovo­rí o reál­nych návrhoch záko­nov iba mini­mál­ne. Jeho nezod­po­ved­ná ľahos­taj­nosť k našim zákon­ným a poli­tic­kým inšti­tú­ciám ohro­zu­je pres­ne to, čo pri­ťa­hu­je spo­loč­nos­ti do Ame­ri­ky. Ris­ku­je naru­še­nie trhov, reduk­ciu expor­tov a spo­ma­le­nie tvor­by nových pra­cov­ných miest.

donald-trump-just-surged-to-a-new-high-in-a-poll--and-hes-doubling-his-closest-competitor

foto: businessinsider.com

Sme pro­ti kan­di­da­tú­re Donal­da Trum­pa a chce­me kan­di­dá­ta, kto­rý by stál za ide­ál­mi, kto­ré pomoh­li vybu­do­vať ame­ric­ký tech­no­lo­gic­ký prie­my­sel: slo­bo­da pre­ja­vu, otvo­re­nosť novým ľuďom, rov­nosť prí­le­ži­tos­tí, verej­né inves­tí­cie do výsku­mu a infra­štruk­tú­ry a rešpekt vlá­dy záko­na. Pod­po­ru­je­me opti­mis­tic­kú víziu otvo­re­nej­šej kra­ji­ny, v kto­rej budú ino­vá­cie stá­le pod­po­ro­vať prí­le­ži­tos­ti, pros­pe­ri­tu a vedú­ce posta­ve­nie vo sve­te.

Zoznam všet­kých, kto­rí sa pod ten­to list pod­pí­sa­li, náj­deš TU.

Zdroj: shift.newco.co, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)