Ozna­čo­va­nie SD kariet po novom pre­zradí, či je karta vhodná na prácu s apli­ká­ciami

Matúš Mitro / 24. novembra 2016 / Tech a inovácie

Momen­tálne sa dopyt po tomto type roz­ší­re­nia pamäte zní­žil kvôli veľ­kým vnú­tor­ným pamä­tiam zaria­dení. Napriek tomu sa karty stále pou­ží­vajú v hoj­nom množ­stve a dote­raz boli ozna­čo­vané podľa ich rých­losti číta­nia a zápisu. Nové ozna­če­nie pri­náša aj infor­má­ciu o tom, či je karta vhodná na prácu s apli­ká­ciami.

K sta­rým dob­rým pamä­ťo­vým kar­tám pri­budne nové ozna­če­nie, ktoré je súčas­ťou novej špe­ci­fi­ká­cie SD kariet. Ozna­če­nie pone­sie názov „App­li­ca­tion Per­for­mance Class Spe­ci­fi­ca­tion“ a infor­muje pou­ží­va­teľa o vhod­nosti pou­ži­tia karty na účely inšta­lo­va­nia a pou­ží­va­nia apli­ká­cií. Ope­račný sys­tém Android dovo­ľuje od ver­zie 6.0 Marsh­mal­low pri­ra­diť SD kartu k vnú­tor­nému úlo­žisku zaria­de­nia a nebude tak už odde­le­ným úlo­žis­kom. Následne je možné na kartu inšta­lo­vať apli­ká­cie a práve kvôli tomu dostanú nové karty ozna­če­nie „A1“.

sd-application-performance-class

foto: fonyzciny.startitup.sk

Číslo indi­kuje triedu kva­lity, s akou dokáže karta pra­co­vať s apli­ká­ciami. Nové ozna­čo­va­nie pri­ne­sie aj nové rých­losti číta­nia a zápisu. Hovorí sa o rých­losti číta­nia IOPS až 1500 za sekundu. Rých­losť zápisu bude činiť 500 IOPS za sekundu a sek­venčná rých­losť dosiahne hod­noty mini­málne 10 MB/s. Špe­ku­luje sa však, že by sa toto ozna­če­nie mohlo využiť aj pri smart­fó­noch, tab­le­toch a iných zaria­de­niach, aby pou­ží­va­teľ vedel, či je aj jeho vnú­torné úlo­žisko v zaria­dení pri­pra­vené správne a rýchlo pra­co­vať s apli­ká­ciami. Na tému nového ozna­čo­va­nia vyšlo nasle­du­júce video, v kto­rom je názorne vysvet­lené, ako to všetko bude fun­go­vať.

fony_banner

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)