Pho­neD­rone Ethos dá tvojmu smart­fónu krídla, samos­tat­ného drona už nepot­re­bu­ješ

Rudolf Nečas / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Samoz­rejme nie doslovne, ale tvoj tele­fón vďaka nemu získa plas­tové telo so štyrmi vrtu­ľami aby mohol lie­tať po oblohe. Počkať, čo?

Ale je to sku­točne tak. Oproti veľ­kému počtu dro­nov, ktoré môžeš ovlá­dať pomo­cou smart­fónu, s týmto si tvoj milo­vaný komu­ni­kačný nástroj užije pole­to­va­nie po okolí. Čo je podľa mňa trošku desivé.

Ale poďme na to po poriadku. Pho­neD­rone Ethos je počin od spo­loč­nosti xCraft síd­lia­cej v Sand­po­int, Idaho. Ich tím sa roz­ho­dol pozrieť na drony trošku inak ako ostatní. A asi si pove­dali niečo v zmysle: „Hej, načo máme vyro­biť dron s elek­tro­ni­kou za kopu peňazí, keď proste stačí spra­viť telo a dať do neho smart­fón, ktorý to všetko má?“ Lebo ono je to sku­točne tak. Všetky tie vychy­távky ako GPS, gyro­skopy, kamery a ostatné, ktoré sú nutné k tomu aby dron „žil“ sú zabu­do­vané v tvo­jom smart­fóne. Pho­neD­rone tak pri­dáva len telo s motormi, vrtu­ľami, baté­riou a o zby­tok sa postará tvoj Android smart­fón alebo iPhone.

Výsled­kom toho je o dosť niž­šia cena ako pri iných dro­noch, ktoré pod­po­rujú módy nasle­do­va­nia a vrá­te­nia sa domov. Ak sa popo­náh­ľaš môžeš mať Pho­neD­rone za 235 dolá­rov (pre­dob­jed­návky za 195 dolá­rov sú už žiaľ vypre­dané) a pre tých, čo sa neza­poja do kam­pane na Kicks­tar­teri bude cena stále nie až tak hroz­ných 300 dolá­rov.

Ale… Môj tele­fón. Vo vzdu­chu. To neznie ako veľmi dobrá kom­bi­ná­cia. Už len tá pred­stava, že sa pri lete ponad nejakú rok­linu alebo vodnú plo­chu niečo pokazí… Ale zas to, čo ušet­ríš na drone môžeš inves­to­vať do neja­kého lac­nej­šieho dru­hého mobilu, ktorý bude „pilo­tom“. V xCraft však nie sú úplní blázni a tak mys­leli aj na bez­peč­nosť. Dron má via­cero ochran­ných opat­rení, ktoré zabez­pe­čia, že aj keď smart­fón zlyhá, nezrúti sa z oblohy a ak by sa to neja­kou náho­dou stalo, ochranné neop­ré­nové puzdro ochráni tele­fón pred nára­zom. Snáď.

Ethos má byť kom­pa­ti­bilný s iPho­nom 4S a nov­šími jabl­kami, čo sa týka Andro­idu kom­pa­ti­bi­lita siaha po Sam­sung Galaxy S2 a „väč­šinu Android smar­fó­nov podob­nej gene­rá­cie“.

Tele­fón, ktorý pou­ži­ješ poslúži okrem iného aj ako kamera. Vsta­vané zrkadlo ti umožní natá­čať alebo fofiť sme­rom dole, dopredu alebo do strany. Aké krásne jed­no­du­ché rie­še­nie.

Ak sa náho­dou bojíš, že tvoj smart­fón pilot po usa­dení do Pho­neD­ronu odletí nie­kam do západu Slnka, nemu­síš sa. V prí­pade, že máš dva tele­fóny alebo tele­fón a Apple Watch po spá­ro­vaní zaria­dení môžeš dron ovlá­dať jed­no­du­cho pomo­cou apli­ká­cie, v kto­rej uvi­díš aj živý pre­nos videa.

Pho­neD­rone podľa tvor­cov dokáže dosiah­nuť rých­losť až 56 kilo­met­rov za hodinu. Dĺžka letu na jedno nabi­tie je 15 až 20 minút, čo je o dosť viac než pri iných malých dro­noch. A baterku, ktorá je samoz­rejme vyme­ni­teľná, si doká­žeš dobiť cez USB.

No tak čo? Ideš do toho alebo nie? Na roz­hod­nu­tie sa či je to dobrý nápad alebo nie máš ešte dosť času, pre­tože prvé kusy Pho­neD­rone majú byť dostupné až v Sep­tem­bri 2016. 

Zdroj: kickstarter.com
Pridať komentár (0)