Ovlá­dať Google Glass pro­stred­níc­tvom myš­lie­nok?

Techpedia: Harry Gavendová / 16. júla 2014 / Tech a inovácie

Inte­rak­tívne štú­dio This Place z Lon­dýna pred­sta­vilo pro­to­typ zaria­de­nia, ktoré sa spá­ruje s Google Glass a tie sa potom dajú pomo­cou neho ovlá­dať – myš­lien­kami! Zaria­de­nie sa nazýva Neurosky EEG bio­sen­zor a jeho súčas­ťou je apli­ká­cia Min­dRDR do Google Glass.

Google Glass poznáme všetci. A hoci tieto oku­liare nie sú ešte stále abso­lútne dostupné pre všet­kých, exis­tuje už množ­stvo apli­ká­cií či využití. Naj­nov­šie sa o mierny roz­ruch posta­ralo inte­rak­tívne štú­dio This Place z Lon­dýna, ktoré pred­sta­vilo pro­to­typ zaria­de­nia, ktoré sa spá­ruje s Google Glass a tie sa potom dajú pomo­cou neho ovlá­dať – myš­lien­kami!

Zaria­de­nie sa nazýva Neurosky EEG bio­sen­zor a jeho súčas­ťou je apli­ká­cia Min­dRDR do Google Glass. Neurosky sa pri­pevní na hlavu tak, aby sa dotý­kalo čela, a potom už zberá elek­tro­mag­ne­tické sig­nály z mozgu. Moni­to­ro­va­nie čin­nosti moz­go­vých vĺn pomáha zis­tiť, na akú vec sa kon­cen­tru­jeme. Apli­ká­cia potom pre­loží toto „sústre­de­nie“ do prí­kazu a tak dokáže fun­go­vať ako ovlá­dač Google Glass.

Zatiaľ môžete pomo­cou tohto zaria­de­nia foto­gra­fo­vať a zve­rej­niť online, no časom sa port­fó­lio Min­dRDR určite roz­šíri. Chloe Kir­ton, jedna z tvor­cov z lon­dýn­skeho štú­dia This Place, vysvet­ľuje, prečo sa vlastne začali zaobe­rať ovlá­da­ním Google Glass pomo­cou mysle: „Vidíme prob­lém v tom, že hlasné roz­prá­va­nie na zaria­de­nie (teda ovlá­da­nie hla­som) je tro­chu nepri­ro­dzené.

V nie­kto­rých prí­pa­doch môže byť dokonca vylo­žene trápne. Pohyb prs­tov po Google Glass a ťuka­nie po zaria­dení tiež nepô­sobí práve naj­lep­šie. Po chvíli sa vaše ruky i una­via. Preto je tu naše zaria­de­nie, ktoré je pri­ro­dzené a dostupné všet­kým.“ Zaria­de­nie zatiaľ hľadá pod­poru na Kicks­tar­teri.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)