Pana­so­nic pred­sta­vil sve­tu prvú bio­nic­kú tová­reň

Nikola Tokárová / 22. marca 2016 / Lifehacking

Posled­né roky Japon­sko pri­chá­dza s rôz­ny­mi typ­mi exo kos­tier, kto­ré sú urče­né na pod­po­ru star­ších ľudí ale­bo manu­ál­nych pra­cov­ní­kov. Ten­to­krát ich vidí­me už aj v akcii.

Málo­ke­dy sa nám naskyt­ne prí­le­ži­tosť vidieť exo kos­try počas reál­nej prá­ce, naprí­klad pri využi­tí vo továr­ňach.

V novom videu z Pana­so­ni­cu ich ale máme mož­nosť pozo­ro­vať v plnom nasa­de­ní. Celý tím manu­ál­nych pra­cov­ní­kov je vyba­ve­ný pod­por­ný­mi kos­tra­mi, kto­ré im pomá­ha­jú pri dví­ha­ní ška­túľ.

-1x-1

foto: bloomberg.com

Budúc­nosť japon­ských továr­ní je spo­je­ná s exo kos­tra­mi Assist Suit AWN-03. Ich bater­ka by mala vydr­žať 8 hodín, vážia menej ako 6 kíl a sú jed­no­du­ché na nasa­de­nie.

Spo­loč­nosť uvá­dza, že exo kos­try by mali redu­ko­vať tlak na chrb­te a pomá­hať so zdví­ha­ním záťa­že až do 15 kilo­gra­mov. Otáz­kou však ostá­va, či je budúc­nosť tová­ren­skej prá­ce ešte stá­le spo­je­ná s manu­ál­nou ľud­skou prá­cou. Prav­de­po­dob­ne totiž prí­de k spo­lu­prá­ci ľudí s manu­ál­ny­mi robot­mi.

4d142e84a5b94517b39e302d55907556

foto: mashable.com

V nasle­du­jú­com videu Pana­so­nic pred­sta­vil exo kos­tru s náz­vom PLN-01 Nin­ja, kto­rá vytvá­ra pod­po­ru pre nohy. Dá sa oča­ká­vať, že sa ten­to pro­to­typ v uli­ciach Japon­ska sta­ne v budúc­nos­ti čoraz popu­lár­nej­ší. Urče­ný je naprí­klad pre star­ších ľudí, horo­lez­cov ale­bo manu­ál­nych pra­cov­ní­kov.

Zdroj: mashable.com, titul­ná foto: businesswire.com

Pridať komentár (0)