Plag.sk- sys­tém, kto­rý zni­čí pla­giá­tor­stvo na slo­ven­ský­ch uni­ver­zi­tá­ch

Michal Sorkovský / 7. októbra 2015 / Lifehacking

Všet­ci vie­me, ako to medzi štu­dent­mi cho­dí. Pri písa­ní svo­ji­ch prác si čas­to radi poži­ča­jú tex­ty z rôz­ny­ch zdro­jov, kto­ré sa im dosta­nú do rúk, či do počí­ta­ča. Pro­ti pla­giá­tor­stvu bolo teda už na Slo­ven­sku zave­de­ný­ch nie­koľ­ko sys­té­mov, kto­ré sa ho sna­žia odha­liť, no ich funkč­nosť je výraz­ne otáz­na. Pre­to bol vytvo­re­ný sys­tém plag.sk, kto­rý je znač­ne pre­pra­co­va­nej­ší a spo­ľah­li­vej­ší.

Prečo je vlastne takýto systém potrebný a prečo nestačia tie, ktoré už sú zaužívané? Na našich univerzitách sa medzi študentmi, ale aj učiteľmi, neprestajne šíria plagiáty v rôznych dokumentoch. V projekte plag.sk sa teda rozhodli trochu otestovať výskyt plagiátov v rôznych verejne prístupných, odovzdaných prácach študentov z rokov 2010-2014. Množstvo plagiátorstva, ktoré bolo odhalené potvrdilo to, že systém, ktorý univerzity používajú na odhalenie plagiátov vôbec nie je dokonalý. 

 

Plag.sk je ale prepracovanejší systém a mnohých študentov zrejme zarmúti, že dokáže identifikovať konkrétne miesta v texte, ktoré sú plagiátom a tiež určiť ich presný pôvod. Pri študentských prácach, v ktorých systém testoval výskyt plagiátov tomu tiež nebolo inak a ku plagiátom určil plag.sk vždy aj ich originálny pôvod, teda zdroj, z ktorého študent text do svojej práce skopíroval. Plag.sk môže byť teda užitočnejší ako inštitucionálne systémy, ktoré sú na Slovensku zavedené.  Do porovnávacej databázy sa nezahŕňajú nahrané dokumenty, ako je tomu v prípade inštitucionálnych systémov a kontrolujú sa nielen slovenské, ale pre podobnosť jazykov, aj české zdroje.  

„Maďarsko malo zavedený inštitucionálny systém pre plagiátorstvo, no po roku fungovania začal zlyhávať a nebol schopný odhaliť obyčajný článok z Wikipedie, pretože jeho obsah bol rokmi modifikovaný. To môže byť dôvod a signál, že slovenský inštitucionálny systém je na tom podobne. Znamená to, že verejné prostriedky určené na financovanie inštitucionálneho systému môžu byť využívane nie príliš vhodne,“ hovorí Klaus Chorst, CEO plag.sk.

Systém plag.sk dokáže overiť akademické práce, články, eseje a iné dokumenty. Postup overenia je pritom celkom jednoduchý. Stačí nahrať vybraný dokument, ktorý je potrebné overiť, systém ho analyzuje a určí plagiát podčiarknutím konkrétneho miesta v texte. S plag.sk  bude teda celkom jednoduché identifikovať plagiát. Takýto systém samozrejme dokáže zlepšiť úroveň vzdelávania na slovenských školách a univerzitách. A hoci ho študenti možno budú nenávidieť, môže to byť ďalší krôčik vpred, ku modernejšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu na Slovensku. Na záver ešte treba dodať, že spoločnosť systém na odhalenie plagiátorstva už úspešne prevádzkuje vo Francúzsku, Litve a Lotyšsku.

 

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)