Pár tipov na štart leta

Rišo Néveri / 8. júna 2016 / Zo Slovenska

Vždy máš mož­nosť voľby. Môžeš ísť ihneď na dovo­lenku k moru, môžeš ísť na chatu, môžeš sa začať topiť v alko­hole od rána do včera, alebo… — môžeš aj pokra­čo­vať v štú­diu. Ako­koľ­vek nudne to znie, nudné to určite nie je!

Každý na začia­tok leta čaká. S vidi­nou nových zážit­kov, s vidi­nou väč­šieho pries­toru na oddych, s vidi­nou nových lások. A nie­ktorí z nás majú aj vidiny napre­do­va­nia na sebe samých, pre­tože letné o čosi voľ­nej­šie dni sú na to ako stvo­rené. A práve pre tú posledne meno­vanú sku­pinu je urče­ných týchto pár slov, pre­tože tu ideme písať o jed­nej z naozaj zau­jí­ma­vých mož­ností napre­do­va­nia a posú­va­nia sa vpred.

thumbnail_DSC_0676

Finále prog­ramu na konci 5. dňa — pre­zen­tá­cie rie­šení pred komi­siou, foto: Fpt Slo­va­kia

Košická firma Fpt Slo­va­kia už šies­ty­krát ponúka mož­nosť zapo­je­nia sa do jej našľa­pa­ného prog­ramu FPT Sum­mer School. Ten sa usku­toční v ter­míne od 11. do 15. júla v Koši­ciach. Účast­níkmi sa stane 22 šťast­liv­cov, kto­rých čaká naj­lepší štu­dijný týž­deň ich života.

Keďže sme sa o FPT Sum­mer School viac zau­jí­mali tak vám tu spí­šeme pár argu­men­tov, prečo začať leto práve ňou:

  1. Rast, rast, rast a ešte raz tvoj osobný rast. Čo sa ti dnes môže zdať nepot­rebné, jed­ného dňa s rados­ťou náj­deš a zužit­ku­ješ.
  2. Toho­ročná téma FPT Sum­mer School je pri­márne zame­raná na kódo­va­nie. Pove­dzme si úprimne — kto je v dneš­nej dobe viac ako kóder? :) A vzhľa­dom na tech­nický a tech­no­lo­gický pokrok to tak skoro inak nebude.
  3. Konečne škola budu­júca na praxi! Ruku na srdce, kto sme sa v škole nikdy nesťa­žo­vali, že nás učia tvrdí teore­tici? A koľ­ko­krát sme si pomys­leli, že v praxi z mno­hých tých vecí houby využi­jeme? Táto letná škola buduje zásadne na skú­se­nos­tiach lek­to­rov, kto­rými sú iba zamest­nanci Fpt Slo­va­kia, teda ľudia z praxe. Žiadne teore­tické kecy, reálne prak­tické poznatky a ich bez­pro­stredná apli­ká­cia do rea­lity.
  4. Mys­líš na budúc­nosť. Okrem toho, že sa naučíš niečo, čo sa ti v budúc­nosti môže šik­núť, je možné, že po ukon­čení let­nej školy sa v Fpt Slo­va­kia zamest­náš. Samoz­rejme, nie je to isté, ale nie­ktorí absol­venti to šťas­tie mali a vo firme dodnes spo­kojne fičia.
  5. Fakt to nie je nuda. Večery sa dokonca trá­via spo­loč­nou gri­lo­vač­kou účast­ní­kov — štu­den­tov s ich lek­tormi. Škola dodnes vypro­du­ko­vala via­cero dlho­roč­ných pria­teľs­tiev. Mega!

Pre­sved­čili sme ťa? Máme radi našich čita­te­ľov, ktorí chcú rásť. Tak ak by si rásť chcel aj ty, vrelo odpo­rú­čame. Regis­trá­cia je už spus­tená, môžeš ísť do toho tu. Tak teda nevá­haj, kan­di­dáti pri­bú­dajú kaž­dým dňom. 

A ak by si sa chcel stať jed­ným z FPT ”skil­le­rov”, ale na na leto už máš iné plány, nav­štív stránku www.thinkit.sk. Spo­loč­nosť má pár otvo­re­ných pozí­cií, nie­ktorá je možno šitá práve pre teba.

thumbnail_DSC_0566

Samoz­rejme, nesmie chý­bať dobrá nálada — účast­níci Sum­mer School 2015 počas bowlingu, foto: Fpt Slo­va­kia

Titulná foto­gra­fia: IT design a archi­tek­túra jed­ného z tímov počas let­nej školy 2015, zdroj: Fpt Slo­va­kia

Pridať komentár (0)