Pilot — zaria­de­nie, ktoré búra jazy­kové bari­éry a doho­vo­ríš sa vďaka nemu všade

Ľubica Mervová / 18. mája 2016 / Startupy

Vieš si pred­sta­viť, že na svete pre­stanú exis­to­vať jazy­kové bari­éry a doro­zu­mieš sa v kto­rej­koľ­vek kra­jine? Presne o toto sa pokú­sila firma Waverly Labs. Vyvi­nula slú­chadlo, ktoré auto­ma­ticky pre­kladá hovo­renú reč. 

Slú­chadlo s náz­vom Pilot fun­guje tak, že pre­kladá reč nie­koho, kto má druhé slú­chadlo. To je dôvo­dom prečo sa tieto zaria­de­nia budú pre­dá­vať v pároch. Ďal­šiu gene­rá­ciu Pilota však chcú navr­hnúť tak, aby vní­malo aj všetko, čo sa deje okolo teba. Na pre­klad bude využí­vať apli­ká­ciu v smart­fóne, ktorá bude postupne roz­ši­ro­vaná. Zaria­de­nie bude potrebné nabí­jať, rov­nako ako mobily či note­bo­oky. Pilot bude fun­go­vať aj v režime off­line a pokiaľ tvoj par­tner nebude mať svoje slú­chadlo pri sebe, môže ho nahra­diť mobi­lom. Cie­ľom tohto zaria­de­nia však je, aby si neču­mel nons­top do mobilu ako zom­bie a aktív­nej­šie komu­ni­ko­val.

Prí­beh toho, ako tento nápad vzni­kol si môžete pozrieť v tomto videu:

Pro­jekt je finan­co­vaný cro­wd­fun­din­gom cez Indie­gogo a pro­dukt zatiaľ nie je dostupný, môžeš si ho však už rezer­vo­vať, aby si ho mal medzi prvými. Prvé dizaj­nové modely dokon­čili v roku 2015, vypus­te­nie prvej pre­kla­da­jú­cej apli­ká­cie však plá­nujú až na leto 2016. Keďže však musí prejsť ešte mno­hými tes­tami a musia spus­tiť manu­fak­túrnu výrobu, prvé hotové výrobky plá­nujú odo­sie­lať až kon­com jesene alebo začiat­kom zimy. Bale­nie bude obsa­ho­vať 2 kusy slú­cha­diel, jednu pre­nosnú nabí­jačku a sprie­vodnú apli­ká­ciu s potreb­nými jazykmi.

IMG_75831-821x547

Apli­ká­cia bude na začia­tok zahŕňať anglič­tinu, špa­niel­činu, talian­činu a fran­cúz­štinu. Neskôr sa pri­dajú výcho­do­á­zij­ské, hind­ské, semit­ské, arab­ské, slo­van­ské a africké jazyky. Dopl­n­kové jazyky sa budú dať dokú­piť ako pré­mi­ové, pri pre­dob­jed­návke však dosta­nete všetky tieto jazyky zadarmo. Každý jazyk má však rôzne dia­lekty. Ako rie­šia Waverly Labs tento prob­lém? Slú­chadlo je nadi­zaj­no­vané tak, aby pre­lo­žilo aj bežné dia­lekty, avšak hrubý akcent ti nepre­loží.

Pred­po­kla­daná malo­ob­chodná cena by mala byť od 249$ do 299$. Pre tých, čo si pro­dukt pre­dob­jed­najú bude cena 129$. Je otázne nakoľko bude pohodlné vní­mať dve reči naraz, keďže budeš počuť aj pôvodnú reč aj pre­klad, určite je to však skvelý nástroj na lep­šie poro­zu­me­nie a možno aj nauče­nie sa cudzej reči. Už len dúfať, že pre­klad budú mať vychy­taný lep­šie ako Google Trans­late. Pokiaľ ťa Pilot zau­jal a máš nejaké otázky, Waverly Labs ti odpo­vie na ich face­book stránke.

10409019_1538785333029601_4100800917715266707_n

Zdroj: waverlylabs.com, zdroj foto­gra­fií: youtube.com

Pridať komentár (0)