Papie­ro­vý mik­ro­skop za jeden dolár? Naozaj exis­tu­je a pou­ží­va­jú ho aj ved­ci

Alexandra Dulaková / 7. septembra 2015 / Tech a inovácie

Vedec­ké vyba­ve­nie na sle­do­va­nie minia­túr­ny­ch prí­rod­ný­ch javov si člo­vek väč­ši­nou pred­sta­vu­je ako dosť dra­hú zále­ži­tosť a ono také väč­ši­nou aj je. Vyža­du­je si údrž­bu a nemož­no ho so sebou vliecť len tak hoci­kam, čo pri­ro­dze­ne kom­pli­ku­je vedec­kú prá­cu. A tak si Manu Pra­kash pove­dal, že to zme­ní a vyvi­nul vyso­ko funkč­ný mik­ro­skop pre kaž­dé­ho – za bab­ku.

 

Manu Prakash, inžinier Standfordskej univerzity sa viackrát stal svedkom toho, ako sa kliniky na odľahlých miestach svoje moderné vybavenie zdráhali používať, pretože mali strach sa ho vôbec dotknúť. Bolo tak drahé, že ho nechceli poškodiť a čokoľvek potrebovali urobiť sa im na využitie prístrojov nezdalo dosť dobré. Prakash sa nad týmto javom prirodzene pozastavil a usúdil, že to takto nemôže pokračovať. Rozhodol sa, že jeho dostupný mikroskop by mal byť bežný asi ako obyčajná ceruzka. „Spratná, vždy funkčná a odolná,“ vysvetľuje. Tej sa nebojí nikto a denne uľahčuje mnoho životov po celom svete - prečo by to isté nemohlo platiť aj pre mikroskopy? 

 

Manu Prakash so svojím vedeckým dieťaťom

 

Výsledkom jeho úvah a práce bol tzv. „Foldscope“, ktorý sa dá cez internet objednať za cenu jedného dolára. Je totiž z obyčajného tvrdého papiera. Prístupnosť teda spĺňa a čo sa týka funkčnosti, je až zarážajúco jednoduchý. Bez návodu ho dokázali za pár minút poskladať aj školáci, bežná dĺžka skladania je približne desať minút a pripomína origami. Váži deväť gramov, zmestí sa aj do vrecka a dajú sa doň vložiť mikroskopické sklá, ktoré objekt výskumu priblížia až 2,000 krát. To v preklade znamená, že si vďaka nemu bez problémov obzrieš mravčiu čeľusť, či kolónie baktérií.  

 

 

Nielenže ide o pekný koncept, už ho dokonca využívajú vedci v teréne. Prakashov tím zatiaľ rozposielal do sveta 10,000 kusov a tie sa dostali napríklad k entomológovi (vedec skúmajúci hmyz) v peruvskom pralese, Aaronovi Pomerantzovi. Drahé vybavenie mu za pár mesiacov zničila vlhká klíma pralesa, obrástli ho huby a pleseň. S Foldscopom si môže dovoliť vybavenie meniť tak často, ako len prostredie nakáže – stojí predsa len jeden dolár. Berie si ho so sebou na dlhé trate pralesom, čo sa s väčšími mikroskopmi urobiť nedá, a tvrdí, že odoláva dažďu aj blatu.

 

 

Foldscope nie je napojený na žiadnu elektroniku a jeho vynálezca chce, aby to tak aj ostalo. Elektronické zariadenia by úplne zmenili koncept ultra lacného mikroskopu, ktoré funguje celkom sám – bez energie a rôznych vylepšovacích doplnkov. Každopádne sa výjav na okulári dá vždy odfotiť alebo natočiť, poprípade pri zakomponovaní svetelného zdroja aj premeniť na projektor, takže elektroniku je pri ňom možné využiť. Je prístupný pre vedcov, lekárov, aj pre školákov a dokáže uspokojiť večnú ľudskú vlastnosť – zvedavosť. Prakash sa chce vo svojej distribúcii sústrediť najmä na deti a zabezpečiť každého školáka vlastným prenostným Foldscopom. Zatiaľ to skúšal na školách v Mexiku. 

 

Okrem miniatúrneho hmyzu Foldscop perfektne zobrazuje aj detaily rastlín, rôzne druhy baktérií, či parazity. Dokáže vylepšiť výskum ako aj diagnostifikáciu chorôb v nerozvinutých a rozvíjajúcich sa regiónoch, kde zatiaľ nemajú zdroje na profesionálnejšie vybavenie. Prakasha ale aj tak najviac nadchýna, keď s jeho Foldscopom narábajú amatéri. Dokáže im predstaviť svet tak, ako ho ešte nikdy nevideli a vzbudiť v nich zvedavosť po nových objavoch a výskumoch. Mikroskopy majú historicky vo zvyku spúšťať veľké vedecké objavy a preto je cenová dostupnosť Foldscopu skvelým spôsobom, ako túto zvyklosť rozšíriť aj medzi bežných ľudí.   

 

 Zdroj: The Atlantic

Pridať komentár (0)