Pil si, pil si ?!

Lukáš Gašparík jr. / 11. novembra 2014 / Tech a inovácie

Huráá, je pia­tok a koniec pra­cov­ného týždňa je konečne tu! S tým pri­chá­dza aj čas, kedy sa mnohí z vás vyberú večer na drink s pria­teľmi alebo na nejakú oslavu. Všetko je to fajn, ale čo ak ste autom, dáte si jeden „šofér­sky“ drink a neviete, či už môžete šofé­ro­vať?

Teraz vaše dohady o tom, či by ste ešte nafú­kali po jed­nom drinku, alebo nie, vyrieši BACt­rack Vio. Je to mála vecička, ktorú môžete nosiť bez prob­lé­mov aj na kľú­čoch. Jed­no­du­cho vyklo­píte náus­tok, fúk­nete po dobu 5-tich sekúnd a obsah alko­holu v krvi sa vám zobrazí priamo na vašom smartp­hone.

Ale čo ak vám na smartp­hone vyskočí ešte nejaké to pro­mile? Apli­ká­cia dokáže na základe Zero­Line® tech­no­ló­gie presne vypo­čí­tať rých­losť vášho vytriez­ve­nia, čo je cel­kom uži­točné, keď sa potre­bu­jete s pria­teľmi dohod­núť, kedy môžete znova sad­núť za volant. BACt­rack sa s vašim smartp­ho­nom spá­ruje pomo­cou Blu­e­to­oth a momen­tálne sa pre­dáva za cenu $42.99.

Tak či tak, keď idete von s pria­teľmi, je lep­šie si dopredu určit, kto bude dnes večer za vodiča. Predsa len sad­núť si za volant po požití alko­holu nie je úplne v poriadku.

zdroj: cultofmac.com

Pridať komentár (0)