Pat­rik Horný: U nás nesedí žia­da­teľ pred komi­siou s úzkym zame­ra­ním, ale pred­náša pred desiat­kami veľmi roz­lič­ných osob­ností

Tomáš Osvald / 14. júna 2015 / Tools a produktivita

Cro­wd­berry, slo­ven­ská plat­forma pre finan­co­va­nie star­tu­pov a zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. O tom, čo táto plat­forma ponúka a aké sú jej ciele nám poroz­prá­val jeden z jej zakla­da­te­ľov Pat­rik Horný.

Ahoj Pat­rik, na úvod by si sa nám mohol v skratke pred­sta­viť, počuli sme, že máš cel­kom zau­jí­mavú minu­losť.

Dá sa pove­dať, že som dote­raz videl a zažil dosť, to je pravda (úsmev). Ale vždy sa sna­žím poze­rať dopredu a pýtam sa, či som schopný moje skú­se­nosti aj efek­tívne využiť. Naprí­klad, ako zúžit­ko­vať štú­dium tech­nic­kej kyber­ne­tiky v Dráž­ďa­noch v časoch revo­lú­cie a zjed­no­te­nia Nemecka. To bola veľká skú­se­nosť. Alebo, v 90tych rokoch, som mal mož­nosť byť súčas­ťou cen­trál­neho tímu v jed­nom nad­ná­rod­nom hol­dingu, ktorý ras­tol z 5.000 na 15.000 pra­cov­ní­kov a pri­tom žiť v Ber­line a vo Viedni para­lelne… Na tomto základe bola moja pora­den­ská kari­éra vlastne pri­ro­dze­ným pokra­čo­va­ním. Mal som kli­en­tov v Rakúsku, Nemecku, Švaj­čiar­sku, Česku a aj na Slo­ven­sku. Dá sa pove­dať, že tak­mer vo všet­kých odvet­viach, ale naj­viac vo finanč­nom sek­tore. Vždy som sa ale sna­žil byť líd­rom a spo­lu­t­vo­riť kre­a­tívnu kul­túru, k čomu som mal tiež výni­močné prí­le­ži­tosti. Veľmi si toho vážim.

Údajne sa na Slo­ven­sku pre star­tupy schy­ľuje k lep­ším časom. Ako máš v tom prsty ty?

Nie­len star­tu­pom, ale aj ino­va­tív­nym a kre­a­tív­nym ľuďom. Z kor­po­rát­neho sveta som pre­šiel do komu­nity foun­de­rov, zakla­da­te­ľov… však už bolo na čase. Áno, chcem sa podie­ľať na tvorbe nových eko­sys­té­mov, kre­a­tív­neho pro­stre­dia a mys­lím si, že som pomaly našiel to „pravé ore­chové“. A môžem tak využiť skú­se­nosti z pora­den­stva, pre­pá­jať ľudí a pra­co­vať s veľ­kými fir­mami ako aj malými star­tupmi, jed­no­du­cho byť na špici ino­vá­cie. Toto všetko mi umož­ňuje naša nová plat­forma Cro­wd­berry a spo­lu­práca s Laun­che­rom.

Cro­wd­berry – equ­ity cro­wd­fun­ding plat­forma

Aký je roz­diel medzi štan­dard­nými cro­wd­fun­di­go­vými por­tálmi a Cro­wd­berry? Či ide o úplne dve odlišné veci?

My sme niečo, ako klub busi­ness anje­lov, pra­cu­jeme s cro­wdom, ktorý nie je ano­nymný. Aj pre­po­je­nie na pri­vátne ban­kov­níc­tvo Tatra banky a osobný prí­stup k inves­to­rom je odlišný s bež­ným cro­wd­fun­din­gom a je pre nás výho­dou. Náš prí­stup k star­tu­pom-kan­di­dá­tom je iný, ako majú inter­ne­tové por­tály, pre­tože cez nás sa inves­tori ako fyzické osoby priamo stá­vajú spo­lu­ma­ji­teľmi spo­loč­ností, neku­pujú iba pro­dukty a ani nepo­ži­čia­vajú peniaze.

Dá sa teda pove­dať, že je to skôr cro­wd­sour­cing? Je aj tu roz­diel?

Tie náz­vos­lo­via splý­vajú, hlavne pre star­tupy, dôle­žité je poro­zu­mieť našej misii: my spá­jame kva­litné ino­vá­cie, ino­va­tívne firmy s dopo­siaľ nedo­stup­nou komu­ni­tou pri­vát­nych inves­to­rov, a v tom vidím veľký poten­ciál. Sú tu aj syner­gie aj smart money. Veríme, že obja­víme a pod­po­ríme pro­jekty, ktoré hľa­dajú pre­po­je­nie skú­se­ností našich inves­to­rov-beke­rov s ich nápadmi a využijú ponuku Cro­wd­berry na pod­poru pri for­mu­lá­cií obchod­ných plá­nov a kon­ci­po­vaní ich nových eko­sys­té­mov. Tu sa cítime silní.

Prečo by mal nie­kto hľa­dať inves­tí­cie u vás a nie cez štan­dardné inves­tičné spo­loč­nosti?

Náš crowd má predsa len šir­šie spek­trum skú­se­ností a zna­lostí. U nás nesedí žia­da­teľ pred komi­siou s úzkym zame­ra­ním, ale pred­náša pred desiat­kami veľmi roz­lič­ných osob­ností. Tento pro­ces je efek­tív­nejší a vytvára viac syner­gií. 

Koľko peňazí je pri­pra­ve­ných pre star­tupy? Ide o kla­sické seed inves­tí­cie, či je možno rais­núť aj vyš­šie sumy?

Sme ešte na začiatku, ale podľa pred­bež­ného komit­mentu našich inves­to­rov, budeme schopní akti­vo­vať aj väč­šie sumy v rádoch mili­ó­nov Eur. Uvi­díme, čo trh potre­buje. Chceme ale aj ko-inves­to­vať s inými plat­for­mami zo Slo­ven­ska a aj zo zahra­ni­čia, máme kon­takty v EU, ale aj v USA. Limi­tom je množ­stvo lokál­nych ino­vá­cií.

Aké % si pýtate?

Nesieme riziko, že jed­not­livé kam­pane neskon­čia úspešne a do všet­kých kan­di­dát­skych pro­jek­tov inves­tu­jeme roz­siahle služby pri príp­rave kam­paní a feed­backu žia­da­te­ľom o inves­tí­ciu. S kaž­dým pra­cu­jeme indi­vi­du­álne, pre­tože sme Cro­wd­berry, niečo ako pri­vátne ban­kov­níc­tvo v ino­vá­ciách. Naša cena je 8% z objemu úspeš­nej trans­ak­cie.

Ponú­kate okrem peňazí aj know-how a kon­takty? Na akých inves­to­rov sa majú star­tupy pri­pra­viť v Cro­wd­berry?

Ako z pod­staty nášho biz­nis modelu vyplýva, náš crowd sú lokálni úspešní lídri a pod­ni­ka­te­lia, prie­re­zovo zo všet­kých oblastí eko­no­miky. Sú nároční na kva­litu príp­ravy inves­tič­ného pro­jektu, ale sú otvo­rení novým, netra­dič­ným veciam. Rie­šili sme s nimi naprí­klad aj otázku, či bude Cro­wd­berry vybe­rať aj netra­dičné ino­vá­cie, prí­kla­dom bola oblasť medi­cíny. Samoz­rejme, áno, my chceme pri­pra­viť a ponúk­nuť celé spek­trum pro­jek­tov. Bre­meno bude ale aj na Cro­wd­berry, a to pri­pra­viť dosta­točné pod­klady v rámci našej pred­se­lek­cie a due dil­li­gence. Budu­jeme si na to siete par­tne­rov a ja osobne do toho chcem vniesť moje skú­se­nosti a aj kon­takty, ktoré som zís­kal po celom svete.

Kto bude roz­ho­do­vať, aké star­tupy zís­kajú inves­tí­ciu? Máte už nejaké prvé las­to­vičky, ktoré sa pri­hlá­sili?

Máme las­to­vičky a máme aj jas­tra­bov. V prvom rade vsá­dzame na inte­li­gen­ciu nášho cro­wdu. Oni roz­hodnú. Tím Cro­wd­berry pred­se­lek­tuje — oddelí zrno od pliev. Naprí­klad poradí žia­da­te­ľovi, usi­lo­vať sa o inves­tí­ciu neskôr, keď bude viac pri­pra­vený, alebo mu dá feed­back, že trh, na ktorý sme­ruje, vlastne už ani neexis­tuje… Veľké nároky máme aj na pro­fil spo­loč­nosti a tím žia­da­teľa a tak­tiež na tzv. com­pliance v ohľade práv­nych a finanč­ných rizík. 

Kto je otcom tohto nápadu?

V tejto otázke sa nepatrí pri­vlast­ňo­vať si pri­veľké zásluhy. Rodi­čia nápadu sú kli­enti Tatra banka Pri­vate Ban­king, ktorí sa mož­nosti inves­tí­cií do star­tu­pov doža­do­vali. Ale to by samoz­rejme nesta­čilo, ria­di­teľka TB Pri­vate ban­king, Kata­rína Bole­ďo­vi­čová, bola a je spo­lu­t­vor­kyňa a amba­sá­dorka tejto myš­lienky. A pre­sa­diť takéto veci nie je ľahké, pre­dov­šet­kým, ak na tom Tatra banka priamo nič neza­robí. Ja som od začiatku pre­vzal úlohu spo­lu­t­vorcu a kre­a­tív­neho kata­ly­zá­tora, to som bol ešte v roli Par­tnera v jed­nej pora­den­skej firme. Neskôr s tímom v Laun­cheri sme sa podu­jali na dotvo­re­nie nápadu a imple­men­tá­ciu.

Niečo, čo by si chcel ešte odká­zať čita­te­ľom Star­ti­tup? :)

Nebáť sa ísť až na pod­statu veci.

Pat­ri­kovi ďaku­jem za roz­ho­vor a Cro­wd­berry pra­jeme množ­stvo úspeš­ných pro­jek­tov.

Pridať komentár (0)