Par­rot už lezie po ste­nách a ská­če

Techpedia: Harry Gavendová / 25. júla 2014 / Tech a inovácie

Par­rot, to je názov fran­cúz­skej spo­loč­nos­ti, kto­rá sa zaobe­rá bez­drô­to­vý­mi elek­tro­nic­ký­mi zaria­de­nia­mi. Ich špe­cia­li­tou sú tech­no­ló­gie spo­je­né s rozo­zná­va­ním hla­su, či pro­duk­ty spo­je­né s handsf­ree a auta­mi, no medzi fil­már­mi a nad­šen­ca­mi sú zná­mi pre­dov­šet­kým výro­bou dró­nov s kame­ra­mi. Dvo­ma pozo­ru­hod­ný­mi kús­ka­mi, kto­ré pred­sta­vi­li ten­to rok na CES 2014 boli MiniD­ro­ne a Jum­ping Sumo.

Par­rot MiniD­ro­ne vyze­rá naozaj kreh­ko, no to je v rám­ci tej­to kate­gó­rie vlast­nosť, na kto­rú sme zvyk­nu­tí. Je vďa­ka tomu malý, ľahuč­ký, no naj­mä rých­ly. Jeho orien­tá­ciu a ovlá­da­nie zabez­pe­ču­je celá rada sen­zo­rov a tech­no­ló­gií – má vsta­va­ný auto-pilot, využí­va gyro­skop, akce­le­ro­me­ter a záznam pre­bie­ha cez jeho pred­nú kame­ru. Využí­va bez­drô­to­vú komu­ni­ká­ciu Blu­e­to­oth, čo pri­ná­ša výho­du v podo­be ľah­ších obvo­dov, no nevý­ho­du v súvis­los­ti s krat­ším dosa­hom, ako pri bez­drô­to­vom pre­no­se WiFi.

Tak­to ho nemô­že­te „stra­tiť“ z dohľa­du na viac ako 30 m, či mož­no o tro­chu viac v ide­ál­nych pod­mien­kach. MiniD­ro­ne sa ovlá­da pomo­cou apli­ká­cie v smart­fó­ne a baté­ria vydr­ží asi 6 minút. Zau­jí­ma­vos­ťou toh­to zaria­de­nia je však to, že jej kole­sá sa dajú odo­brať v prí­pa­de letec­ké­ho módu. Keď ich však má, doká­že sa pohy­bo­vať i po ste­ne a stro­pe.

Dru­hým zaria­de­ním je Par­rot Jum­ping Sumo. Ide o troš­ku robust­nej­šie, i keď malé zaria­de­nie. Stav­ba ho však má zrej­me chrá­niť – vydr­ží totiž i pád z výš­ky. Sumo má dve kole­sá a kon­tro­lu­je sa cez tab­let prí­pad­ne smart­fón. Výho­dou je urči­te stre­a­mo­va­né video pochá­dza­jú­ce zo vsta­va­nej kame­ry, kto­ré slú­ži na lep­šiu navi­gá­ciu a kon­tro­lu zaria­de­nia.

Na ten­to účel využí­va WiFi v pás­me 2,4 ale­bo 5GHz a nemá tak prob­lém so vzdia­le­ným ovlá­da­ním. Baté­ria má výdrž 20 minút a v prie­be­hu toh­to času môže­te so zaria­de­ním poriad­ne pocvi­čiť – 90 stup­ňo­vé otáč­ky, zasta­ve­nie na pät­ní­ku, jaz­dy pred, vzad, ďal­šia otoč­ka… Pred­nos­ťou toh­to zaria­de­nia je však to, že vie dokon­ca i ská­kať – vyle­tí (teda vysko­čí) až do výš­ky 80 cm. 

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)