Pebb­le pri­chá­dza s nie­čím veľ­kým!

Kika Besedičová / 20. februára 2015 / Tech a inovácie

V uto­rok 24. feb­ru­ára o 16:00 skon­čí odpo­čet na webe getpebble.com. Špe­ku­lu­je sa o tom, že fir­ma pred­sta­ví novú gene­rá­ciu inte­li­gent­ných hodi­niek. Tá prvá úspeš­ne vznik­la vďa­ka kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri. Vla­ni fir­ma uvied­la kraj­šiu kovo­vú varian­tu a ten­to rok sa mož­no prvý­krát doč­ká­me fareb­né­ho disp­le­ja.

Web 9to­5mac špe­ku­lu­je, že Pebb­le pou­ži­je fareb­ný e-papier, kto­rý ale ešte stá­le nebu­de mať doty­ko­vú vrstvu. Hodin­ky zrej­me budú o nie­čo šir­šie, ale cel­ko­vo budú ten­šie, menej mohut­né. Pebb­le hodi­ny si pod­ľa všet­ké­ho zacho­va­jú skve­lú výdrž, kto­rá dosa­hu­je až jeden týž­deň s aktív­ny­mi noti­fi­ká­cia­mi, prí­pad­ne až mesiac s vypnu­tou sie­ťou.

Ak sa špe­ci­fi­ká­cie potvr­dia, Pebb­le budú mať aj jas­nej­šie pod­svie­te­nie, dosta­nú mik­ro­fón s hla­so­vým roz­poz­ná­va­ním, gyro­skop a šuš­ká sa aj o sní­mač­mi srd­co­vé­ho tepu. Vnút­ri vraj bude nový pro­ce­sor Cor­tex-M4 a pozme­ne­ný bude tiež ope­rač­ný sys­tém. 

Fir­ma Pebb­le už pre­da­la viac ako mili­ón hodi­niek. Sym­pa­tic­ké je, ako stá­le vylep­šu­je soft­vér. Počas dvoch rokov doká­za­la s rov­na­kým hard­vé­rom výraz­ne vylep­šiť výdrž, pri­da­la nové fun­kcie a od minu­lé­ho týžd­ňa hodin­ky pod­po­ru­jú tie isté noti­fi­ká­cie z mobi­lu ako Andro­id Wear. Tak­že ostá­va už len pár dní a fans fir­my Pebb­le sa doč­ka­jú nie­čo­ho sku­toč­ne SEXI.

zdroj: 9to­5mac

Pridať komentár (0)