Pár robo­tic­kých rúk navyše

Techpedia: Harry Gavendová / 4. júla 2014 / Tech a inovácie

Už v roku 1963 sa v komixe Spi­der­man obja­vil zlo­duch Doktor Octo­pus, ktorý bol vyba­vený robo­tic­kými rame­nami. Tie spĺňali a záro­veň i nahrá­dzali fun­kciu jeho rúk. No a o pár rokov neskôr sa tento, naoko výmy­sel, dostáva i do stre­do­bodu záujmu vývo­já­rov v MIT labo­ra­tó­riách.

Na čo to však celé slúži? Žiadne dia­bol­ské „octo­pu­sov­ské“ záujmy v tom nie sú, no vedeckí inži­nieri chcú pomôcť všet­kým kon­štruk­té­rom, ktorí si počas svo­jej práce pove­dia „škoda, že nemám 4 ruky…“. V MIT tak začali v labo­ra­tó­riách tes­to­vať prí­davné robo­tické ramená Super­nu­me­rary Robot Limbs (SRL).

Tie sú ľahké a nachá­dzajú sa upev­nené na ráme, ktorý má člo­vek na chrbte v podobe ruk­saku. Zau­jí­ma­vos­ťou je však ovlá­da­nie ramien. Vývo­jári sa vyva­ro­vali joys­tic­kom, pre­tože to by si tak či tak vyža­do­valo mani­pu­lá­ciu aspoň jed­nej ruky.

Namiesto toho bude mať dotyčný kon­štruk­tér na ruke sen­zor a rov­nako i robo­tické rameno. V momente, keď ruku zdvihne a dlh­šie ju podrží, prídu na pomoc ďal­šie robo­tické „ruky“.

Tento sys­tém zatiaľ skú­šajú pri letec­kých kon­štruk­té­roch, ktorí musia mon­to­vať nad hla­vou stovky pane­lov. Časom si však vedia pred­sta­viť toto zaria­de­nie v spev­ne­nej podobe i pri oprav­ných kon­štrukč­ných prá­cach, ako to vidno na obrázku.

Pridať komentár (0)