Pebble pri­chá­dza s nie­čím veľ­kým!

Kika Besedičová / 20. februára 2015 / Tech a inovácie

V uto­rok 24. feb­ru­ára o 16:00 skončí odpo­čet na webe getpebble.com. Špe­ku­luje sa o tom, že firma pred­staví novú gene­rá­ciu inte­li­gent­ných hodi­niek. Tá prvá úspešne vznikla vďaka kam­pani na Kicks­tar­teri. Vlani firma uviedla kraj­šiu kovovú variantu a tento rok sa možno prvý­krát doč­káme fareb­ného disp­leja.

Web 9to­5mac špe­ku­luje, že Pebble pou­žije farebný e-papier, ktorý ale ešte stále nebude mať doty­kovú vrstvu. Hodinky zrejme budú o niečo šir­šie, ale cel­kovo budú ten­šie, menej mohutné. Pebble hodiny si podľa všet­kého zacho­vajú skvelú výdrž, ktorá dosa­huje až jeden týž­deň s aktív­nymi noti­fi­ká­ciami, prí­padne až mesiac s vypnu­tou sie­ťou.

Ak sa špe­ci­fi­ká­cie potvr­dia, Pebble budú mať aj jas­nej­šie pod­svie­te­nie, dostanú mik­ro­fón s hla­so­vým roz­poz­ná­va­ním, gyro­skop a šušká sa aj o sní­mačmi srd­co­vého tepu. Vnútri vraj bude nový pro­ce­sor Cor­tex-M4 a pozme­nený bude tiež ope­račný sys­tém. 

Firma Pebble už pre­dala viac ako milión hodi­niek. Sym­pa­tické je, ako stále vylep­šuje soft­vér. Počas dvoch rokov doká­zala s rov­na­kým hard­vé­rom výrazne vylep­šiť výdrž, pri­dala nové fun­kcie a od minu­lého týždňa hodinky pod­po­rujú tie isté noti­fi­ká­cie z mobilu ako Android Wear. Takže ostáva už len pár dní a fans firmy Pebble sa doč­kajú nie­čoho sku­točne SEXI.

zdroj: 9to­5mac

Pridať komentár (0)