Páli ti to? Tak vyrieš túto mate­ma­tickú úlohu

Martina Ditrichová / 11. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ten typ mate­ma­tic­kej hádanky, kedy si búchaš hlavu, prečo si na to nepri­šiel skôr.

Veľa ľudí nemá rado mate­ma­tiku kvôli strikt­ným a kom­plex­ným pra­vid­lám. Iní ju milujú práve kvôli jej logic­kosti a jed­not­nosti. Ako sa hovorí, mate­ma­tika je uni­ver­zálny jazyk a je rov­naký všade na svete. 

Nasle­du­júca hádanka všetky mate­ma­tické pra­vidlá, ktoré poznáme zo školy, poru­šuje.

Logiku však má, doká­žeš ju nájsť?

7070610-67650-1475760715-650-6898a2519a-1-1475923218

foto: brightside.me

Bije ti to do očí a pri­šiel si na to hneď? Gra­tu­lu­jeme!

103233_d0708bc_0

foto: theodysseyonline.com

Ak ale nie, tu je malá nápo­veda:

Nesú­stre­diť na veľké čísla, ale na jed­not­livé cifry. Tam náj­deš odpo­veď.

brain-power

foto: blog.hromnik.com

Ak si na rie­še­nie nepri­šiel, neos­táva nám nič iné, tu je správna odpo­veď.

Je to naozaj jed­no­du­ché. Veľké číslo treba roz­de­liť na tri men­šie, z kto­rých každé je výsled­kom mate­ma­tic­kých úko­nov — náso­be­nie, sčí­ta­nie a odčí­ta­nie.

8 + 2 = 16106 

8 x 2 = 16
8 + 2 = 10
8 — 2 = 6

Rov­naký prin­cíp apli­ku­ješ aj na ostatné rov­nice. Je to naozaj jed­no­du­ché, aj keď na prvý pohľad si túto súvis­losť všimne len málo­kto.

zdroj: brightside.me zdroj titul­nej foto­gra­fie: istockphoto.com

Pridať komentár (0)