Par­ko­va­cie miesta, kde nemá kto par­ko­vať

Martin Bohunický / 22. november 2016 / Tech a inovácie

Keď si spo­me­niem, ako som sa dva dni dozadu sna­žil márne nájsť miesto v Ruži­nove, až ma samého vlastný nad­pis zarazí. No ak si mal nie­kedy naprí­klad v Auparku či Euro­vei prob­lém zapar­ko­vať, určite poznáš tých pár miest, ktoré sú vždy voľné. Nie, nemám na mysli miesta pre inva­li­dov, ale tie s nabí­jač­kami na auto. 

Čo sa teda na Slo­ven­sku stalo?

Tak veľmi sa sna­žíme ísť s dobou, tak veľmi sa sna­žíme pri­niesť kaž­dému, kto má elek­tro­mo­bil, vhodné pod­mienky, až naše kapa­city výrazne pre­kro­čili potreby trhu. Mapa nabí­ja­cích sta­níc je v súčas­nosti poriadne hustá a celé desiatky ďal­ších sta­níc v najb­liž­ších rokoch majú pri­bud­núť, a sú naplá­no­vané. Dokonca je naša sieť pod­statne efek­tív­nej­šia a auto dobi­ješ na mno­hých sta­ni­ciach za menej ako 20 minút, čo nám môže závi­dieť aj také Nemecko či Rakúsko. Tam je síce sieť hus­tej­šia, no rých­lo­na­bí­ja­čiek je v per­cen­tu­ál­nom pomere pod­statne menej a jedno nabi­tie trvá hodiny.

mapa

Je budo­va­nie nevy­uží­va­nej siete chyba? Nie. Počet elek­tro­mo­bi­lov bude zo súčas­ných cca. 400 v najb­liž­ších rokoch podľa pred­po­kla­dov čoraz rých­lej­šie rásť a je super, že sme na to pri­pra­vení.

Ale Slo­váci jed­no­du­cho do tejto chvíle nedos­tali dosta­točne atrak­tívne auto. V otázke elek­tric­kých áut je to najmä otázka ceny, dojazdu a dizajnu. Nikto si ale dopo­siaľ nedo­vo­lil uro­biť prudký krok sme­rom vpred. Auto­mo­bilky sa boja ísť do elek­tric­kých mode­lov, pre­tože kon­zer­va­tívny trh pre­fe­ruje “istotu”. Je to pocho­pi­teľné. Áno, nabí­ja­cích sta­níc je dosta­tok. Pri­már­nym mies­tom na dobí­ja­nie auta je však v drvi­vej väč­šine prí­pa­dov domov. A to nie je vždy také jed­no­du­ché. Aj preto svoju veľmi dôle­žitú úlohu zohrá­vajú hyb­ridy, ktoré ponú­kajú kom­fortné rie­še­nie pre všet­kých, kto­rým eko­ló­gia nie je ukrad­nutá a záro­veň nemajú vhodné pod­mienky na bez­prob­lé­mové nabí­ja­nie doma.

Konečne sa ale odhod­lal nie­kto uro­biť ten odvážny krok, ktorý ho môže zaslú­žene dostať na vrchol. Hyun­dai pred­sta­vil nový model IONIQ, ktorý ponúka až tri rôzne pohony — hyb­rid, plug-in hyb­rid a elect­ric. Avi­zo­vaný dojazd plne elek­tric­kého modelu je 280 kilo­met­rov, maxi­málna rých­losť v špor­to­vom móde je 170km/h. Jeho cena pre Slo­ven­sko je s bonu­som nasta­vená na 34990 eur, hyb­rid je v základ­nej výbave o 12 000 eur lac­nejší. Od týchto cien si môžeš rovno odpo­čí­tať nedávno schvá­lenú štátnu pod­poru, ktorá je pre elek­trický pohon 5000 eur a pre plug-in hyb­rid 3000 eur.
autoh

Navyše, je to auto, ktoré vyzerá fakt dobre, je zvnútra doslova nabité naj­nov­šími tech­no­ló­giami, v otázke bez­peč­nosti si potyká snáď aj s o triedu drah­šími modelmi a pré­mi­ový audio sys­tém od INFI­NITY je len skvelý bonus. Jed­no­du­cho prvý elek­tro­mo­bil bez kom­pro­mi­sov, ktorý má poten­ciál celé toto trá­pe­nie na Slo­ven­sku zlo­miť a prvá sku­točná “lac­nej­šia” alter­na­tíva Tesly.

Môžeš argu­men­to­vať, že Tesla Model 3 stojí pri­bližne rov­nako a je to auto, ktoré oča­káva a chce každý. IONIQ je však auto, ktoré je mini­málne porov­na­teľné a navyše má na Slo­ven­sku vybu­do­vané záze­mie. Model 3 uvi­díš na našich ces­tách naj­skôr za 1 rok, tento poc­tivý Hyun­dai môžeš nabí­jať v garáži už dnes.

Štátna dotá­cia na pod­poru bez­e­mis­ných vozi­diel je schvá­lená. Sieť sta­níc je čoraz hus­tej­šia a navyše veľmi kva­litná. Jediné, čo chýba, sú už len odvážni výrob­co­via, ktorí pre­ko­najú pred­su­dok, že Slo­váci sú prí­liš kon­zer­va­tívni. Ja vidím opak, vidím gene­rá­ciu, ktorá chce robiť inak. Potre­buje na to len vhodné pros­triedky. Hyun­dai to možno práve zlo­mil. Pri­dajú sa aj ostatní?

zdroj titul­nej foto­g­ra­die: slovakia.com/huyndai
// ]]>

Pridať komentár (0)