Pana­so­nic pred­sta­vil svetu prvú bio­nickú tová­reň

Nikola Tokárová / 22. marca 2016 / Tools a produktivita

Posledné roky Japon­sko pri­chá­dza s rôz­nymi typmi exo kos­tier, ktoré sú určené na pod­poru star­ších ľudí alebo manu­ál­nych pra­cov­ní­kov. Ten­to­krát ich vidíme už aj v akcii.

Málo­kedy sa nám naskytne prí­le­ži­tosť vidieť exo kos­try počas reál­nej práce, naprí­klad pri využití vo továr­ňach.

V novom videu z Pana­so­nicu ich ale máme mož­nosť pozo­ro­vať v plnom nasa­dení. Celý tím manu­ál­nych pra­cov­ní­kov je vyba­vený pod­por­nými kos­trami, ktoré im pomá­hajú pri dví­haní ška­túľ.

-1x-1

foto: bloomberg.com

Budúc­nosť japon­ských tovární je spo­jená s exo kos­trami Assist Suit AWN-03. Ich baterka by mala vydr­žať 8 hodín, vážia menej ako 6 kíl a sú jed­no­du­ché na nasa­de­nie.

Spo­loč­nosť uvá­dza, že exo kos­try by mali redu­ko­vať tlak na chrbte a pomá­hať so zdví­ha­ním záťaže až do 15 kilo­gra­mov. Otáz­kou však ostáva, či je budúc­nosť tová­ren­skej práce ešte stále spo­jená s manu­ál­nou ľud­skou prá­cou. Prav­de­po­dobne totiž príde k spo­lu­práci ľudí s manu­ál­nymi robotmi.

4d142e84a5b94517b39e302d55907556

foto: mashable.com

V nasle­du­jú­com videu Pana­so­nic pred­sta­vil exo kos­tru s náz­vom PLN-01 Ninja, ktorá vytvára pod­poru pre nohy. Dá sa oča­ká­vať, že sa tento pro­to­typ v uli­ciach Japon­ska stane v budúc­nosti čoraz popu­lár­nejší. Určený je naprí­klad pre star­ších ľudí, horo­lez­cov alebo manu­ál­nych pra­cov­ní­kov.

Zdroj: mashable.com, titulná foto: businesswire.com

Pridať komentár (0)