Per­cep­tion Neuron — najús­peš­nejší čín­sky pro­jekt na Kicks­tar­teri

Martin Kráľ / 14. septembra 2014 / Tech a inovácie

Per­cep­tion Neuron, momen­tálne najús­peš­nejší čín­sky pro­jekt na Kicks­tar­teri, by mohol seri­ózne dis­rup­to­vať celý fil­mový a herný prie­my­sel prvým dostup­ným celo­te­lo­vým sys­té­mom sní­ma­nia pohybu — anglicky lep­šie známe pod “full body motion cap­ture sys­tem”.

Už roky sú motion cap­ture tech­no­ló­gie využí­vane v her­nom a fil­mo­vom prie­mysle. Za väč­šinu fil­mo­vých efek­tov vďa­číme práve týmto tech­no­ló­giám. Vše­obecne je však známe, že sa jedná o finančne veľmi náročné sys­témy, ktoré určite nie sú pre hoci­koho. Až do dneška. Čín­sky tím okolo Per­cep­tion Neuron, vytvo­ril verej­nosti dostupnú ver­ziu tech­no­ló­gie, o kto­rej sme mohli dote­raz len sní­vať. Tris­tan Dai (spo­lu­za­kla­da­teľ) začal ešte v roku 2011 vymýš­ľať sys­tém, ktorý by sprí­stup­nil túto cool tech­no­ló­giu aj šir­šej verej­nosti. V kam­pani na Kicks­tar­teri vyzbie­rali sluš­ných 572k, ktoré poslú­žia na spus­te­nie výroby. 

Per­cep­tion Neuron je sys­tém zalo­žený na IMUs ( iner­tial mea­su­re­ment units) — inak pove­dané, sú to malé sen­zory. V týchto sa nachá­dza malý gyro­me­ter, akce­lo­me­ter a mag­ne­to­me­ter. Pro­stred­níc­tvom týchto sen­zo­rov dokáže celý sys­tém roz­poz­nať aj kom­plex­nej­šie pohyby a nie len jed­not­livé pohyby bez rotá­cie, ako tomu je u kon­ku­renč­ného iPi motion cap­tion sys­tems. Ako už býva zvy­kom u čín­skych výrob­koch, sú radovo nie­koľko násobne lac­nej­šie ako ostatné porov­na­teľné pro­dukty. Cena sys­tému sa pohy­buje v závis­losti od počtu sen­zo­rov, ktoré si zakú­pite. Preto začína nie­kde na 220$ a končí pri 550$ za kom­pletný sys­tém s 30 sen­zormi. Veľ­kou výho­dou je, že sen­zory sú pou­ži­teľné ako na oble­čení, tak aj pod nim. Pre sys­tém to nerobí žia­den roz­diel. Týmto je Per­cep­tion Neuron pou­ži­teľný nie len pre ani­mačné štú­dia, ale napr. aj pre špor­tové pohy­bové ana­lýzy (golf, tenis..) a pod.. 

Celý sys­tém bude k dis­po­zí­cií vo feb­ru­ári 2015 a bude plne kom­pa­ti­bilný s bež­nými sys­té­mami (SDK pre OSX, Win­dows, UNITY a Ocu­lus Rift), ako aj pre väč­ši­nou motion cap­ture soft­véru. 

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)