Peter sa inšpi­ro­val Bro­adwa­y­om a inte­ri­ér zdo­bí čaro­vný­mi vin­ta­ge svet­la­mi

Marianna Mikešová / 18. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: INDI-VINDI

Vždy ho fas­ci­no­val indus­triál­ny vin­ta­ge dizajn a legen­dár­ne ame­ric­ké svet­lá, kto­ré pozná­me zo sta­rých hol­ly­wo­od­skych fil­mov. Roz­ho­dol sa pri­niesť ten­to feno­mén na Slo­ven­sko.

V dneš­nej pre­tech­ni­zo­va­nej dobe sa čas­to vra­cia­me k veciam, kto­ré dýcha­jú his­tó­ri­ou. Sta­ré továr­ne, reme­sel­né diel­ne či retro nápi­sy na budo­vách, to všet­ko sa spá­ja s indus­triál­nym dizaj­nom, vin­ta­ge a upcyc­ling štý­lom, kto­ré fas­ci­nu­jú mla­dé­ho kre­a­tív­ca Pet­ra Nád­le­ra. Jedi­neč­ný­mi dizaj­no­vý­mi kús­ka­mi spo­lu s man­žel­kou najprv zapĺňal svoj byt, no netrva­lo dlho a pus­ti­li sa do výro­by vlast­ných. 

Foto: INDI-VIN­DI

Foto: INDI-VIN­DI

Už prvé expe­ri­men­ty oko­lie oča­ri­li, pre­to sa Peter roz­ho­dol posu­núť záľu­bu na vyš­ší level a začal tvo­riť pod znač­kou INDI-VIN­DI. Názov je doko­na­lou slov­nou hrač­kou a zna­me­ná fúziu slov INDus­triál­ny, INDI­vi­du­ali­ta, VIN­ta­ge a DIzajn. Prá­ve na indi­vi­du­ali­te si znač­ka zakla­dá. Kaž­dý jeden kúsok je ori­gi­nál a vdých­ne tvoj­mu inte­ri­é­ru ori­gi­na­li­tu a dušu.

Foto: INDI-VIN­DI

Mla­dý Slo­vák pôso­bí ako fre­e­lan­cer v reklam­nej bran­dži a dizaj­nér­sky pro­jekt je stá­le len jeho bokov­kou. Pri­rás­tol mu však k srd­cu a mož­nosť tvo­riť vo vlast­nej diel­ni si uží­va. “INDI-VIN­DI vznik­la ako pri­ro­dze­né vyús­te­nie môj­ho koníč­ka. Venu­jem sa jej vo voľ­nom čase, ale mojím snom je, aby sa z nej raz stal full time job,” pove­dal. Sám sa ozna­ču­je za ama­té­ra a neus­tá­le sa učí novým tech­ni­kám prá­ce s dre­vom či kovom.

Foto: INDI-VIN­DI

Foto: INDI-VIN­DI

Všet­ky jeho výrob­ky sa nesú v duchu funkč­né­ho dizaj­nu a sú vyro­be­né zo zre­cyk­lo­va­ných indus­triál­nych prv­kov. “Ako jedi­ní na Slo­ven­sku pri­ná­ša­me ori­gi­nál­ne sve­tel­né deko­rá­cie, tzv. marqu­ee lights, kto­ré doda­jú aké­mu­koľ­vek pries­to­ru neopa­ko­va­teľ­nú atmo­sfé­ru,” pove­dal Peter. Tie­to svet­lá majú pôvod v USA, sú inšpi­ro­va­né Bro­adwa­y­om či Las Vegas a v podo­be nápi­sov býva­li kedy­si umiest­ne­né nad kina­mi či hotel­mi.

Foto: INDI-VIN­DI

Pri výro­be tých­to sve­tel­ných nápi­sov využí­vam sta­ré pale­to­vé dre­vo. Okrem toho, keď sa mi do ruky dosta­ne neja­ký sta­rý pred­met, sna­žím sa ho buď zreš­tau­ro­vať, ale­bo mu nájsť nový zmy­sel. Naprí­klad zo sta­rých vodo­vod­ných lia­ti­no­vých kohú­ti­kov vytvá­ram držia­ky na šper­ky,” pre­zra­dil Peter. Dôraz kla­die na to, aby dizajn evo­ko­val, že na pro­duk­te sa pre­ja­vil zub času. Na oce­li tak naprí­klad vytvá­ra pomo­cou špe­ciál­ne­ho náte­ru zrých­le­nú koró­ziu.

Foto: INDI-VIN­DI

Foto: INDI-VIN­DI

Mla­dý kre­a­tí­vec si nepo­tr­pí na vôňu a lesk nové­ho nábyt­ku. Namies­to toho milu­je ten, kto­ré­ho samot­ný vzhľad vie vyroz­prá­vať prí­beh. “Naprí­klad taký sta­rý indus­triál­ny vozík. Dlhé roky slú­žil vo fab­ri­ke, kde sa pat­rič­ne opot­re­bo­val. Potom mož­no nie­koľ­ko rokov odo­lá­val nedu­hom poča­sia na neja­kom zabud­nu­tom mies­te a teraz môže ako krás­ny kon­fe­renč­ný sto­lík dodať ori­gi­nál­nu atmo­sfé­ru akej­koľ­vek obý­vač­ke,” pove­dal.

Foto: INDI-VIN­DI

Inšpi­rá­ciu čer­pá naj­mä ces­to­va­ním po sve­te, kde nasá­va his­tó­riu, kul­tú­ru a jedi­neč­ný dizajn kaž­dé­ho mies­ta. “Vždy keď so ženou plá­nu­je­me des­ti­ná­ciu, pre­pa­šu­jem tam neja­ký high­light v podo­be náv­šte­vy indus­triál­nej pamiat­ky ale­bo obcho­du, kto­rý sa venu­je prá­ve pre­da­jú sta­ré­ho indus­triál­ne­ho nábyt­ku. V zahra­ni­čí o to núdza nie je, ale žiaľ na Slo­ven­sku takých miest veľa nie je,” dodal Peter. 

Foto: INDI-VIN­DI

INDI-VIN­DI žia­ri na slo­ven­skom trhu dizaj­nu a zaru­če­ne dodá kaž­dé­mu pries­to­ru ten správ­ny šmrnc. :)

Pridať komentár (0)