Pho­neD­ro­ne Ethos dá tvoj­mu smart­fó­nu kríd­la, samos­tat­né­ho dro­na už nepot­re­bu­ješ

Rudolf Nečas / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Samoz­rej­me nie doslov­ne, ale tvoj tele­fón vďa­ka nemu zís­ka plas­to­vé telo so štyr­mi vrtu­ľa­mi aby mohol lie­tať po oblo­he. Počkať, čo?

Ale je to sku­toč­ne tak. Opro­ti veľ­ké­mu počtu dro­nov, kto­ré môžeš ovlá­dať pomo­cou smart­fó­nu, s tým­to si tvoj milo­va­ný komu­ni­kač­ný nástroj uži­je pole­to­va­nie po oko­lí. Čo je pod­ľa mňa troš­ku desi­vé.

Ale poď­me na to po poriad­ku. Pho­neD­ro­ne Ethos je počin od spo­loč­nos­ti xCraft síd­lia­cej v Sand­po­int, Ida­ho. Ich tím sa roz­ho­dol pozrieť na dro­ny troš­ku inak ako ostat­ní. A asi si pove­da­li nie­čo v zmys­le: „Hej, načo máme vyro­biť dron s elek­tro­ni­kou za kopu peňa­zí, keď pros­te sta­čí spra­viť telo a dať do neho smart­fón, kto­rý to všet­ko má?“ Lebo ono je to sku­toč­ne tak. Všet­ky tie vychy­táv­ky ako GPS, gyro­sko­py, kame­ry a ostat­né, kto­ré sú nut­né k tomu aby dron „žil“ sú zabu­do­va­né v tvo­jom smart­fó­ne. Pho­neD­ro­ne tak pri­dá­va len telo s motor­mi, vrtu­ľa­mi, baté­ri­ou a o zby­tok sa posta­rá tvoj Andro­id smart­fón ale­bo iPho­ne.

Výsled­kom toho je o dosť niž­šia cena ako pri iných dro­noch, kto­ré pod­po­ru­jú módy nasle­do­va­nia a vrá­te­nia sa domov. Ak sa popo­náh­ľaš môžeš mať Pho­neD­ro­ne za 235 dolá­rov (pre­dob­jed­náv­ky za 195 dolá­rov sú už žiaľ vypre­da­né) a pre tých, čo sa neza­po­ja do kam­pa­ne na Kicks­tar­te­ri bude cena stá­le nie až tak hroz­ných 300 dolá­rov.

Ale… Môj tele­fón. Vo vzdu­chu. To neznie ako veľ­mi dob­rá kom­bi­ná­cia. Už len tá pred­sta­va, že sa pri lete ponad neja­kú rok­li­nu ale­bo vod­nú plo­chu nie­čo poka­zí… Ale zas to, čo ušet­ríš na dro­ne môžeš inves­to­vať do neja­ké­ho lac­nej­šie­ho dru­hé­ho mobi­lu, kto­rý bude „pilo­tom“. V xCraft však nie sú úpl­ní bláz­ni a tak mys­le­li aj na bez­peč­nosť. Dron má via­ce­ro ochran­ných opat­re­ní, kto­ré zabez­pe­čia, že aj keď smart­fón zly­há, nezrú­ti sa z oblo­hy a ak by sa to neja­kou náho­dou sta­lo, ochran­né neop­ré­no­vé puzdro ochrá­ni tele­fón pred nára­zom. Snáď.

Ethos má byť kom­pa­ti­bil­ný s iPho­nom 4S a nov­ší­mi jabl­ka­mi, čo sa týka Andro­idu kom­pa­ti­bi­li­ta sia­ha po Sam­sung Gala­xy S2 a „väč­ši­nu Andro­id smar­fó­nov podob­nej gene­rá­cie“.

Tele­fón, kto­rý pou­ži­ješ poslú­ži okrem iné­ho aj ako kame­ra. Vsta­va­né zrkad­lo ti umož­ní natá­čať ale­bo fofiť sme­rom dole, dopre­du ale­bo do stra­ny. Aké krás­ne jed­no­du­ché rie­še­nie.

Ak sa náho­dou bojíš, že tvoj smart­fón pilot po usa­de­ní do Pho­neD­ro­nu odle­tí nie­kam do zápa­du Sln­ka, nemu­síš sa. V prí­pa­de, že máš dva tele­fó­ny ale­bo tele­fón a App­le Watch po spá­ro­va­ní zaria­de­ní môžeš dron ovlá­dať jed­no­du­cho pomo­cou apli­ká­cie, v kto­rej uvi­díš aj živý pre­nos videa.

Pho­neD­ro­ne pod­ľa tvor­cov doká­že dosiah­nuť rých­losť až 56 kilo­met­rov za hodi­nu. Dĺž­ka letu na jed­no nabi­tie je 15 až 20 minút, čo je o dosť viac než pri iných malých dro­noch. A bater­ku, kto­rá je samoz­rej­me vyme­ni­teľ­ná, si doká­žeš dobiť cez USB.

No tak čo? Ideš do toho ale­bo nie? Na roz­hod­nu­tie sa či je to dob­rý nápad ale­bo nie máš ešte dosť času, pre­to­že prvé kusy Pho­neD­ro­ne majú byť dostup­né až v Sep­tem­bri 2016. 

Zdroj: kickstarter.com
Pridať komentár (0)