Plag.sk- sys­tém, ktorý zničí pla­giá­tor­stvo na slo­ven­ských uni­ver­zi­tách

Michal Sorkovský / 7. október 2015 / Tools a produktivita

Všetci vieme, ako to medzi štu­dentmi chodí. Pri písaní svo­jich prác si často radi poži­čajú texty z rôz­nych zdro­jov, ktoré sa im dostanú do rúk, či do počí­tača. Proti pla­giá­tor­stvu bolo teda už na Slo­ven­sku zave­de­ných nie­koľko sys­té­mov, ktoré sa ho sna­žia odha­liť, no ich funkč­nosť je výrazne otázna. Preto bol vytvo­rený sys­tém plag.sk, ktorý je značne pre­pra­co­va­nejší a spo­ľah­li­vejší.

Prečo je vlastne takýto sys­tém potrebný a prečo nesta­čia tie, ktoré už sú zau­ží­vané? Na našich uni­ver­zi­tách sa medzi štu­dentmi, ale aj uči­teľmi, nepres­tajne šíria pla­giáty v rôz­nych doku­men­toch. V pro­jekte plag.sk sa teda roz­hodli tro­chu otes­to­vať výskyt pla­giá­tov v rôz­nych verejne prí­stup­ných, odo­vzda­ných prá­cach štu­den­tov z rokov 2010 – 2014. Množ­stvo pla­giá­tor­stva, ktoré bolo odha­lené potvr­dilo to, že sys­tém, ktorý uni­ver­zity pou­ží­vajú na odha­le­nie pla­giá­tov vôbec nie je doko­nalý. 

Plag.sk je ale pre­pra­co­va­nejší sys­tém a mno­hých štu­den­tov zrejme zarmúti, že dokáže iden­ti­fi­ko­vať kon­krétne miesta v texte, ktoré sú pla­giá­tom a tiež určiť ich presný pôvod. Pri štu­dent­ských prá­cach, v kto­rých sys­tém tes­to­val výskyt pla­giá­tov tomu tiež nebolo inak a ku pla­giá­tom určil plag.sk vždy aj ich ori­gi­nálny pôvod, teda zdroj, z kto­rého štu­dent text do svo­jej práce sko­pí­ro­val. Plag.sk môže byť teda uži­toč­nejší ako inšti­tu­ci­onálne sys­témy, ktoré sú na Slo­ven­sku zave­dené. Do porov­ná­va­cej data­bázy sa neza­hŕňajú nahrané doku­menty, ako je tomu v prí­pade inšti­tu­ci­onál­nych sys­té­mov a kon­tro­lujú sa nie­len slo­ven­ské, ale pre podob­nosť jazy­kov, aj české zdroje. 

„Maďar­sko malo zave­dený inšti­tu­ci­onálny sys­tém pre pla­giá­tor­stvo, no po roku fun­go­va­nia začal zly­há­vať a nebol schopný odha­liť oby­čajný člá­nok z Wiki­pe­die, pre­tože jeho obsah bol rokmi modi­fi­ko­vaný. To môže byť dôvod a sig­nál, že slo­ven­ský inšti­tu­ci­onálny sys­tém je na tom podobne. Zna­mená to, že verejné pros­triedky určené na finan­co­va­nie inšti­tu­ci­onál­neho sys­tému môžu byť využí­vane nie prí­liš vhodne,“ hovorí Klaus Chorst, CEO plag.sk.

Sys­tém plag.sk dokáže ove­riť aka­de­mické práce, články, eseje a iné doku­menty. Postup ove­re­nia je pri­tom cel­kom jed­no­du­chý. Stačí nahrať vybraný doku­ment, ktorý je potrebné ove­riť, sys­tém ho ana­ly­zuje a určí pla­giát pod­čiark­nu­tím kon­krét­neho miesta v texte. S plag.sk bude teda cel­kom jed­no­du­ché iden­ti­fi­ko­vať pla­giát. Takýto sys­tém samoz­rejme dokáže zlep­šiť úro­veň vzde­lá­va­nia na slo­ven­ských ško­lách a uni­ver­zi­tách. A hoci ho štu­denti možno budú nená­vi­dieť, môže to byť ďalší krô­čik vpred, ku moder­nej­šiemu a kva­lit­nej­šiemu vzde­lá­va­niu na Slo­ven­sku. Na záver ešte treba dodať, že spo­loč­nosť sys­tém na odha­le­nie pla­giá­tor­stva už úspešne pre­vádz­kuje vo Fran­cúz­sku, Litve a Lotyš­sku.

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)