Pione­ers Ven­tu­res pop­dí­sa­lo svo­ju prvú inves­tí­ciu, kto­rá putu­je slo­ven­ské­mu Clou­do!

Rišo Néveri / 20. októbra 2015 / Lifehacking

Fond Pione­ers Ven­tu­res vzni­kol na Pione­ers fes­ti­va­le 2015 a vče­ra ozná­mil svo­ju prvú inves­tí­ciu. Zís­ka­va ju slo­ven­ský star­tup Clou­do. Gra­tu­lu­je­me cha­la­ni!

Clou­do vyví­ja clou­do­vú služ­bu na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty pri onli­ne prá­ci, vyhľa­dá­va­nia a orga­ni­zá­cii svoj­ho digi­tál­ne­ho sve­ta. Integ­ru­je všet­ky naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né apli­ká­cie ako: Drop­box, Goog­le Dri­ve, Asa­na, Gmail, Trel­lo, Slack, Ever­no­te, Git­Hub a mno­ho ďaľ­ších, navy­še si služ­bu môžeš vyskú­šať už teraz! “Sme viac než hrdí, že sa Clou­do stá­va prvým čle­nom našej rodi­ny Pione­ers Ven­tu­res.”, hovo­rí Klaus Matz­ka z Pione­ers Ven­tu­res. Clou­do ako pro­jekt v sko­rom štá­diu pri­ro­dze­ne potre­bo­val inves­tí­ciu aby doká­za­li rásť, avšak ich roz­hod­nu­tie pri­jať ju ply­nu­lo aj z ove­ľa šir­šej hod­no­ty inves­tí­cie.

Z ľava hore: Jakub Kolar (Deve­lo­per), Tomas Trun­gel (Deve­lo­per), Pavel Koci (Deve­lo­per). Z ľava dole: Klaus Matz­ka (Par­tner PV), Ondrej Pro­stred­ník (Co-foun­der & CEO Clou­do), Juraj Peli­kan (Co-foun­der & CTO Clou­do), Phi­lipp Stan­gl (Inves­tment Mana­ger PV), Mar­kus Lang (Inves­tment mana­ger PV); Zdroj: pioneers.io

Spo­lu­prá­cou s Pione­ers Ven­tu­res zís­ka­va Clou­do cen­né kon­tak­ty do zahra­ni­čia a na exper­tov ako aj pod­po­ru pri zís­ka­va­ní budú­cich finan­cií. “Vďa­ka pomo­ci Pione­ers Ven­tu­res sme schop­ní sústre­diť sa na pro­dukt a spra­viť ho naj­lep­šie ako doká­že­me”, hovo­rí Onrej Pro­stred­ník, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Clou­do. Onrej už v minu­los­ti budo­val Cloud Fen­der, kto­ré­ho pod­sta­ta sa odví­ja­la od podob­nej myš­lien­ky a sna­žil sa zvý­šiť onli­ne pro­duk­ti­vi­tu. 

Aj keď Cloud Fen­der neus­pel a kon­com minu­lé­ho roku bol pro­jekt ukon­če­ný, je úcty­hod­né vidieť, že sa zakla­da­te­lia Ondrej a Juraj Peli­kán odhod­la­li vybrať rov­na­kou ces­tou, nevzdá­va­jú sa a namies­to smút­ku zo svoj­ho neús­pe­chu čer­pa­jú. Iba mesiac po začiat­ku sa zúčast­ni­li na prog­ra­me naj­zná­mej­šej tech­no­lo­gic­kej uni­ver­zi­ty MIT a zúčast­ni­li sa aj Pione­ers Chal­len­ge. “Sme pre­sved­če­ní, že aj ten­to fak­tor bude jed­ným z hlav­ných kľú­čov úspe­cho Clou­do.”, hovo­rí Klaus Matzk z PV a dodá­va “V Clou­do sme našli per­fekt­né­ho prvé­ho par­tne­ra pre náš fond. Pre­sved­či­li nás tri veci: 1. ambi­ci­óz­ny tím a ich skú­se­nos­ti v oblas­ti, 2. trh pro­duk­ti­vi­ty pre­uka­zu­je veľ­ký poten­ciál 3. samot­ný pro­dukt. Sme pre­sved­če­ní, že k úspe­chu Clou­do pris­pe­je­me.”

Pione­ers Ven­tu­res neuve­rej­ni­lo pres­nú sumu inves­tí­cie, ale na svo­jom verej­nom blo­gu hovo­rí o 10 – 12 plá­no­va­ných inves­tí­ciách roč­ne v oko­lí 100 000 eur. Pred­po­kla­dám, že sa aj inves­tí­cia do Clou­do pohy­bu­je oko­lo tej­to sumy. Teší ma, že cha­la­ni pre­uka­zu­jú bojov­nosť a napriek slo­ven­ské­mu štan­dar­tu, kto­rý hovo­rí “neus­pe­ješ a kon­číš” sa pozbie­ra­li a idú ďalej. 

Cha­la­nom gra­tu­lu­je­me a želá­me ďaĺšie úspe­chy!

Zdroj: http://pioneers.io/

Pridať komentár (0)