Peter Krško si otvo­ril reštau­rá­ciu v obý­vačke svojho jed­no­iz­bo­vého bytu v Bra­ti­slave

Linda Cebrová / 9. január 2017 / Zo Slovenska

Peter Krško, ktorý dlhý čas pra­co­val ako mana­žér v obchod­nom dome. Takáto práca dá však po neja­kom čase cel­kom zabrať, roz­ho­dol sa preto vysko­čiť zo zabe­hnu­tého ste­re­otypu. Kaž­do­denný stres vyme­nil za vare­nie a obslu­ho­va­nie hostí vo vlast­nej obý­vačke.

Člo­vek by si pove­dal, že ak sa chce nie­kto živiť ako kuchár zvolí si prácu v neja­kej gas­tro pre­vádzke. Peter to však poňal úplne inak, otvo­ril si reštau­rá­ciu priamo v jeho obý­vačke.

Keď som sa zamýš­ľal nad tým, čo chcem v živote ďalej robiť, uve­do­mil som si, že sa už nech­cem vrá­tiť do kor­po­rát­neho sveta, ani byť zamest­nan­com. Prácu som si uro­bil zo svojho koníčka. Vyho­vuje mi slo­boda a nezá­vis­losť. Má to však aj svoje tie­nisté stránky, nároč­nosť na seba­dis­cip­línu a nepra­vi­delný prí­jem.“

p1

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Peter býva v cen­tre Bra­ti­slavy neďa­leko Jaku­bo­vého námes­tia v sta­rom dome z roku 1923, ktorý je pova­žo­vaný za národnú kul­túrnu pamiatku. Jeho byt je síce malý ale zato útulný. Atmo­sféru dotvára aj prí­jemné pro­stre­die his­to­ric­kého domu. V jed­no­iz­bo­vom byte pokojne obslúži aj osem hostí. Peter je detai­lista, ktorý si potrpí aj na este­tickú stránku jedla ale aj výzdoby a deko­rá­cie stola. 

p2

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Urči­tým spô­so­bom je tento biz­nis cel­kom výrazný zásah do Pet­rovho súkro­mia, avšak nevadí mu to. Má rád ľudí a zvy­kol si, že u neho hos­tia občas zostanú až do nesko­rého večera. Aj keď Pet­rov byt nie je prí­liš prie­stranný na kuchyni si dal naozaj zále­žať. Je dosta­točne veľká a je tam všetko, čo kuchár k svo­jej práci potre­buje.

p4

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Peter svo­jim zákaz­ní­kom ponúka širokú škálu slu­žieb, je si naozaj z čoho vybe­rať. O kva­lite slu­žieb sved­čia aj pra­vi­delní zákaz­níci, ktorí k nemu cho­die­vajú na obed a rôzne oslavy.

Okrem obe­dov a večerí pre uzav­retú spo­loč­nosť robím kurzy vare­nia, posky­tu­jem cate­rin­gové služby na malé spo­lo­čen­ské uda­losti a pre malé firmy orga­ni­zu­jem tak­tiež team­bu­il­dingy.“

p6

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Inšpi­rá­ciou mu boli pre­dov­šet­kým bytové reštau­rá­cie v rôz­nych sve­to­vých met­ro­po­lách. Jeho reštau­rá­cia fun­guje už piaty rok. Keď s ňou u nás začí­nal, takýto kon­cept pred­sta­vo­val na Slo­ven­sku úpl­nou novin­kou. V iných väč­ších mes­tách sa takýto druh gas­tro pre­vá­dzok teší veľ­kej obľube a fun­guje už veľmi dlho. Peter sa preto chy­til prí­le­ži­tosti, využil dieru na trhu a pri­nie­sol kon­cept byto­vej reštau­rá­cie aj k nám.

p5

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Denne zvláda uva­riť pri­bližne 12 jedál a vare­nie je záro­veň jeho obľú­be­ným koníč­kom. Takisto je veľ­kým fanú­ši­kom poc­ti­vého jedla z kva­lit­ných suro­vín. Do svo­jej kuchyne si naku­puje potra­viny výlučne podľa sezón­nosti. Býva v blíz­kosti trho­viska, takže má prí­stup k čerstvým a rôz­no­ro­dým potra­vi­nám. Na jar, v prie­behu leta a začiat­kom jesene sa zame­riava pre­dov­šet­kým na vare­nie z čerstvej zele­niny a ovo­cia.

pet

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Peter sa špe­cia­li­zuje pre­dov­šet­kým na stre­do­európ­sky región. Vo svo­jej kuchyni sa preto zame­riava na lokál­nosť a sezón­nosť suro­vín. Snaží sa variť a jesť tak ako aj naši pred­ko­via. To zna­mená žiadne prie­my­selne spra­co­vané potra­viny ale veľa obil­nín, stru­ko­vín a čerstvých byli­niek.

pp

zdroj fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

zdroj:peterskitchen.sk zdroj titul­nej fotografie:facebook.com/vasosobnykuchar

Pridať komentár (0)