Pay Per Ins­tall podľa Petra Den­disa

Peter Dendis / 2. jún 2015 / Tools a produktivita

Počet pou­ží­va­te­ľov smart­fo­ńov neus­tále ras­tie. Momen­tálne sú ich na svete asi 2 miliardy. Maji­te­lia smart­fó­nov trá­via na svo­jich zaria­de­niach skoro 2 hodiny denne. V apps­to­roch je dokopy viac ako 3 mili­óny apli­ká­cii. Prie­merný uží­va­teľ ich má nain­šta­lo­va­ných 26. Ako zabez­pe­čiť, aby jedna z nich bola práve tá, ktorú ste vyro­bili vy? 

Môžete to uro­biť rôz­nymi spô­sobmi. Tento člá­nok je o Pay per ins­tall u veľ­kých hrá­čov Google, Face­book a Twit­ter. Už ako vyplýva zo samot­ného názvu jedná sa o platbu za inšta­lá­cie vašej apli­ká­cie. Z pohľadu kon­tro­lo­va­nosti nákla­dov je to naj­čis­tej­šia forma.

Veľa našich kli­en­tov by chcelo pla­tiť namiesto kli­kov priamo za akciu. V prí­pade pre­daja apli­ká­cií to ide bez prob­lé­mov. Samoz­rejme aj tu je treba doda­točne sle­do­vať via­cero pre­men­ných. Všetko, ako v celom svete online mar­ke­tingu, je hlavne o meraní. V Nemecku môže byť drah­šia akvi­zí­cia Android ako iOS. V Anglicku pou­ží­vajú apli­ká­ciu čas­tej­šie a v stre­do­morí via­cej odpo­rú­čajú zná­mym. Pre každú jednu apli­ká­ciu to však bude rôzne. 

Star­tu­pisti, pred­stavte si, že prí­dete za inves­to­rom a poviete mu:

V Anglicku naku­pu­jeme jeden ins­tall na iOS v prie­mere za 0,9 Eur a Android za 0,7 Eur. Prie­merná vira­lita (počet pozva­ných ľudí do apli­ká­cie) je 5 za 30 dní. Na jed­nom iOS ins­tall zaro­bíme v prie­mere 0,5 euro a na Android 0,7 eur.

V USA naku­pu­jeme jeden ins­tall na iOS v prie­mere za 1,2 Eur a Android za 0,7 Eur. Prie­merná vira­lita (počet pozva­ných ľudí do apli­ká­cie) je 3 za 30 dní. Na jed­nom iOS ins­tall zaro­bíme v prie­mere 0,8 euro a na Android 0,3 eur.

V Indo­né­zii naku­pu­jeme jeden ins­tall na iOS v prie­mere za 0,15 Eur a Android za 0,1 Eur. Prie­merná vira­lita (počet pozva­ných ľudí do apli­ká­cie) je 7 za 30 dní. Na jed­nom iOS ins­tall zaro­bíme v prie­mere 0,1 euro a na Android 0,08 eur.

Ak mi dáte 1OOK a ja ich roz­de­lím rov­no­merne do týchto kra­jín, budeme mať do 30 dní viac ako 2 mili­óny inšta­lá­cií a zaro­bíme viac ako 300K. (ak by sa vám sku­točne poda­ril takýto pomer, nepot­re­bu­jete inves­tora ) Za vaších 1OOK dosta­nete 5% firmy …

Aby ste však mohli niečo takéto pove­dať, musíte mať dobre otes­to­vané jed­not­livé trhy a musíte hlavne všetko merať. Na mera­nie ins­talls má každý zo sys­té­mov vlastný spô­sob.

Vo Face­bo­oku si musíte v časti pre deve­lo­pe­rov vyge­ne­ro­vať SDK, ktoré vlo­žíte do apli­ká­cie. Máme podoz­re­nie, že ins­talls, ktoré prišli z FB aj po skon­čení kam­pane alebo následne z iného zdroja stále ozna­čuje za svoje.

Google to má tro­chu lep­šie oše­tené, keďže je vlast­ní­kom andro­idu, na mera­nie samot­nej inšta­lá­cie nepot­re­bu­jete do apli­ká­cie nič vkla­dať. Pri iOS musíte rov­nako ako pri FB vyge­ne­ro­vať kúsok kódu, korý vlo­žíte do apli­ká­cie.

Twit­ter má rov­nako vlastný kód, ale veľmi dobre fun­guje aj s nástrojmi 3. strany. Jeno­du­cho si pre­po­jíte vaše, už exis­tu­júce ana­ly­tické nástroje s Twit­ter účtom. 

Vo všet­kých 3 sys­té­moch sa dá nasta­viť kam­paň aj bez vlo­že­ných kódov. Vtedy vás spo­plat­ňujú, ak nie­kto klikne na tla­čítko ins­tall. Odchýlky od reál­nych ins­talls sú však aj nie­koľko násobné. No na iden­ti­fi­ká­ciu urči­tého trendu by to však mohlo posta­čo­vať.

Aby ste raz mohli inves­to­rovi pove­dať túto infor­má­ciu, potre­bu­jete mať odme­rané aj sprá­va­nie vašich uží­va­te­ľov. Na to je extrémne veľa nástro­jov a kaž­dému vyho­vuje niečo iné. Hlavne na ne netreba zabú­dať. 

Tak ako sú mar­kantné roz­diely medzi jed­not­li­vými kra­ji­nami, zaria­de­niami a sys­té­mami, treba počí­tať aj so zme­nami v čase. Jed­no­du­cho sa vám môže vyčer­pať cie­ľová sku­pina. Preto treba mať aj dáta z iných pries­ku­mov trhu.

Na tých pár kli­en­toch, ktorí mali odvahu skú­siť tetno typ reklamy s nami, sme zís­kali via­ceré skú­se­nosti. 

Dosť dlho nám nie­kedy trvalo pre­po­jiť s kli­en­tami naše FB kontá a ich deve­lo­per­ský účet, čo kom­pli­ko­valo samotné spus­te­nie kam­paní. Pri Face­bo­oku nám občas efek­tív­nej­šie kon­ver­to­valo opti­ma­li­zo­vané CPM lep­šie ako samotné CPI

Google Adwords, v kto­rom môžete inze­ro­vať na ins­tall rôz­nymi spô­sobmi je veľmi kom­pli­ko­vaný. Dokonca aj my, pre kto­rých je AdWords hlavný zdroj príjmu, sme sa pri nasta­vo­vaní cel­kom zapo­tili. Môžete svoje reklamy zobra­zo­vať ľuďom vo vyhľa­dá­vaní alebo v disp­le­jo­vej sieti na základe ich sprá­va­nia sa. V kaž­dom nasta­vení môžete ísť veľmi hlboko, je to naozaj veľmi kom­plexné.

Pre našinca je naj­tvr­d­ším orieš­kom Twit­ter. Jed­nak, málo sa u nás pou­žíva a potom ho nemô­žete pou­ží­vať ako slo­ven­ská firma. Keďže máme viac kli­en­tov, ktorí by chceli využí­vať tento sys­tém reklamy, dali sme si zalo­žiť v USA firmu a fak­tu­ru­jeme priamo odtiaľ. Exis­tujú firmy na svete, ktoré sa špe­cia­li­zujú priamo na dobí­ja­nie kre­ditu na Twit­ter.

Twit­ter je podľa mňa naj­zá­u­jí­ma­vejší. Ich sys­tém je vše­obecne najm­ladší a obme­dzený iba pre zadá­va­te­ľov z nie­kto­rých kra­jin. Toto môže byť výho­dou, lebo ešte nekon­ku­ruje medzi sebou veľa zadá­va­te­ľov.

Z môjho pohľadu má Twit­ter aj inú, zásadnú výhodu — najmä pri začí­na­jú­cich kam­pa­niach. Zjed­no­du­šene, ak inze­ru­jete na FB alebo Google, väč­ši­nou vidíte iba výsledky reklám, ktoré ste zadali. Twit­ter vám však zobra­zuje o vami zasia­hnu­tej sku­pine ľudí ďal­šie dáta. To vám umožní pris­pô­so­biť detail­nej­šie vašu kre­a­tívu kon­krét­nej sku­pine.

Dôle­žité je si uve­do­miť, že v kaž­dom kúte sveta ľudia pou­ží­vajú sociálne siete veľmi odlišne.

O tejto téme sa dá písať oveľa detail­nej­šie, ale nech­celi sme to na prvý krát pre­hnať, tak ak vás táto téma zau­jíma viac, zaj­tra budeme mať pred­nášku v Rubi­xLab (https://www.facebook.com/events/416065045240334/).

Pred­ná­šať bude Peter Den­dis , CEO Taran­tula. Taran­tula je online mar­ke­tin­gová agen­túra, ktoré je na trhu už 8 rokov. V súčas­nosti je jej telom aj dušou, na ple­ciach mu leží vízia a sme­ro­va­nie spo­loč­nosti s akcen­tom na roz­ši­ro­va­nie sor­ti­mentu slu­žieb pre kli­en­tov, aby všetko potrebné pre online mar­ke­ting zastre­šili práve v Taran­tule bez nut­nosti vyhľa­dá­va­nia iných par­tne­rov.

Príďte sa poroz­prá­vať osobne. Prí­padne píšte do komen­tov a môžeme prob­le­ma­tiku CPI hlb­šie rozo­brať v ďaľ­ších člán­koch.

Pridať komentár (0)