Par­rot už lezie po ste­nách a skáče

Techpedia: Harry Gavendová / 25. júla 2014 / Tech a inovácie

Par­rot, to je názov fran­cúz­skej spo­loč­nosti, ktorá sa zaoberá bez­drô­to­vými elek­tro­nic­kými zaria­de­niami. Ich špe­cia­li­tou sú tech­no­ló­gie spo­jené s rozo­zná­va­ním hlasu, či pro­dukty spo­jené s handsf­ree a autami, no medzi fil­mármi a nad­šen­cami sú známi pre­dov­šet­kým výro­bou dró­nov s kame­rami. Dvoma pozo­ru­hod­nými kús­kami, ktoré pred­sta­vili tento rok na CES 2014 boli MiniD­rone a Jum­ping Sumo.

Par­rot MiniD­rone vyzerá naozaj krehko, no to je v rámci tejto kate­gó­rie vlast­nosť, na ktorú sme zvyk­nutí. Je vďaka tomu malý, ľahučký, no najmä rýchly. Jeho orien­tá­ciu a ovlá­da­nie zabez­pe­čuje celá rada sen­zo­rov a tech­no­ló­gií – má vsta­vaný auto-pilot, využíva gyro­skop, akce­le­ro­me­ter a záznam pre­bieha cez jeho prednú kameru. Využíva bez­drô­tovú komu­ni­ká­ciu Blu­e­to­oth, čo pri­náša výhodu v podobe ľah­ších obvo­dov, no nevý­hodu v súvis­losti s krat­ším dosa­hom, ako pri bez­drô­to­vom pre­nose WiFi.

Takto ho nemô­žete „stra­tiť“ z dohľadu na viac ako 30 m, či možno o tro­chu viac v ide­ál­nych pod­mien­kach. MiniD­rone sa ovláda pomo­cou apli­ká­cie v smart­fóne a baté­ria vydrží asi 6 minút. Zau­jí­ma­vos­ťou tohto zaria­de­nia je však to, že jej kolesá sa dajú odo­brať v prí­pade letec­kého módu. Keď ich však má, dokáže sa pohy­bo­vať i po stene a strope.

Dru­hým zaria­de­ním je Par­rot Jum­ping Sumo. Ide o trošku robust­nej­šie, i keď malé zaria­de­nie. Stavba ho však má zrejme chrá­niť – vydrží totiž i pád z výšky. Sumo má dve kolesá a kon­tro­luje sa cez tab­let prí­padne smart­fón. Výho­dou je určite stre­a­mo­vané video pochá­dza­júce zo vsta­va­nej kamery, ktoré slúži na lep­šiu navi­gá­ciu a kon­trolu zaria­de­nia.

Na tento účel využíva WiFi v pásme 2,4 alebo 5GHz a nemá tak prob­lém so vzdia­le­ným ovlá­da­ním. Baté­ria má výdrž 20 minút a v prie­behu tohto času môžete so zaria­de­ním poriadne pocvi­čiť – 90 stup­ňové otáčky, zasta­ve­nie na pät­níku, jazdy pred, vzad, ďal­šia otočka… Pred­nos­ťou tohto zaria­de­nia je však to, že vie dokonca i ská­kať – vyletí (teda vyskočí) až do výšky 80 cm. 

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)