Pilot — zaria­de­nie, kto­ré búra jazy­ko­vé bari­é­ry a doho­vo­ríš sa vďa­ka nemu vša­de

Ľubica Mervová / 18. mája 2016 / Startupy

Vieš si pred­sta­viť, že na sve­te pre­sta­nú exis­to­vať jazy­ko­vé bari­é­ry a doro­zu­mieš sa v kto­rej­koľ­vek kra­ji­ne? Pres­ne o toto sa pokú­si­la fir­ma Waver­ly Labs. Vyvi­nu­la slú­chad­lo, kto­ré auto­ma­tic­ky pre­kla­dá hovo­re­nú reč. 

Slú­chad­lo s náz­vom Pilot fun­gu­je tak, že pre­kla­dá reč nie­ko­ho, kto má dru­hé slú­chad­lo. To je dôvo­dom pre­čo sa tie­to zaria­de­nia budú pre­dá­vať v pároch. Ďal­šiu gene­rá­ciu Pilo­ta však chcú navr­hnúť tak, aby vní­ma­lo aj všet­ko, čo sa deje oko­lo teba. Na pre­klad bude využí­vať apli­ká­ciu v smart­fó­ne, kto­rá bude postup­ne roz­ši­ro­va­ná. Zaria­de­nie bude potreb­né nabí­jať, rov­na­ko ako mobi­ly či note­bo­oky. Pilot bude fun­go­vať aj v reži­me off­li­ne a pokiaľ tvoj par­tner nebu­de mať svo­je slú­chad­lo pri sebe, môže ho nahra­diť mobi­lom. Cie­ľom toh­to zaria­de­nia však je, aby si neču­mel nons­top do mobi­lu ako zom­bie a aktív­nej­šie komu­ni­ko­val.

Prí­beh toho, ako ten­to nápad vzni­kol si môže­te pozrieť v tom­to videu:

Pro­jekt je finan­co­va­ný cro­wd­fun­din­gom cez Indie­go­go a pro­dukt zatiaľ nie je dostup­ný, môžeš si ho však už rezer­vo­vať, aby si ho mal medzi prvý­mi. Prvé dizaj­no­vé mode­ly dokon­či­li v roku 2015, vypus­te­nie prvej pre­kla­da­jú­cej apli­ká­cie však plá­nu­jú až na leto 2016. Keď­že však musí prejsť ešte mno­hý­mi tes­ta­mi a musia spus­tiť manu­fak­túr­nu výro­bu, prvé hoto­vé výrob­ky plá­nu­jú odo­sie­lať až kon­com jese­ne ale­bo začiat­kom zimy. Bale­nie bude obsa­ho­vať 2 kusy slú­cha­diel, jed­nu pre­nos­nú nabí­jač­ku a sprie­vod­nú apli­ká­ciu s potreb­ný­mi jazyk­mi.

IMG_75831-821x547

Apli­ká­cia bude na začia­tok zahŕňať anglič­ti­nu, špa­niel­či­nu, talian­či­nu a fran­cúz­šti­nu. Neskôr sa pri­da­jú výcho­do­á­zij­ské, hind­ské, semit­ské, arab­ské, slo­van­ské a afric­ké jazy­ky. Dopl­n­ko­vé jazy­ky sa budú dať dokú­piť ako pré­mi­ové, pri pre­dob­jed­náv­ke však dosta­ne­te všet­ky tie­to jazy­ky zadar­mo. Kaž­dý jazyk má však rôz­ne dia­lek­ty. Ako rie­šia Waver­ly Labs ten­to prob­lém? Slú­chad­lo je nadi­zaj­no­va­né tak, aby pre­lo­ži­lo aj bež­né dia­lek­ty, avšak hru­bý akcent ti nepre­lo­ží.

Pred­po­kla­da­ná malo­ob­chod­ná cena by mala byť od 249$ do 299$. Pre tých, čo si pro­dukt pre­dob­jed­na­jú bude cena 129$. Je otáz­ne nakoľ­ko bude pohodl­né vní­mať dve reči naraz, keď­že budeš počuť aj pôvod­nú reč aj pre­klad, urči­te je to však skve­lý nástroj na lep­šie poro­zu­me­nie a mož­no aj nauče­nie sa cudzej reči. Už len dúfať, že pre­klad budú mať vychy­ta­ný lep­šie ako Goog­le Trans­la­te. Pokiaľ ťa Pilot zau­jal a máš neja­ké otáz­ky, Waver­ly Labs ti odpo­vie na ich face­bo­ok strán­ke.

10409019_1538785333029601_4100800917715266707_n

Zdroj: waverlylabs.com, zdroj foto­gra­fií: youtube.com

Pridať komentár (0)