Per­cep­ti­on Neuron — najús­peš­nej­ší čín­sky pro­jekt na Kicks­tar­te­ri

Martin Kráľ / 14. septembra 2014 / Tech a inovácie

Per­cep­ti­on Neuron, momen­tál­ne najús­peš­nej­ší čín­sky pro­jekt na Kicks­tar­te­ri, by mohol seri­óz­ne dis­rup­to­vať celý fil­mo­vý a her­ný prie­my­sel prvým dostup­ným celo­te­lo­vým sys­té­mom sní­ma­nia pohy­bu — anglic­ky lep­šie zná­me pod “full body moti­on cap­tu­re sys­tem”.

Už roky sú moti­on cap­tu­re tech­no­ló­gie využí­va­ne v her­nom a fil­mo­vom prie­mys­le. Za väč­ši­nu fil­mo­vých efek­tov vďa­čí­me prá­ve tým­to tech­no­ló­giám. Vše­obec­ne je však zná­me, že sa jed­ná o finanč­ne veľ­mi nároč­né sys­té­my, kto­ré urči­te nie sú pre hoci­ko­ho. Až do dneš­ka. Čín­sky tím oko­lo Per­cep­ti­on Neuron, vytvo­ril verej­nos­ti dostup­nú ver­ziu tech­no­ló­gie, o kto­rej sme moh­li dote­raz len sní­vať. Tris­tan Dai (spo­lu­za­kla­da­teľ) začal ešte v roku 2011 vymýš­ľať sys­tém, kto­rý by sprí­stup­nil túto cool tech­no­ló­giu aj šir­šej verej­nos­ti. V kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri vyzbie­ra­li sluš­ných 572k, kto­ré poslú­žia na spus­te­nie výro­by. 

Per­cep­ti­on Neuron je sys­tém zalo­že­ný na IMUs ( iner­tial mea­su­re­ment units) — inak pove­da­né, sú to malé sen­zo­ry. V tých­to sa nachá­dza malý gyro­me­ter, akce­lo­me­ter a mag­ne­to­me­ter. Pro­stred­níc­tvom tých­to sen­zo­rov doká­že celý sys­tém roz­poz­nať aj kom­plex­nej­šie pohy­by a nie len jed­not­li­vé pohy­by bez rotá­cie, ako tomu je u kon­ku­renč­né­ho iPi moti­on cap­ti­on sys­tems. Ako už býva zvy­kom u čín­skych výrob­koch, sú rado­vo nie­koľ­ko násob­ne lac­nej­šie ako ostat­né porov­na­teľ­né pro­duk­ty. Cena sys­té­mu sa pohy­bu­je v závis­los­ti od počtu sen­zo­rov, kto­ré si zakú­pi­te. Pre­to začí­na nie­kde na 220$ a kon­čí pri 550$ za kom­plet­ný sys­tém s 30 sen­zor­mi. Veľ­kou výho­dou je, že sen­zo­ry sú pou­ži­teľ­né ako na oble­če­ní, tak aj pod nim. Pre sys­tém to nero­bí žia­den roz­diel. Tým­to je Per­cep­ti­on Neuron pou­ži­teľ­ný nie len pre ani­mač­né štú­dia, ale napr. aj pre špor­to­vé pohy­bo­vé ana­lý­zy (golf, tenis..) a pod.. 

Celý sys­tém bude k dis­po­zí­cií vo feb­ru­ári 2015 a bude plne kom­pa­ti­bil­ný s bež­ný­mi sys­té­ma­mi (SDK pre OSX, Win­do­ws, UNI­TY a Ocu­lus Rift), ako aj pre väč­ši­nou moti­on cap­tu­re soft­vé­ru. 

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)