Pione­ers Ven­tu­res pop­dí­salo svoju prvú inves­tí­ciu, ktorá putuje slo­ven­skému Cloudo!

Rišo Néveri / 20. októbra 2015 / Startupy

Fond Pione­ers Ven­tu­res vzni­kol na Pione­ers fes­ti­vale 2015 a včera ozná­mil svoju prvú inves­tí­ciu. Zís­kava ju slo­ven­ský star­tup Cloudo. Gra­tu­lu­jeme cha­lani!

Cloudo vyvíja clou­dovú službu na zvý­še­nie pro­duk­ti­vity pri online práci, vyhľa­dá­va­nia a orga­ni­zá­cii svojho digi­tál­neho sveta. Integ­ruje všetky naj­čas­tej­šie pou­ží­vané apli­ká­cie ako: Drop­box, Google Drive, Asana, Gmail, Trello, Slack, Ever­note, Git­Hub a mnoho ďaľ­ších, navyše si službu môžeš vyskú­šať už teraz! “Sme viac než hrdí, že sa Cloudo stáva prvým čle­nom našej rodiny Pione­ers Ven­tu­res.”, hovorí Klaus Matzka z Pione­ers Ven­tu­res. Cloudo ako pro­jekt v sko­rom štá­diu pri­ro­dzene potre­bo­val inves­tí­ciu aby doká­zali rásť, avšak ich roz­hod­nu­tie pri­jať ju ply­nulo aj z oveľa šir­šej hod­noty inves­tí­cie.

Z ľava hore: Jakub Kolar (Deve­lo­per), Tomas Trun­gel (Deve­lo­per), Pavel Koci (Deve­lo­per). Z ľava dole: Klaus Matzka (Par­tner PV), Ondrej Pro­stred­ník (Co-foun­der & CEO Cloudo), Juraj Peli­kan (Co-foun­der & CTO Cloudo), Phi­lipp Stangl (Inves­tment Mana­ger PV), Mar­kus Lang (Inves­tment mana­ger PV); Zdroj: pioneers.io

Spo­lu­prá­cou s Pione­ers Ven­tu­res zís­kava Cloudo cenné kon­takty do zahra­ni­čia a na exper­tov ako aj pod­poru pri zís­ka­vaní budú­cich finan­cií. “Vďaka pomoci Pione­ers Ven­tu­res sme schopní sústre­diť sa na pro­dukt a spra­viť ho naj­lep­šie ako doká­žeme”, hovorí Onrej Pro­stred­ník, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Cloudo. Onrej už v minu­losti budo­val Cloud Fen­der, kto­rého pod­stata sa odví­jala od podob­nej myš­lienky a sna­žil sa zvý­šiť online pro­duk­ti­vitu. 

Aj keď Cloud Fen­der neus­pel a kon­com minu­lého roku bol pro­jekt ukon­čený, je úcty­hodné vidieť, že sa zakla­da­te­lia Ondrej a Juraj Peli­kán odhod­lali vybrať rov­na­kou ces­tou, nevzdá­vajú sa a namiesto smútku zo svojho neús­pe­chu čer­pajú. Iba mesiac po začiatku sa zúčast­nili na prog­rame naj­zná­mej­šej tech­no­lo­gic­kej uni­ver­zity MIT a zúčast­nili sa aj Pione­ers Chal­lenge. “Sme pre­sved­čení, že aj tento fak­tor bude jed­ným z hlav­ných kľú­čov úspe­cho Cloudo.”, hovorí Klaus Matzk z PV a dodáva “V Cloudo sme našli per­fekt­ného prvého par­tnera pre náš fond. Pre­sved­čili nás tri veci: 1. ambi­ci­ózny tím a ich skú­se­nosti v oblasti, 2. trh pro­duk­ti­vity pre­uka­zuje veľký poten­ciál 3. samotný pro­dukt. Sme pre­sved­čení, že k úspe­chu Cloudo pris­pe­jeme.”

Pione­ers Ven­tu­res neuve­rej­nilo presnú sumu inves­tí­cie, ale na svo­jom verej­nom blogu hovorí o 10 – 12 plá­no­va­ných inves­tí­ciách ročne v okolí 100 000 eur. Pred­po­kla­dám, že sa aj inves­tí­cia do Cloudo pohy­buje okolo tejto sumy. Teší ma, že cha­lani pre­uka­zujú bojov­nosť a napriek slo­ven­skému štan­dartu, ktorý hovorí “neus­pe­ješ a kon­číš” sa pozbie­rali a idú ďalej. 

Cha­la­nom gra­tu­lu­jeme a želáme ďaĺšie úspe­chy!

Zdroj: http://pioneers.io/

Pridať komentár (0)